background preloader

Digital kompetens

Facebook Twitter

Hands-On Science. Datalogiskt tänkande - Knivsta. Lektionen är slut, men ingen vill gå från klassrummet.

Datalogiskt tänkande - Knivsta

Här högst upp i den nybyggda passivhusskolan har man bra utsikt över hela Knivsta. Men eleverna i klass 3A är så djupt koncentrerade på sin uppgift att de inte tänker ett dugg på utsikten heller. – Vi programmerar i Scratch. Vi ska göra om ett spel som heter Fånga katten. Apps for Good. Center for Computational Thinking, Carnegie Mellon. What is computational thinking?

Center for Computational Thinking, Carnegie Mellon

"Computational Thinking is the thought processes involved in formulating problems and their solutions so that the solutions are represented in a form that can be effectively carried out by an information-processing agent. " Computing At School. Coding in schools: A is for algorithm. “LET’S do it again,” calls a ten-year-old.

Coding in schools: A is for algorithm

Once more, pupils clasping printed numbers follow tangled lines marked with white tape on the floor of their school hall. When two meet, the one holding the higher number follows the line right; the other goes left. Afterwards they line up—and the numbers are in ascending order. “The idea is to show how a computer sorts data,” explains their teacher, Claire Lotriet. Students, Computers and Learning. OECD: rustar vi eleverna för nuet eller framtiden? Igår kom OECD-rapporten “Students, computers and learning – making the connection” som undersöker hur det förhåller sig med effekten av IKT i skolan.

OECD: rustar vi eleverna för nuet eller framtiden?

Media rapporterade att rapporten visar att ju mer skärmtid desto sämre resultat. Men vad säger rapporten egentligen? Är det datorns fel? Är det dags kanske att föra in lite hårda regler och förbud mot datoranvändning under skoltid? Nej, skeptikerna får inte stöd i rapporten som konstaterar i slutordet att IKT är en del av samhället och att det därför är väsentligt att skolan anpassar undervisningen efter vad som krävs i detta digitala samhälle.

Jag har valt ut några citat ur rapporten som jag reflekterar över och kopplar till skolans stora gissel; förmedlingskulturens fasta grepp om undervisningen. ”…we have not yet become good enough at the kind of pedagogies that make the most of technology; that adding 21st century technologies to 20th century teaching practices will just dilute the effectiveness of teaching”. Källa: OECD (2015).

Källkritik

Hem - Learnify. VERKTYG FÖR LÄRANDE. Litteracitet i ett digitalt samhälle. Bok- & Bibliotek i Göteborg, som i år firar trettioårsjubileum, är igång!

Litteracitet i ett digitalt samhälle

Mässan har som vanligt en bred inriktning och vänder sig till många olika målgrupper. En viktig sådan utgörs av alla yrkesgrupper som är verksamma med undervisning och lärande i skolan, alltifrån beslutsfattare till skolledare, lärare, specialpedagoger och skolbibliotekarier. Faktum är att Bok- och bibliotek är Sveriges största evenemang som vänder sig till skolans yrkesgrupper. Totalt är det en knapp femtedel av de totalt cirka hundratusen besökarna som räknas hit. Vi lever i ett samhälle som i allt högre grad präglas av en digital medieutveckling, men det innebär inte att det blir mindre viktigt att ha en väl utvecklad läs- och skrivförmåga. Digital kompetens. Vad menas med digital kompetens?

Digital kompetens

Nyckeln till e-learning är digital kompetens. Digital kompetens innehåller flera färdigheter: att veta hur man hittar och bedömer information på nätet och att veta hur man kan skapa material och kommunicera via nätet. Världen blir allt mer digitaliserad framöver och inom många organisationer är det redan vanligt att man arbetar i internationella projekt där all kommunikation sker via nätet.

Framtidens arbetsmarknad kommer att kräva digital kompetens som en grundförutsättning. Digital kompetens handlar inte i första hand om teknik, utan om hur vi använder dagens digitala tekniker för att kommunicera, skapa, samarbeta, hitta information och studera. Digital kompetens kan vara en rad konkreta kunskaper och förmågor: att kunna använda digitala medier för att söka information och kommunicera, kunna bedöma information kritiskt, kunna analysera, sammanställa och själv uttrycka sin mening, osv.

LIKA Projektet / Digital kompetens. Lgr 11 och digital kompetens. Vad är digital kompetens, egentligen? Jag är i London för att vara med på den årliga teknik-mässan BETT.

Vad är digital kompetens, egentligen?

Runt omkring BETT finns ett antal seminarier kring pedagogik och användningen av IT som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Pedagogisk Digital Kompetens. OJ JOL 2006 394 R 0010 01 SV TXT. Dig comp definition q1 long formatted. IKT - Fremtiden starter nå. Senter for IKT i utdanningen - Den femte basisferdighet. Ny läroplan lyfter den digitala kompetensen. I den nya läroplanen och de kursplaner som den innehåller lyfter man fram vikten av att eleverna lär sig använda informationsteknik och samtidigt tillägna sig ett källkritiskt synsätt.

Ny läroplan lyfter den digitala kompetensen

Utmaningen blir nu att förverkliga läroplanens formuleringar i klassrummen. Dagens skolelever växer upp i en värld där internet har en stark närvaro, mängden tillgänglig information är outsinlig och IT förser oss med möjligheter till ständig kommunikation. Detta är något som genomsyrar den nya läroplan för grundskolan som börjar gälla under höstterminen. Stor vikt ges åt att lära eleverna orientera sig i informationsflödet, lära sig utnyttja tekniken och tänka källkritiskt kring den information de stöter på.

I läroplanen står det bland annat att varje elev efter genomgången grundskola: kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska övervägandenkan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Digital kompetens viktigt i alla gymnasieämnen. Digital kompetens. Digital kompetens kan definieras som förmåga att kunna använda Internet och digital teknik för att stödja det egna yrkesutövandet.

Digital kompetens

Kompetens innebär i sig att man är formellt behörig, har rätt utbildning, erfarenhet eller kunnighet för en viss befattning. Digital kompetens är ett nytt begrepp, som började komma fram med datorrevolution, dvs med datormodernisering och IKT-verktygs utveckling. I början av det 21:a århundradet blev detta begreppet ganska populärt. Hösten 2006 listade EU-kommissionen åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, bl.a. digital kompetens, som innefattar allt från att hantera en dator och dess programvaror till att ha en kritisk och reflekterande attityd till IT.[1] Användningen av informationssamhällets teknik kräver en kritisk och reflekterande attityd när det gäller information och ansvarsfull användning av interaktiva medier.

Digital kompetens i lärarutbildningen.