background preloader

Annelieloden

Facebook Twitter

Bedömning för lärande - ett förhållningssätt, inte en metod. I Borås satsade kommunen redan 2008 stort på att införa BFL. De ville genomföra ett arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund för att möta eleverna och synliggöra deras lärande. De senaste åren har de systematiskt jobbat för att hitta metoder som kan hjälpa eleverna att själva se var de är, vart de ska och hur de ska nå sina mål i sitt lärande.

Det handlar om arbetssätt som skapar klassrum med god stämning och fokus på elevernas lärprocesser. - Att jag som lärare har goda ämneskunskaper räcker inte om jag inte kan ha koll på att eleverna når målen. Jag måste skapa en stämning så att de vågar blotta sig inför varandra och inför mig - ett klimat där man får göra fel. Sven beskriver att det idag, efter fyra år med strukturerade återkommande samtalsgrupper, finns ett annat förhållningssätt hos många lärare.

Plats för det pedagogiska samtalet Maria Gustavsson, gymnasiechef på Sven Erikssonsgymnasiet säger att de regelbundna gruppdiskussionerna har varit ett viktigt pedagogiskt forum. Podguide | ABF Pod. Börja med en idé - hitta ert format! När ni ska göra er helt unika podcast behöver ni inte bara tänka igenom ämnet och lyssnarna. Ni behöver också fundera lite på vilka ni själva är. Fila på ämnet Vad ska podcasten handla om? Ringa in era lyssnare Vem ska lyssna på podcasten? Hitta er unika ingång Vad är unikt med er podcast? Tänk på tonen Vilken ton och vilket anslag vill ni att podcasten ska ha? Spika formen och fixa tekniken! Formen ska spikas och inspelningen ska förberedas. Podcastens byggstenar Bestäm hur podcasten ska vara uppbyggd och strukturerad.Vill ni till exempel ha en särskild inledning, olika teman och vissa återkommande inslag? Fördela roller och ansvar Om ni är flera som gör podcasten – vem ska göra vad? Manus eller bara stolpar? En del vill ha ett färdigskrivet talmanus, andra väljer att bara sätta upp stolpar som de improviserar kring.

Rätt teknisk utrustning Det finns många olika inspelningsprogram att ladda ner. Spela in och lägg ut! Testkör en vända Tystnad – tagning! Sociala medier kan förbättra samtalen i klassrummet. Skolor runt om i Sverige står inför ett faktum. Elevernas samtal, i form av debatt och diskussioner i digitala sociala forum på Internet, får konsekvenser för samtalen i klassrummet. Men när retoriken från Nätet brakar in i det vanliga klassrummet kan det uppstå en konflikt som förvandlar läraren till ofrivillig åsiktspolis. Erik Andersson har nyligen disputerat i pedagogik vid Örebro universitet och Högskolan i Skövde. I sin doktorsavhandling analyserar han samtal i nätgemenskapen Svarthjärta. Han gör det för att vi bättre ska förstå hur ungdomar använder sociala medier för forma sig själva och andra till politiskt medvetna samhällsmedborgare.

En fördel med samtalen på Nätet, enligt Erik Andersson, är att fler perspektiv kommer upp till ytan än vid jämförbara diskussioner i ett vanligt klassrum. Något händer helt enkelt med en samtalet när debattdeltagarna inte längre kommunicerar ansikte mot ansikte. – Diskussionerna i forumet är argumentativa och polemiska. Ten Ideas for Using Instagram in the Classroom. I didn't understand the pull of Instagram the first time I heard about it. To me, it sounded like a fancy app that would take regular pictures and make them look like they were crappy, old photographs.

Eventually, though, I changed my mind. I saw the artistic side of the app and eventually began to see the social interaction. Instagram became another layer of sharing our world and telling our stories. After spending a few months using it, I see a powerful element that I had failed to understand before. Instagram reminds me to pay attention. And yet, for me, Instagram has done the opposite.

So, with that in mind, I'm thinking of ten ways I might use Instagram with my students next year: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.Just Let Them Take Pictures: I'm thinking of letting kids take pictures for the sake of taking pictures. Bloggande för kollaborativt lärande. Checklista för sociala medier. Hur används dina personuppgifter i sociala medier? Vad händer med det material du har publicerat?

Kan du avsluta ditt medlemskonto? Skolverket har ställt samman en checklista med ett urval frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst, i skolan eller privat. Under senare år har det blivit populärt att använda sociala medier i skolan, som ett inslag i undervisningen eller som ett sätt att hålla kontakt med kollegor. Sociala medier är snabba, lättanvända och hjälper dig att omvärldsbevaka, kommunicera och dela material med elever, föräldrar och kollegor. Många lärare har också berättat om hur deras elever blir motiverade att skriva och skapa när deras material blir synligt för en vidare krets än klassrummet.

Andra lyfter fram betydelsen av att ha ett stort professionellt nätverk för kollegialt lärande och diskussion. Det finns dock en hel del att fundera kring innan du börjar använda en social medietjänst. Datorn i skolan. Bok om teori och praktik | Fleischer Kompetensutveckling. Så var det då offentligt. Har påbörjat ett intensivt samarbete med nästkommande bok som kommer handla om vikten av att skapa ett ramverk för användning av IT i Skolan. Att komma ifrån app-hysterin. Att se bortom datorn och återfokusera på de djupare och viktigare frågorna i pedagogik men med datorn som given utgångspunkt. Jag tar utgångspunkt i min avhandling om en-till-en och står för en teoretisk bas. Jag har turen att få skriva med en av skolsveriges absolut skickligaste lärare, Helena Kvarnsell. Arbetet med boken har alltså redan startat, och intensifieras ytterligare under hösten. Du kanske också gillar detta. IT i skolan skapar förutsättningar för ökat elevinflytande | Fleischer Kompetensutveckling.

