background preloader

Forskning

Facebook Twitter

Pedagogisk kunskap räcker inte alltid - Jönköping University. Det räcker inte att vara kunnig inom matematik och pedagogik för att undervisa i matematik.

Pedagogisk kunskap räcker inte alltid - Jönköping University

Lärare måste även hitta avgörande detaljer om elevers skilda förståelse. Det visar Pernilla Mårtensson i en doktorsavhandling vid Högaskolan för lärande och kommunikation. Avhandlingsstudien visar att lärare kan skapa en specifik form av kunskap om lärande och undervisning genom att utforska sin praktik. Denna specifika form beskrivs i avhandlingen som kunskap om lärandeobjekt eller vad eleverna behöver lära för att utveckla kunskaper om ett avgränsat ämnesinnehåll. Relationell pedagogik - Jonas Aspelin - relation - m te - kommunikation - Sven Persson. Efter OECD-konferensen: Lärarna har störst betydelse för skolresultaten - Åsa...

Utbildningsminister Gustav Fridolin deltog nyligen i en OECD-konferens i Berlin med fokus på lärarprofessionens betydelse för goda resultat i skolan.

Efter OECD-konferensen: Lärarna har störst betydelse för skolresultaten - Åsa...

Konferensen ägde rum 3-4 mars och diskussionerna rörde lärarprofessionens stora betydelse för skolan och skolresultaten. International Summit on the Teaching Profession", (ISTP) var det sjätte toppmötet i sitt slag där den politiska, den akademiska och den fackliga nivån var representerade på samma möte. Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg.

Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu. Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi. De stora vinnarna skulle vara framtidens skolbarn. Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Anja Thorsten, Linköpings universitet och Malin Tväråna, Stockholms universitet Om fokus läggs på att ta reda på hur eleven har förstått ämnesinnehållet i stället för om eleven har förstått är det lättare att ta reda på vad som behöver förändras i undervisningen.

Kom igång med en kreativ uppgift - Ska du göra en kreativ uppgift men har svårt att komma igång?

Kom igång med en kreativ uppgift -

Här kommer några tips! 1. Rensa arbetsminnet! Har du hjärnan full av tankar på det du ska göra sen, det du inte får glömma och vad som händer om du inte hinner klart? Då finns det inte mycket plats kvar att vara kreativ på. 2. Digitala resurser i skolan omformar elevernas lärande. Digitala resurser används ofta som redskap för kunskapande i skolan.

Digitala resurser i skolan omformar elevernas lärande

Skriv och läs

Individualiserat lärande i skolan – vad innebär det? - Vetenskapsrådet. Forskningsöversikten belyser hur begreppet individualisering använts i olika läroplaner och hur både elevrollen och lärarrollen har förändrats över tid.

Individualiserat lärande i skolan – vad innebär det? - Vetenskapsrådet

Det lustfyllda lärandet tycks med tiden ha ersatts av ett lärande där elever förväntas vara mer framtidsorienterade och använda lärandet som ett medel att uppnå framtida mål. Översikten problematiserar även internationell forskning om elevers motivation, det vill säga förutsättningar, behov och mål med lärandet. Educational Technology and Mobile Learning: Two Awesome Bloom's Taxonomy Posters for Teachers. Bloom's Taxonomy is one of the central themes here in Educational Technology and Mobile Learning.

Educational Technology and Mobile Learning: Two Awesome Bloom's Taxonomy Posters for Teachers

I have been sharing a plethora of resources on it for the last couple of years and. just like you, I have learned a great deal from all of these resources. There are now several variations of the original Bloom's Taxonomy but the core learning concept is always present. For me I personally acknowledge only two versions of this taxonomy: the first one is the original taxonomy that was created and developed sometime around the middle of last century. The second version is an updated taxonomy and was created in 2001 by Krathwohle and is considered to have a little deviation from the original thinking continuum theorized by Bloom himself.

I would not go into detail about this because I have already covered the distinction between the two versions in much more details in earlier posts. Today I want to draw your attention to two awesome posters I have recently stumbled upon. Forskning. Mitt forskningsintresse handlar alltjämt om att via praxisorienterade projekt studera elevers, lärare och forskares lärprocesser.

Forskning

Ett syfte är att koppla denna kunskap till frågor om inkluderande respektive exkluderande faktorer i skolan. Inclusion in practice: A Matter of School Culture European Journal of Special Needs Education, Volume 29, issue 2, Taylor & Francis. Tjernberg, C. & Heimdahl Mattson, E. (2014). Abstract The main aim of this study was to find out how reading and writing education can work successfully in practice without being exclusive. Vad är en bra lektion? Ett vanligt och djupt rotad sätt att se på undervisning är att den som vet något ska berätta och visa för den som ska lära sig.

Vad är en bra lektion?

Undervisning betraktas då som något som ska överföras till andra. Forskning visar dock att elevers skolframgång avgörs av i vilken mån lärarna lyckas försätta sig i elevens position. På så sätt kan pedagogerna utforma undervisningen så att den bygger på de attityder, färdigheter, kunskaper, intressen och behov som just de aktuella eleverna har. Kan betyg vara bra för kunskapsutveckling? Betyg infördes ursprungligen som ett verktyg för urval för högre studier som vilar på elevens meriter, inte socialt arv. 1949 inrättades betyg folkskolan i syftet att öka rättvisan vid urval till realskolan.

Kan betyg vara bra för kunskapsutveckling?

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. Forskning skolverket. Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare. Under de senaste 20 åren har det forskats intensivt om läs och skrivsvårigheter.

Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare

Men trots att kunskapen har ökat fortsätter elevernas resultat att sjunka i internationella jämförelser. Orsaken är klyftan mellan teori och praktik, menar Catharina Tjernberg, lärare och forskare vid Stockholms universitet. – Kunskapen når inte lärarna.