background preloader

Tips och material från lärare

Tips och material från lärare
Related:  Blogs/ Skolutveckling

Naverlönnskolan Professionsutveckling utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet måste gå på djupet för att leda till förändring som gör skillnad (Timperley). Genom att ta fram en plan för vad utvecklingsarbetet ska fokusera på och hur arbetet ska utformas och struktureras så skapas förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. ”Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning” – Helen Timperley i Lärarnas nyheter. Utveckla undervisning som leder till att fler elever lyckas på Naverlönnskolan och utveckla den likvärdiga bedömningen. I flera av både arbetslags- och ämnesutvärderingarna för att fler elever ska lyckas, framkommer att vi behöver arbeta med att utveckla elevernas motivation och förmåga att ta ansvar. Dessa förmågor kan samlas under begreppet entreprenöriellt lärande som lyfts fram i Lgr11 och av Skolverket. ”Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Kollegialt lärande i arbetslagen

En läsande klass Klassrumsregler Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Jag har nu gjort ett lektionsupplägg där vi i klassen gjort reglerna mer till våra. Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Klassrumsregler fritt tolkat från Phoster Ljudkort fritt tolkat från Canva De finns här som pdf – Ljudnivåer – om du vill skriva ut dem!

Språkutvecklande arbetssätt Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Förslag på arbetsgång Greppa språket

Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören 1438154760Publicerad 29.07.2015 kl. 10:26 Vi står inför ett nytt läsår och du som är pedagog har än en gång den fantastiska möjligheten att fungera som läsinspiratör för de barn eller unga du möter i din vardag. Hur ska du se till att läsåret 2015-2016 blir just ett LÄSår på ditt dagis / i din förskola / i ditt klassrum? Senast nu är det dags att börja fundera på den saken! Här kommer en lista med förslag på läsrelaterade aktiviteter av olika slag. Det muntliga berättandet är en viktig inkörsport till läsandet.

4-6. Klasse, Muttersprachenunterricht: Weihnachten | Unser Deutschunterricht In unserem letzten Muttersprachenunterricht hatten wir noch einmal eine Übersetzungsübung. Hier mussten die Schüler anwenden, was sie während des Halbjahres gelernt haben, und gleichzeitig deutsche Weihnachtswörter üben. Ich füge die Übung mit Lösungsvorschlag bei: Heiligabend in D_Übersetzungsübung Was wir beim Lösen noch einmal besprochen haben: Perfekt/ImperfektPerfekt mit seinSatzbauWortschatz (”Weihnachtsgeschenkausteilung” wird im Deutschen z.B. nicht verwendet; das Wort ”Weihnachtsabend” gibt es, aber es bedeutet nicht ”julafton”, …) Außerdem gab es Stollen und ein bisschen Weihnachtsmusik. Ich wünsche euch fröhliche Weihnacht:

Skolan behöver fler inte färre reformer Alltför ofta hör man i skoldebatten att skolan behöver arbetsro. Det sägs att skolan måste få vila för att utvecklingen ska kunna vända. Utbildningsminister Gustav Fridolin brukar berätta en anekdot om hur man i personalrummet på skolan där han jobbade skämtade om att en ny regering betyder en ny läroplan. Det finns däremot inget som tyder på att skolan är reformtrött. Tvärtom finns det mycket som tyder på att skolan behöver större reformer nu än någonsin tidigare. Det behövs arbetsro i klassrummen, men inte på utbildningsdepartementet. Det svenska skolväsendet står inför mycket stora utmaningar som för var dag växer sig allt större. OECD konstaterar i den rapport över den svenska skolan som lämnades över till regeringen tidigare i år att de senaste årens reformer är viktiga, men långt ifrån tillräckliga med tanke på det svenska skolsystemets allvarliga situation. Det finns mycket som tyder på att något står snett till i skolväsendets struktur som behöver ordnas upp. Isak Skogstad

Min blogg om allt mellan himmel och jord Skolutvecklingsprogram ska ge mindre administration för lärare Syftet med skolutvecklingsprogrammet, som ska tas fram och genomföras av Skolverket, är att öka kompetensen i och ge stöd till skolor och deras huvudmän, rapporterar SR Ekot. Det innebär främst att administrationen ska minskas och göras effektivare för lärare och rektorer. I stället ska arbetet på skolorna styras av personalens yrkesskicklighet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). – Även skolan har blivit utsatt för det som man ibland kallar för "New Public Management", alltså en styrningsfilosofi som byggt väldigt mycket på kontroll och uppföljning och mycket mindre på att utnyttja all den kompetens som finns hos professionen och låta proffsen vara proffs. En annan tanke med programmet är att lärare också ska få fler metoder för att kunna anpassa undervisningen till elevernas olika behov. Regeringen fattar beslutet i dag och målet är att arbetet ska komma igång redan i höst.

Modersmål Turkiska | Türkçe Anadil Dersleri

Related: