background preloader

Litteraturhistoria

Facebook Twitter

Antiken

Medeltiden. Renässansen. Romantiken. Flippad litteraturhistoria. Shakespeare Uncovered. 1600-talets litteraturhistoria. Under 1600-talet gäller framför allt barock och klassicism som begrepp för periodisering och stil inom litteratur och andra konstarter.

1600-talets litteraturhistoria

Barock är främst en stilterm som har förbindelse med bildkonsten, men prov därpå kunde även skönjas i litteraturen och då exempelvis stilistiska effekter som hyperboler (se termer). Bland företrädare för denna stil var de så kallade metafysiska poeterna där bland annat John Donne ingick. Någon gång i mitten av 1600-talet får Frankrike en ledande ställning kulturellt och i hög utsträckning även politiskt och ekonomiskt i Europa. Den franska litteraturen blomstrar och en central del är den strömning som går under namnet franskklassicism. Fastän franskklassicismen var ett franskt påfund fick den genomslag även i andra länder. Franskklassicismen Franskklassicismen gjorde sig framför allt gällande inom dramatiken och de två största pjäsförfattarna hette Molière och Jean Racine. Molière Racine François de la Rochefoucauld. 1700-talets litteraturhistoria. 1700-talet är en tid då många vetenskapliga framsteg görs och därur har Upplysningen eller Upplysningstiden blivit begrepp som fått vara med och namnge denna epok.

1700-talets litteraturhistoria

Vetenskapsmän som Isaac Newton och Galileo Galilei tillsammans med filosofer som John Locke och Voltaire bidrog till att nya idéer spreds inom bland annat naturkunskap och politik. Klassicismens litterära ideal är alltjämt närvarande under 1700-talet, men samtidigt uppträder nya inslag och dramat övergår alltmer att skrivas på prosa i stället för vers. Även romanen undergår förändring. Den sviker till viss del den klassiska traditionen och får en mer folklig prägel genom att införa persongallerier från vardagen. 1800-talets litteraturhistoria. Redan sedan boktryckarkonstens upptäckt på 1400-talet hade det funnits förläggare, men i industrialismens kölvatten skulle bokförlagsbranschen på 1800-talet radikalt moderniseras, bland annat tack vare användningen av mekanisk tryckpress.

1800-talets litteraturhistoria

De ekonomiska vinsterna ökade avsevärt och de mest framgångsrika författarna kunde för första gången leva på de av bokförsäljning alstrade intäkterna. Romantiken Kring år 1800 inleds den epok som getts namnet Romantiken. Det var bland annat en reaktion mot upplysningens fokus på förnuftet och romantikerna ville i stället betona känslan. Inom lyriken blev också naturen upphöjd och betraktad som en själens spegel. Våldsam debatt i Akademien när Lagerlöf valdes. Det är i år jämnt ett sekel sedan Selma Lagerlöf, som första kvinna och svensk, tilldelades Nobelpriset i litteratur – ”på grund af den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning”, som det heter i Svenska Akademiens motivering.

Våldsam debatt i Akademien när Lagerlöf valdes

I våra ögon ett självklart val. Men faktum är att det satt hårt inne. Saken var nämligen den, att Akademiens ständige sekreterare Carl David af Wirsén, tillika ordförande i dess Nobelkommitté, alltsedan publiceringen av ”Gösta Berlings saga” sett med oblid blick på Selma Lagerlöf och sedermera även på hennes stadigt växande beundrarskaror, såväl inom som utom Akademien. En stor del av Selma Lagerlöfs författarskap hörde helt enkelt inte hemma i den smakens bastion som Wirsén, med tilltagande ålder alltmer nitiskt, förskansat sig i. Även om Wirséns forcerade avoghet säkert närdes av flera källor, sprang den troligtvis i huvudsak ur en vilja att visa på konsekvens i det estetiska omdömet.

Planering - Helenalitteraturhistoria. Svenska 9S3 Litteraturhistoria arbetsområde i svenska - Introduktion till arbetsområdet - Titta på film tex Gullivers resor, Hamlet, Romeo och Julia, Troy , Oliwer Twist,

Planering - Helenalitteraturhistoria

Svenska klassiker som e-bok och epub. Litteraturhistoria del 1. Svenska för dig - Litteraturhistoria - 100 texter från forntid till nutid - lässtrategier och analyser åk 7-9 av Börge Ring, Erik Sandberg, Jessica Rahm, Camilla Lind, Thomas Nygren utgiven av Liber. Selma Lagerlöf Litteraturhistoria. Swift, ett anspråkslöst förslag. ETT ANSPRÅKSLÖST FÖRSLAG ( översättn.

Swift, ett anspråkslöst förslag

Bengt Anderberg ) för att förekomma att fattigt folks barn i Irland blir en börda för sina föräldrar eller sitt land; samt göra dem nyttiga för allmänheten. Skrivet år 1729 Det är ett ämne till bedrövelse för alla som vandrar genom denna stora stads gator eller färdas på landsbygden att se gatorna, vägarna och kyffenas dörrar fyllda till trängsel med tiggare av kvinnligt kön, åtföljda av tre, fyra eller sex barn, alla i trasor, som besvärar varje förbipasserande med böner om allmosor. I stället för att söka arbeta för ett hederligt uppehälle måste dessa mödrar använda hela sin tid till att ströva omkring och tigga mat till sina hjälplösa barn, vilka när de har växt upp antingen blir tjuvar av brist på arbete eller lämnar sitt dyra fädernesland för att slåss för tronpretendenten i Spanien eller sälja sig till Barbados. Men jag tänker ingalunda inskränka mig till att sörja blott för yrkestiggarnas barn.

Jag skulle kunna räkna upp många andra fördelar. Litteraturhistoria. .Litteraturhistoria handlar om... hur människans sätt att förstå och beskriva verkligheten växlar hur genrer och litterära grepp uppstår och utvecklas hur olika stilgrepp formar och skapar förutsättningar för skapande om de villkor under vilka utvecklingen sker – hur författarna levde och hur människan och samhället skildras Litteraturhistoria är TEXTER Det är bara en bråkdel av all litteratur som hamnar i den västerländska litterära kanon (kaaaanon).

Litteraturhistoria

Kanon betyder: urval och bevarande av betydelsefulla texter som ska förmedlas till kommande generationer. Urvalet ligger hos inflytelserika personer och urvalet bygger på att förmedla texter som säger något om mänsklighetens historia. Mansdominerad litteraturkanon Feministisk litteraturkanon * Epik - ordet epik kommer från det det grekiska ordet epos. Man brukar dela in tiden i olika litterära epoker. Till grund för arbetet är en övergripande sammanfattning av de litterära epokerna. Vill du ha hjälp med Power Point - klicka här . Klicka här . Litteraturhistoria.

Litteraturhistoria. Litteraturhistoria. Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi är en samling berättelser.

Grekisk mytologi (LättLäst)

Mytologin och dess berättelser var en del avvardagen i Grekland under antiken. Antiken är en tidsperiod som sträcker sig från3000 år före Kristus till år 500 efter Kristus. Det berättas om gudar, hjältar och monsteri en äventyrlig blandning. Den grekiska mytologin har satt sina spåröverallt ända fram till idag. I den grekiska mytologin styrs världsalltet av urkrafter. Urkraften har fått olika personligheter.Till exempel Nyx (natten), Thanatos (döden) och så vidare. Ur dessa urkrafter har sedan fötts andra mäktiga väsen. Världsalltets alla mäktiga väsen blandar sig gärna med människorna. Tidslinje - Litteraturhistoria.