background preloader

Balanserad läs-skrivundervisning

Facebook Twitter

Om läsning och skrivning. Skolforum 2014: Läsförståelse i praktiken. Lektionsplanering - lässtrategier. En fråga som dyker upp om och om igen på vår facebooksida "En läsande klass" är hur börjar man när man vill introducera "Läsfixarna" i sin elevgrupp. Min första kontakt med läsförståelsestrategier fick jag genom Barbro Westlunds bok "Att undervisa i läsförståelse". Jag upplevde att denna bok gav mig verktyg samt att den var bra att ha som teoretisk forskningsbakgrund.

Mitt tips är därför att läsa denna bok eller delar av den som första steg. Därefter så går det att hitta otroligt mycket bra tips på nätet och något kanske du kan hitta här på denna blogg. Som alltid måste man pröva och göra tipsen, arbetssättet till sitt eget. Jag kan ju bara skriva om hur vi gjort i vår undervisning och hur vi har lagt upp arbetet i ELK. Det finns inga rätt och fel i detta utan varje pedagog måste hitta sitt sätt. Så här gör vi; Vi har några introduktionslektioner där vi försöker få med eleverna i tanken: Läsa är att tänka. Läsfixare nummer 3 är Konstnären som vi arbetar intensivt med under en vecka.

Presentation "Institutionen för språkdidaktik (ISD) Department of Language Education Kompletterande svensk undervisning barbro.westlund Skolverkets augustikonferens." Ändrade villkor för svenskundervisningen. Ungas relationer till litteratur är ett område som Christina Olin-Scheller länge har varit intresserad av. Hon arbetade tidigare som svensklärare och hennes avhandling ”Mellan Dante och Big Brother” handlar om mötet mellan gymnasieelevers fiktionsvärldar på fritiden och den litteratur som presenteras i svenskundervisningen. I avhandlingen konstaterar hon att eleverna har svårt att förhålla sig till de texter och historiska epoker som ofta behandlas utan kontakt med samtiden. Undervisningens form, innehåll och syfte ligger helt enkelt alltför långt ifrån deras tillvaro. Knyt an till elevers vardag - Att läsa och skriva hänger tätt samman med utvecklingen av den personliga identiteten, säger Christina Olin-Scheller.

Ett avgörande mål måste vara att vidga bilden av vad en läsande och skrivande person är för något. . - I dagens digitala och multimediala samhälle handlar det inte längre bara om att kunna läsa och skriva vanlig text, säger Christina Olin-Scheller. Text: Stefan Pålsson. I Finland ges mycket stöd tidigt, ”genast” och till många. Marjatta Takala Marjatta Takala har sin ordinarie anställning vid Helsingfors universitet utöver gästprofessuren i Umeå. Hon har en bakgrund först som klasslärare och senare som speciallärare i Finland.

Den stora satsningen på små barns läsförmåga har funnits åtminstone sedan 80-talet, enligt Marjatta. Stor satsning ger resultat – Vi satsar jättemycket på första och andra klassen. Vi ger stöd genast och därför får vi kanske så bra resultat. Många läser redan innan jul i första klass och nästan alla läser granska bra när de ska börja andra klass. Kan du beskriva detta lite närmare? – De små barnen undervisas ofta av speciellt utbildade klasslärare som tar hand om undervisningen i finska. Många får stödinsatser i trestegsmodell Hur gör ni med dem som inte når målen? – Vi har haft vår så kallade trestegsstöd-modell sen 2011. Enligt professor Takala är det en stor andel elever som får extra stöd på grund av någon typ av skolsvårigheter. Stödets innehåll och utformning Text: Johan Malmqvist.

Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter. Kartläggningen ska sedan ligga till grund för implementering av en framgångsrik läs- och skrivundervisning. Detta kräver lärare som har goda kunskaper om läs- och skrivutveckling och specialpedagogik. I avhandlingen ”Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande” studerar Catharina Tjernberg skriftspråksaktiviteter i årskurs 1-5. Tjernberg disputerade 2013 vid Stockholms universitet och arbetar idag som lektor i läs- och skrivutveckling i Enköpings kommun. Det centrala forskningsproblemet är förståelsen av språkutvecklande arbete med elever som riskerar att få svårigheter i sin läs- och skrivutveckling samt de kompetenser som krävs för att bedriva sådan undervisning. I studien kommer sex lärare, två speciallärare, två rektorer, en logoped och en dramapedagog till tals. Stimulerande lärandemiljö minskar risker Flera av de elever som omnämns i avhandlingen har fått diagnosen dyslexi.

Ett viktigt område i sammanhanget förefaller vara lärarens yrkesskicklighet. Fordrar kompetenta lärare. Balanserad läs- och skrivundervisning. Caroline Liberg menar att de effektivaste programmen för att lära barn att läsa och skriva är så kallade balanserade program. Mest framgångsrika är de som balanserat ett funktionellt sätt med ett balanserat. Program som sätter in det som skall läras i ett större sammanhang som upplevs som meningsfullt av eleverna. När det behövs lyfter man ut särskilda färdigheter och moment och tränar dessa separat i strukturerade undervisningssammanhang.

Samtidigt har arbetssättet visat sig passa oberoende var i läsutvecklingen eleverna befinner sig. (Artikel i Lärarnas nyheter) Vårt tema om "Hjärtegrynet" är precis som "Spökägget" (se nedan) exempel på ett läs- och skrivutvecklingsprogram som sätter fart på barnens fantasi, väcker deras förväntan och skapar goda förutsättningar för inlärning. I vårt tema om Hjärtegrynet arbetar vi oss igenom olika texttyper utifrån "Cirkelmodellen" vilket gör att vi skapar en strukturerad undervisning där vi lyfter fram och övar vissa färdigheter och moment.

SP_09_06_07_s21-23.pdf. 1766584828_BifogadFil_Skriva_och_lasa.pdf. En instruerande, modellerande och reflekterande läs- och skrivundervisning by Anna Bengtsson on Prezi.