Det händer otroligt mycket i svensk skola när det gäller IT just nu. Fantastiskt roligt att se. De goda exemplen radas på varandra och det kollegiala samtalet är gott, både i sociala medier och på annat håll. I skrivande stund ser jag exempelvis på twitter att ett stort antal pedagoger umgås på pedagogisk pub runt om i landet. Systematiserade skoldiskussioner finns också på nätet där människor samverkar på ett sätt som är tämligen inspirerande. När det gäller IT i skolan tror jag – med inspiration från Helena Kvarnsell – att det gäller att ta vara på elevinflytande. Detta är bara några punkter där vi i skolan kan låta eleverna få ökat inflytande, fångade helt i flykten. 10 Tips For Teachers To Connect With Parents Via Social Media. 10 Tips For Teachers To Connect With Parents Via Social Media by Kathy Cook, former K-12 teacher and Director of Educational Technology for University of Phoenix College of Education Social media provides an opportunity for real-time communication with students and parents, but its use can provide some challenges.

Educators want to open the doors of communication to allow students and parents to engage with them, but it is often necessary to draw a line between their personal and professional lives. Although social media can be a valuable tool for learning and connecting with students and parents, if is not used thoughtfully by teachers, it can invite inappropriate behavior and misuse. This issue was the subject of a survey recently conducted by the College of Education at University of Phoenix. As with many others, teachers are avid users of social media – four-in five use it in their personal and professional lives according to the survey. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Källkritik för yngre elever.

Att kritiskt kunna granska och värdera information är en viktig förmåga att utveckla för att kunna verka aktivt i vår demokrati. Vi kan börja med detta tidigt i barn och elevers lärande. Förmågan finns med i läroplanerna på flera ställen. Här får ni inspiration till samtal om källkritik med yngre elever. Materialet kan också användas i samarbete med skolbibliotekarier. Målgrupp: Lärare i årskurs F-6 och skolbibliotekarier i grundskola, sameskola, grundsärskola och specialskola. Sju timmar om källkritik för yngre elever Upplägget av samtliga paket hittar ni här: Sju timmar om... Vad säger styrdokument? I samtliga läroplaner för svensk grundskoleutbildning (grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola) skrivs i kapitel 1, under rubriken Skolans uppdrag att ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.

Vad har man sett i undersökningar? Säker på nätet. Nå hem med Podcast. Andreas Åkesson håller upp ett tredje finger. Barnen skriker entusiastiskt. – Ett, två, tre. Radio Koltrast! Varje onsdag programleder han en podcast med fyra tredjeklassare. Idén till att intervjua barnen om skolan fick han en vårdag när barnen hade rast ute på gården. – De har ju så mycket att berätta hela tiden. Jag tänkte först tv-program men det skulle ta för lång tid att producera. Upplägget presenterades för chefen. . – Alla som jobbar i skolan skriver veckobrev i någon form. Han fick gehör och köpte in tre mikrofoner. Upplägget är alltid detsamma. På grund av den begränsade tiden håller Andreas Åkesson ett jämnt och högt tempo. I skolan håller de på med nationella proven just nu så det får bli samtalsämnet från klassrummet.

Passa micken. Den här uppvärmningen ska få samtalet att flyta naturligt och stanna upp så lite som möjligt. . – ”Vad åt du till frukost?” Så trycker han i gång datorn, frågar var och en vad de åt till frukost och börjar sändningen. – Hej! Skolbibliotek o läroplaner. Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Skolbiblioteksmaterial. Alla elevers rätt till skolbibliotek har varit inskriven i skollagen sedan 2011. I arbetet med att leva upp till lagen stöter många på utmaningar. Kungl. biblioteket vill tillgodose de önskemål om stöd på dessa områden som framförts från flera håll. Tillsammans med skolbibliotekssverige ska Kungl. biblioteket under 2014 skapa stödmaterial kring skolbiblioteksutveckling. Materialet kommer att vara riktat till skolhuvudmännen eftersom det är de som innehar mandat att utveckla och driva god biblioteksverksamhet.

Just nu Den första produkten i projektet är färdig och finns att ladda ner i högerkolumnen. Skola + bibliotek = skolbibliotek - formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola. Produkten är tänkt för dig som är skolhuvudman och tar upp frågor kring hur man ska tänka när man måste samarbeta med ett folkbibliotek. Vi behöver din hjälp! Nästa steg i projektet blir att definiera vilket område som ska tas upp i produkt nummer två. Vilka utmaningar har du stött på? Kungl. biblioteket vill. Skolverket om skolbibliotek. Juridisk vägledning från skolverket.

Hur du skriver en källförteckning. Biblioteksplan 2015 2017. It strategi. IKT plan verksamhetsåret 2015. Itplan. It plan. IKTPlan Vellinge skolor 2012 15. Strategi för IT i skolan. Schyssta stjarnor. Lgr11 och webbpublicering stodmaterial. Forsta hjalpen for kallkritik pa internet. Jag tog en bild. Jag hittade en bild.

Infoblad skolbibliotek.