background preloader

Alternativ läslogg

Läsloggar är ett utmärkt arbetsverktyg i läsundervisningen har varit min åsikt till jag läste en liten artikel med rubriken Rethinking Reading Logs. Artikelförfattaren Sarah Davis upptäckte en dag att – ja, visst läste hennes elever och skrev sina läsloggar – men det fanns ett MEN, upptäckte Sarah. Eleverna såg på läsningen som en uppgift och inte på något de gjorde för nöjes skull. Inte heller när de faktiskt uppskattade boken de läste. Vi vet från senare tids forskning att tyst läsning i sig inte utvecklar våra elevers läsförmåga. Prova lässtrategin vi gick igenom.Uppmärksamma hur huvudpersonen agerar och vad som gör att hen agerar just så.Föreställ dig miljön som författaren beskriver så att du i vårt boksurr kan beskriva den.Leta efter en bra början.Lägg märke till ett kapitels tema.Använd sådant du kan för att lista ut vad nya ord betyder. Textsamtalen kan ske i par, smågrupper eller helklass. Referenser: Related:  inför hösten 2017

Telling time in English Telling the time is something I have to teach every year. And to be honest I have not been very successful. Even gifted adults struggled. And this year I faced even bigger challenge. I was supposed to teach this to a group of challenged children who cannot tell the time in their MT. So I prepared some new materials and … And I did it. We started with the following mind map. Then I demonstrated telling the time in English using one of the PAST times. Telling time – classroom activities Of course it is nice to understand something but only practise makes masters. Telling the time – bingo cards The other activity is a pair work. Telling the time – pairwork Telling time – computer activities If you want to provide home practice for your students you can use the following activities. You can find another interesting game to practice language connected with time at British Council time. Do you like the activities?

Läslogg, loggbok, lärarjournal, kunskapsjournal, dialoglogg och demokratilogg För den som vill fördjupa sig mer i läsloggar så kan jag rekommendera Gunilla Molloys artikel som du hittar i Läslyftets Läs- och skrivportal. Artikeln heter Läsloggen – ett tankeredskap. Här får du en dos teori och en dos praktiska exempel. Artikeln redogör för tidigare forskning för att sätta in läsloggarna i teoretiskt sammanhang. För att bättre förstå hur det kan komma sig att olika läsare av samma text kan tolka och förstå texten på olika sätt presenterar Molloy också receptionsteorin. Molloy lyfter bland annat Rosenblatts två läsarstrategier. Molloy understryker läsloggarnas betydelse som metodiska redskap. Molloy ger oss ett antal olika exempel på olika läsloggstyper. Här kommer några exempel från artikeln. Det finns ett antal ämnesspecifika begrepp i artikeln som jag som läsare har glädje av att borra djupare i. För den som vill fördjupa sig mer i läsloggar så kan jag rekommendera Gunilla Molloys artikel som du hittar i Läslyftets Läs- och skrivportal. Referenser:

untitled Vad händer i mötet mellan andraspråkselever och det nationella provet i naturvetenskap?: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet Maria Eriksson, licentiand vid FontD Elever med svenska som andraspråk står inför en dubbel uppgift i skolan. De ska lära sig ett nytt språk samtidigt som de ska lära sig vad som krävs i de olika ämnena. Genom muntliga samtal kan elever med arabiska som förstaspråk lättare visa sina kunskaper i naturvetenskap. I Sverige är det stort fokus på bedömning, precis som i många andra länder. En av nycklarna till kunskapsframgång är formativ bedömning, där bedömningen är integrerad med lärandet. Nationella prov De nationella proven har främst en summativ funktion då de ska fungera som en avstämningspunkt och visa vilka kunskapskvalitéer eleven har vid detta tillfälle. I konstruktionen av nationella prov är det en tolkning av kursplanen som görs och endast delar av innehållet i kursplanen som kan testas. Studie med ett andraspråksperspektiv Vad visade studien? Elever med svenska som andraspråk hade sämre resultat än de med svenska som förstaspråk. 1 Svenska är lättare 2 Svåra ord och uttryck

BusyTeacher.org Mobile However, things are not as simple with teens. Most are very clever and insightful kids, but this is not exactly the most talkative age group. Have you ever faced a class full of blank stares where most of the replies you hear are “Yes”, “No”, or “It depends”? Here are some strategies that should get your teens a bit more motivated. How To Motivate ESL Students Use as many references to pop culture as you can Consider your teens’ interests. Give them a little friendly competition Little kids like to compete, and teens are no different. Give them 60 seconds to write down as many words as they can related to a topic, like “clothes” or “foods”. Cater to their skills and exploit their talents Most teens are talented at one thing or another. Students who are artistically-inclined may draw pictures, sketches or cartoons of a story you read out loud to the class. Use pen pals to motivate writing If your students are not enthused about writing assignments, give them pen pals to write to. Play games

Gästblogg: Boksamtalets lov « Bokhora Månadens gästbloggare heter Katarina Lycken Rüter. Hon är en himla massa saker, bland annat förstelärare i svenska med fokus på IT-utveckling på Östra Real. Hon bloggar massor, bland annat här. Men man kan också läsa om hennes arbete på Läsmuskler. Följ Katarina på Twitter här. Här är Katarinas första gästblogg: Nån har sagt att man inte på allvar har läst en bok förrän man har talat om den. I veckan som gick läste jag delar av Oidipus med 16åringar – vi satte karaktärerna vänligt och intresserat i intervjustolen och ställde de där frågorna som ingen i pjäsen någonsin ställer: tänkte du nånsin på din bortlämnade son, Iokaste? Boksamtal är det intressantaste, mest utvecklande, mest oförtsägbara och mest hoppingivande jag ägnar mig åt som lärare i svenska. 1 kommentar

Dagboken -ett romanprojekt | Josef Sahlin Detta är en lärarhandledning till att skriva dagboksromaner med elever. Dagboksromaner har fått en renässans i och med de populära böckerna om Greg (Jeff Kinney) m.fl. så det finns mycket litteratur att hämta inspiration ifrån. Arbetet med dessa dagböcker ger också en inramning till övningar av olika texttyper (bl.a. de skoltypiska texttyper som Pauline Gibbons beskriver i Stärk språket, stärk lärandet… Hallgren Fallgren 2013).

2006_5_Lindberg.pdf Christmas Traditions, Christmas History, Christmas Around the World, The Christmas Story and Christmas Fun and Games! - whychristmas?com

Related: