background preloader

Balanserad läs-skrivundervisning

Facebook Twitter

Om läsning och skrivning. Skolforum 2014: Läsförståelse i praktiken. Lektionsplanering - lässtrategier. En fråga som dyker upp om och om igen på vår facebooksida "En läsande klass" är hur börjar man när man vill introducera "Läsfixarna" i sin elevgrupp.

Lektionsplanering - lässtrategier

Min första kontakt med läsförståelsestrategier fick jag genom Barbro Westlunds bok "Att undervisa i läsförståelse". Jag upplevde att denna bok gav mig verktyg samt att den var bra att ha som teoretisk forskningsbakgrund. Mitt tips är därför att läsa denna bok eller delar av den som första steg. Därefter så går det att hitta otroligt mycket bra tips på nätet och något kanske du kan hitta här på denna blogg. Som alltid måste man pröva och göra tipsen, arbetssättet till sitt eget.

Presentation "Institutionen för språkdidaktik (ISD) Department of Language Education Kompletterande svensk undervisning barbro.westlund Skolverkets augustikonferens." Ändrade villkor för svenskundervisningen. Ungas relationer till litteratur är ett område som Christina Olin-Scheller länge har varit intresserad av.

Ändrade villkor för svenskundervisningen

Hon arbetade tidigare som svensklärare och hennes avhandling ”Mellan Dante och Big Brother” handlar om mötet mellan gymnasieelevers fiktionsvärldar på fritiden och den litteratur som presenteras i svenskundervisningen. I avhandlingen konstaterar hon att eleverna har svårt att förhålla sig till de texter och historiska epoker som ofta behandlas utan kontakt med samtiden. Undervisningens form, innehåll och syfte ligger helt enkelt alltför långt ifrån deras tillvaro. I Finland ges mycket stöd tidigt, ”genast” och till många. Marjatta Takala Marjatta Takala har sin ordinarie anställning vid Helsingfors universitet utöver gästprofessuren i Umeå.

I Finland ges mycket stöd tidigt, ”genast” och till många

Hon har en bakgrund först som klasslärare och senare som speciallärare i Finland. Den stora satsningen på små barns läsförmåga har funnits åtminstone sedan 80-talet, enligt Marjatta. Stor satsning ger resultat – Vi satsar jättemycket på första och andra klassen. Vi ger stöd genast och därför får vi kanske så bra resultat. Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter. Kartläggningen ska sedan ligga till grund för implementering av en framgångsrik läs- och skrivundervisning.

Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter

Detta kräver lärare som har goda kunskaper om läs- och skrivutveckling och specialpedagogik. I avhandlingen ”Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande” studerar Catharina Tjernberg skriftspråksaktiviteter i årskurs 1-5. Balanserad läs- och skrivundervisning. Caroline Liberg menar att de effektivaste programmen för att lära barn att läsa och skriva är så kallade balanserade program.

Balanserad läs- och skrivundervisning

Mest framgångsrika är de som balanserat ett funktionellt sätt med ett balanserat. Program som sätter in det som skall läras i ett större sammanhang som upplevs som meningsfullt av eleverna. När det behövs lyfter man ut särskilda färdigheter och moment och tränar dessa separat i strukturerade undervisningssammanhang. Samtidigt har arbetssättet visat sig passa oberoende var i läsutvecklingen eleverna befinner sig. (Artikel i Lärarnas nyheter) SP_09_06_07_s21-23.pdf. 1766584828_BifogadFil_Skriva_och_lasa.pdf. En instruerande, modellerande och reflekterande läs- och skrivundervisning by Anna Bengtsson on Prezi.