background preloader

Läsning

Facebook Twitter

Arbeta med lässtrategier och äldre elever. Som flertalet andra lärare har jag uppmärksammat och gillat arbetssättet som Martin Widmark arbetat fram i En läsande klass. Materialet En läsande klass, med vilket man aktivt och systematiskt arbetar med lässtrategier, vänder sig till lärare som undervisar elever i årskurs 1-6. Jag har funderat över hur man kan applicera grundtanken i detta arbetsätt i undervisning med äldre elever och i förlängningen också hur man fortsätter arbetet med elever som redan arbetat med En läsande klass. Kan jag göra min egen, enklare, version för mina elevers behov och nivå? Rätt eller fel – jag håller just nu på att testa! Mitt syfte är att eleverna aktivt och medvetet ska kunna använda strategier när de möter nya texter och förstå varför. Att hänga upp strategierna på karaktärer eller symboler är ett sätt att minnas dem och hålla dem aktiva.

De allra flesta elever använder lässtrategier men är inte alltid medvetna om det. Att diskutera: Strategier för läsförståelse: Sammanfatta. Var först med att tala om ALK! Läs- och skrivstudion - Partille kommun. Läs- och skrivstudion vänder sig till elever mellan 6 och 16 år i Partille kommun. Vi erbjuder pedagogiska utredningar där vi fokuserar på elevernas läs- och skrivförmåga och/eller räkneförmåga. Vi ger även stöd och handledning till föräldrar och lärare. Dagens samhälle ställer krav på goda kunskaper i att läsa och skriva. Oupptäckta läs- och skrivsvårigheter kan innebära allvarliga praktiska funktionshinder och skapa problem i skolan och senare även i arbetslivet. Att inte kunna lära sig läsa, trots vanlig undervisning och normal begåvning, kan bero på dyslexi som beror på en störning i vissa språkliga funktioner som hindrar automatisering av ordavkodningen.

Genom pedagogiska utredningar kan man undersöka graden av läs- och skrivsvårigheter och fastställa om det rör sig om dyslexi eller finns andra skäl till svårigheterna. Filmen Boken om mig själv berättar Niklas, 14 år, om sina läs- och skrivsvårigheter. Länk till filmen och tillhörande folder finns i menyn till höger under Dokument. Antirasistiska lästips - Glansholms bokhandel rekommenderar. Ny kunskap om barn som läser bra – utan att förstå. Åsa Elwér har i sin studie vid Linköpings universitet tittat på den kognitiva och språkliga profilen hos barn i tidig skolålder som läser bra, men inte förstår det de läser. Det är en grupp som det hittills har saknats kunskap om. – Det vi kan konstatera är att den här gruppens språkproblematik är väldigt omfattande. De har ett svagt ordförråd, problem med grammatiken och med minnesuppgifter som har med språk att göra, och de har svag hörförståelse.

Vi ser också att de är svaga redan som femåringar och att det inte förändras över tid i förhållande till övriga jämnåriga, säger hon. Den andra slutsatsen i studien är att svårigheterna inte får genomslag förrän efter ett par år i skolan, ofta först när barnet når fjärde klass. – De första åren ligger fokus på att lära sig läsa och texterna är anpassade efter det. Vad är det som gör läsförståelsen svårare än avkodningen för de här barnen? Att jobba med läsförståelsestrategier, inte minst med ”En läsande klass”, är poppis. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp där dyslexi endast utgör en orsak till den nedsatta funktionsförmågan. Begreppet omfattar allt som rör begränsningar när det gäller att läsa och skriva. En gemensam faktor för alla som har läs- och skrivsvårigheter är svårigheten att tillgodogöra sig skriven text.

Läs- och skrivsvårigheter av generell karaktär är betydligt vanligare än dyslexi. Svårigheterna kan bero på bristfällig undervisning, för lite övning, koncentrationssvårigheter, annat modersmål eller dyslexi. Dyslexi "Dyslexi är en nedsättning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska (fonologi avser språkets ljudmässiga form), som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer för kodning av språket. Definitionen av dyslexi är hämtad ur Ingvar Lundbergs bok, Läsningens psykologi och pedagogik (2010) Det finns andra definitioner av dyslexi som beskrivs på Svenska dyslexiföreningens webbplats. Faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.