background preloader

Utbildning

Facebook Twitter

Välkommen till iPadpedagogen. Struktur: PPT – Par På Tid – Kooperativt Lärande. Denna struktur bör du använda varje dag i din undervisning!

Struktur: PPT – Par På Tid – Kooperativt Lärande

När du använt dig av EPA ett tag så kanske du har märkt att det trots påminnelser och spännande frågor från dig inte ger riktigt den effekt du vill ha i din grupp. Vissa elever för bra samtal medan andra tar över och vissa blir passiva. Därav är Par På Tid den naturliga fortsättningen (och ibland ersättaren). Den skapar riktig elevinteraktion och strukturerar samtalet mellan elever mer än vad EPA gör. Du använder Par På Tid när du vill ha fokuserade samtal och spänning i rummet. Strukturen påbörjas precis som EPA med en fråga eller tanke av öppen karaktär. Du har delat upp klassen i par eller ”nyckelkompisar”.Du ge en fråga av öppen karaktär Exempelvis: Vad lärde du dig av att den här filmen vi såg? Struktur: PPT – Par På Tid – Kooperativt Lärande. WebEnglish.se. Montessoriinspirerad matematik. I spelet nedan tränar barnen på huvudräkning i talområdet 0-10.

Montessoriinspirerad matematik

Spelplanen finns i två nivåer (och du kan enkelt göra fler genom att byta ut uppgifterna) så även om barnen kommit olika långt i sin matematikutveckling kan de spela tillsammans. Tänk på att skicka hem två kopior om du ger spelet som läxa! Nivå 1(talområdet 0-6) Word-dok och PDF-fil Nivå 2 (talområdet 0-10) Word-dok och PDF-fil Bilden nedan visar nivå 2. Om öppna utsagor i Lgr 11… Centralt innehåll år 3 Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. Kunskapskrav Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. Här hittar du arbetsstencilen! Word-dok PDF-fil Använd gärna gungbrädan när ni löser uppgifterna! Här kommer ett multiplikationsdomino till tabell 1-3, 5 och 10. PDF-fil word-dok Nedan visas bara den första av två sidor.

Multiplikation färgkodas med gult inom montessoripedagogiken. Enkel huvudräkningsövning på nätet! Här kan du träna på valfri multiplikationstabell! A. B. C. D. Målarbilder och foton. Lärmodul "Nyanserad och framåtriktad respons" Hur ska eleven göra för att komma vidare?

Lärmodul "Nyanserad och framåtriktad respons"

Läraren, men också eleven själv och andra elever, kan ge återkoppling som kan föra lärandet framåt. Återkopplingen bör kunna användas av eleven för att minska avståndet mellan nuvarande förmåga och den förmåga som undervisningen syftar till att utveckla. Den kan också bidra till att stärka en dialog mellan lärare och elev om hur eleven ska göra för att närma sig målen. Moment A - individuell förberedelse Moment B - kollegialt arbete DiskussionHar eleverna getts möjlighet att ta tillvara på den återkoppling som getts? Planera Under en egen lektion ska ni arbeta med att ge eleverna återkoppling som leder till ökat lärande. Läs mer om undervisningstekniker. Efter lektionen skriver du kortfattat ner dina noteringar.

Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att besöka och notera under en kollegas lektion eller att be ett par elever vara ”observatörer” och hjälpa dig att göra noteringar. Moment C - aktivitet Loading ... Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket. Lärmodul "Ett inkluderande synsätt på undervisning" Skolan ska kännetecknas av en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga, en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång.

Lärmodul "Ett inkluderande synsätt på undervisning"

Sverige har dessutom skrivit på internationella styrdokument där vi förbinder oss att verka för utvecklingen av en inkluderande skola.– Kerstin Göransson, ur artikel Inkluderande skola, Skolverket.se Moment A - individuell förberedelse Inkludering har varit ett ledord i kommunen sedan 2007 och innebär att ha utgångspunkten att alla barn kan fungera och utvecklas i skolan och nå alla mål, och att det är skolans uppgift att se till att de gör det. Alla barn har rätt till en bra skolgång, oavsett vad de kan ha för slags bekymmer. När det uppstår problem är det vi som organisation, och inte barnet, som ska ställa oss frågan om på vilket sätt vi måste förändras.

Läs Skolverkets – Forskning för klassrummet, kapitel 5, om Inkluderande arbetssätt Läs MåliMuns Vem planerar du för? Moment B - kollegialt arbete Planera. Lärmodul "Höga förväntningar" I Svedalas granskning av styrning och ledning (SKL:s PISA2015) kan vi i kartläggningen av Höga förväntningar, läsa att vi har ett ”stort fokus på att alla ska nå målen, vilket gör att vi inte alltid har tillräckligt höga förväntningar på de som ganska enkelt når alla mål.

Lärmodul "Höga förväntningar"

Här finns utvecklingspotential” (läs missiv). Alla ska lyckasFörskolor och skolor i Svedala kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig. Vi garanterar en utmärkt utbildning där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år. Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever utmanas till att prestera efter sin bästa förmåga. Moment A - individuell förberedelse Stöd, stimulans och höga förväntningar från kunniga och engagerade lärare i skolan.

Moment B - kollegialt arbete Carol Dweck, om effekterna av beröm (alternativ: animation om Dweck, svensk text) Diskussion.