background preloader

Del 1: Myter kring flerspråkighet som hindrar kunskapsutvecklingen i skolan

Del 1: Myter kring flerspråkighet som hindrar kunskapsutvecklingen i skolan
Främjande av flerspråkighet i skolan ger elever med annat modersmål bästa möjliga förutsättningar för kunskapsutveckling. Det visar internationell och nationell forskning. Ett antal myter kring flerspråkighet står dock i vägen. Under SPRÅKDAGEN* 2013 i Malmö stad talade språkforskaren Anna Flyman Mattson från Lunds Universitet. Hon vill ta död på myterna kring flerspråkighet med hjälp av de forskningsteorier som finns kring språkinlärning. Del 1 Myt 1: Svenskan kommer att försvinna eller utarmasMyt 2: Språket följer en norm för hur man ska tala svenskaMyt 3: Barn lär sig ett nytt språk snabbt Del 2 (Publiceras den 25 sept) Myt 4: Modersmålet utvecklas på bekostnad av andraspråketMyt 5: Flerspråkiga blandar ihop språkenMyt 6: Forskningen är oenig kring flerspråkighet Myt 1 – Svenskan kommer att försvinna eller utarmas- NEJ, förändringar av språk är naturligt och dessutom räknas svenskan som ett starkt språk. Tidigt påverkades svenskan av latin, grekiska, engelska och franska.

http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/del1-myter-flersprakighet-flyman-mattsson/

Related:  Språkutvecklande undervisning, och arbetssättboellaNyanländas lärande

Stretchbegreppet löper genom avhandlingen om en-till-en Det drar ihop sig till halvtidsseminarium. Har haft en lite skakig process framåt, med en avhandlingsplan som kanske kunde varit mer tydlig från början. Nå, så blir det när man byter handledare och forskarutbildningsämne, inget att gråta över. Hur som, professorn är nöjd med designen av min tredje och fjärde artikel, vilket innebär att det finns en helhetsram att arbeta utifrån, som äntligen är SPIKAD! Denna kommer presenteras och diskuteras på mitt halvtidsseminarium som är 2 december, preliminärt. Center för skolutveckling Arbetet med nyanlända elevers introduktion och lärande är prioriterat i stadens budget. Målet är att utforma bärande strukturer för skolornas introduktion och kartläggning samt att kvalitetssäkra former för att systematiskt utveckla metoder och arbetssätt som stödjer elevernas lärande. Utgångspunkten för arbetet skall vara en helhetssyn på barns och elevers lärande med beaktande av Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Skolverket har också tagit fram följande skrift: Att bana väg för nyanländas lärande – mottagande och skolgång Skolinspektionen har granskat utbildningen för nyanlända elever i årskurserna 7-9.

Det professionella samtalet Det professionella samtalet Memorandum kring föreläsningen/seminariet kring samtalsmetodik med författaren, leg psykolog Bengt Grandelius Så skyddar muskler mot depression Det är sedan tidigare känt att träning är bra mot depression. Den som tränar regelbundet löper inte bara mindre risk att insjukna, träning gör det också lättare att tillfriskna. Men varför träning är bra mot depression har ingen förstått. Bedömning i det mångkulturella klassrummet Stobart försöker svara på den frågan genom att identifiera ett antal centrala områden gällande bedömning i en mångkulturell skola. Tre viktiga områden rör framförallt själva principerna för konstruktion av prov: Översättningar missar nyanser Hur hanteras språkliga och kulturella skillnader i bedömningen?

Språkutvecklande arbete kring gudar och hjältar Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. - Lgr 11 Vi har visst blivit helt sålda på VÖL-tabeller i vår klass! Det blir så tydligt när man startar upp ett nytt område i till exempel SO. Utifrån en bild har vi förutspått och skrivit ner vad vi redan vet om vikingarnas tro och vad vi önskar veta. Eleverna fick samarbeta i grupper. Vi gick sedan gemensamt igenom vad de kommit fram till. Några ord om hijab och hucklen “Jag såg att häggen blommade, det kom en doft av den. Då gick jag till min älskade och sade: Se och känn! Hon stod vid makaronerna, hon sydde på en klut, Och när hon lyfte ögat hade häggen blommat ut.” /Alf Henriksson Att kalla hijaben osvensk, tyder på en stor okunskap om svensk kultur och svensk historia.

Nyanlända elever 2013 Många skolor har svårt att ge nyanlända elever en god utbildning. Det spelar stor roll hur skolan tar emot en nyanländ elev, hur väl man sätter sig in i vilka kunskaper eleven har och hur väl man lyckas anpassa undervisningen efter varje elevs enskilda behov. Nu granskar Skolinspektionen hur ett antal kommuner arbetar för att ge nyanlända elever möjlighet att nå tillräckliga kunskaper i svenska och samtidigt nå kunskapskraven i alla ämnen. Bakgrund Alla barn som är bosatta i landet har skolplikt och rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.

Arbeta språkinriktat med digitala verktyg! Verktyg som kan bidra till ett språkinriktat arbetssätt: googledrive wattpad, pixntell Filminspelningsverktyg: mobilkamera, kamera, lärplatta, dator iMovie Moviemaker Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Många skolor i Örebro arbetar med att implementera ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i sin undervisning just nu. Kvalitetsutvecklargruppen samarbetar med dessa skolor som ofta har många flerspråkiga elever. Men vad innebär ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och vilka elever gynnas?Foto: Navets språkklass. Alla lärare är språklärare Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt handlar om att alla lärare måste planera sin undervisning så den blir kommunikativ, flerstämmig och fokuserar på språkets roll i ämnet. För att gynna elevernas utveckling är nedanstående åtta punkter, enligt forskarna Meltzer och Hamann, särskilt viktiga:

Min egen språkutvecklande utbildning Så här i slutet på läsåret tänker jag på lärandet som pågått mellan mig och mina elever, men även min egen utveckling som pedagog. Snart avslutas mitt femte läsår, jag tog min lärarexamen 2009. Det har varit ytterligare ett år av lärande. Speciellt tack vare det utvecklade nätverket = mitt utökade kollegium på Twitter och olika grupper på Facebook.

Related: