background preloader

Nyanlända

Facebook Twitter

Läromedel och metodböcker om nyanländas lärande

Bygga svenska - ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling. Kvalitetsgranskning: Utbildningen för nyanlända elever 2014. Andrés Brink, projektledare. Studiehandledning - home. I mitt klassrum: Språkutvecklande arbetssätt & digitala verktyg – Hülya. Digitala verktyg går att kombinera med språkutvecklande arbetssätt och öppnar upp för en sociokulturell miljö med aktiva elever med lärande i fokus.

I mitt klassrum: Språkutvecklande arbetssätt & digitala verktyg – Hülya

Att arbeta med samma sak på olika sätt, att repetera och utgå från talspråket (och kroppsspråket) som en bro in till skriftspråket med uppgifter från elevernas upplevelser skapar sammanhang för språkligt lärande. Digitala verktyg är inte en ”happening” i klassrummet- utan det är verktyg som används av lärare och elever, som stöd, för att förbereda övningar, frågesport, översättningsverktyg, bilder, talsyntes mm.

Digitala verktyg är något som vi använder oss dagligen i lärandet ibland blir det ett verktyg i lärarens förberedelser och ibland i elevens lärande. Att använda digitala verktyg med utgångspunkt i språkutvecklande arbetssätt är just vad det här inlägget handlar om. Nyanländas lärande och tips på kompletterande material. Var på Läslyftets handledarutbildning i veckan.

Nyanländas lärande och tips på kompletterande material

Vi hade föreläsningar av bland andra Lotta Olvegård och Qarin Franke om språkbaserad ämnesundervisning och litteracitet för nyanlända. Mycket intressanta och givande föreläsningar. Det här är en utmaning, inte minst för de skolor som inte sedan tidigare är vana vid att arbeta med andraspråkselever eller för de skolor som tar emot få nyanlända. På vår skola har vi få nyanlända och de vi tar emot direktintegreras i ordinarie klass, vi saknar förberedelseklass. Eleverna kan ha varit i Sverige 2-4 månader och det ställer därför helt nya krav på oss ämneslärare och på organisationen. Några punkter från föreläsningarna som jag vill understryka: Om ett barn kommer vid 12-15 års ålder tar det cirka 6-8 år för att nå ett skolspråk.Det går inte att vänta på att eleverna ska lära sig svenska först och sedan börja läsa andra ämnen.

Studiehandledning - home. Skolverket nyanlända. Samtal före, under och efter läsning. Nyanlända och lärande - inspelad föreläsning. Undervisa nyanlända. Nyanlända får för lite undervisningstid. – Jag känner mig klämd mellan att å ena sidan riskera mitt lärarleg genom att mot min egen övertygelse sätta betyg jag inte har täckning för, och att å andra sidan riskera min ställning hos arbetsgivaren genom att vägra.

Nyanlända får för lite undervisningstid

Då blir det nog ingen vidare löneutveckling, säger en ämneslärare, som av samma skäl vill vara anonym, till Skolvärlden. Det handlar om elever i språkintroduktionsklasser, där nyanlända i gymnasieåldern läser in grundskolans ämnen för att sedan kunna fortsätta på ett gymnasieprogram. Reglerna säger att det är upp till varje huvudman att upprätta en fungerande tidsplan för sådana klasser. Grundskolans vanliga timplan frångås och istället ska varje elev ha en individuell studieplan som anpassas till elevens specifika behov. Hülya Basaran om digitaliseringen av jobbet med nyanlända elever. Några mycket enkla och användbara tips. När man undervisar andraspråkselever i läsning och skrivning: 1 Låt eleverna skriva frågor till karaktärerna de läser om.

Några mycket enkla och användbara tips

Det väcker engagemang, aktiverar elevens eget tänkande och hjälper en som lärare att förstå elevens tankar om texten. Frågorna kan man sedan använda för ytterligare undervisning. 2 Elever som kommit en bit i sin andraspråksutveckling, blir ibland frustrerade över att de inte kan uttrycka sin kunskap, skrivglädje och fantasi på samma höga nivå som de kan på sitt modersmål. En dag i parken- träna svenska och läsförståelse med bilder! Vi har jobbat med ord och begrepp utifrån årstider och vad man kan göra respektive årstid.

En dag i parken- träna svenska och läsförståelse med bilder!

Det här inlägget utgår från en illustration föreställande en sommardag i parken. Jag arbetade med den här illustrationen med nyanlända elever på Välkomsten strax innan sommarlovet i slutet på vårterminen 2015. Illustrationen är från läromedlet Tala svenska direkt. Kreativ presentation på flera språk! När man jobbar med nyanlända är en vanlig övning att man får träna på att presentera sig.

Kreativ presentation på flera språk!

Det gemensamma för eleverna är att de är nya i Sverige och behöver träna på att presentera sig på svenska. Den här övningen är skapad utifrån inspiration av en bild på ett pyssel som jag såg på Pinterest. Livet i Bokstavslandet. Ett gäng elever från årskurs 2 tittar på Livet i Bokstavslandet i Hjärtat två gånger i veckan.

Livet i Bokstavslandet

Det är både elever som läser svenska och elever som läser svenska som andraspråk. Anledningarna till att vi gör det är att vi: • Tränar den fonologiska förmågan. • Vill att alla ska få känna läslust och läsmotivation. • Jobbar med synonymer, liknelser och motsatser. • Märker att alla elever deltar, alla får känna att de lyckas. • Befäster alfabetet, alfabetisk ordning och kopplingen ljud-symbol. • Bygger upp ordförrådet. • Lär tillsammans på ett enkelt och lekfullt sätt. Det är roliga, glada och lärorika stunder. Nytt inspirationsmaterial - Skolgång för nyanlända elever.

Det här inspirationsmaterialet bygger på intervjuer med personer i kommuner, såväl på förvaltningsnivå som på skolnivå.

Nytt inspirationsmaterial - Skolgång för nyanlända elever

Här finns exempel på hur några kommuner har valt att organisera mottagandet av nyanlända elever och hur de arbetar för att ge dem så goda förutsättningar som möjligt för lärande och skolgång. Det handlar om att möta barn och ungdomar oavsett ålder, skolbakgrund och social situation. Intervjupersonerna ger sin egen bild av vad de tänker är viktiga förutsättningar för ett bra mottagande och nyanlända elevers lärande. Mottagning av nyanlända elever - linkoping.se. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Mottagning av nyanlända elever - linkoping.se

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas. Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning. För huvudman och rektor. Denna text riktar sig direkt till skolhuvudman och rektor.

För huvudman och rektor

Den är en sammanställning av information, som finns under sidorna i menyn Nyanlända elevers lärande.Lärarnas och annan skolpersonals kompetens är avgörande för ett framgångsrikt mottagande av nyanlända elever. Alla lärare behöver ha kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Utbildningen bör utgå från elevens delaktighet, såväl socialt som pedagogiskt. Vem gör vad? En checklista.