background preloader

Start

Start
Related:  MatteSpecialundervisning

Miniwhiteboards-vårt bästa köp! Under dagens matematiklektion i åk 4 slog det mig igen, våra miniwhiteboards är troligen det bästa vi någonsin köpt in. Billiga och så bra! Idag använde jag dem till att AKTIVERA ALLA ELEVER under en genomgång om vad räknesättet multiplikation innebär. Jag hade en serie bilder/uppgifter som jag visade på smartboarden och eleverna fick i uppdrag att till varje bild eller uppgift skriva den uträkning de skulle välja att göra för att lösa uppgiften. Medan eleverna tänker och skriver jag jag som lärare lätt SCANNA AV hur det går för alla elever och snabbt ge stöttning där det behövs. Till sist en till fördel med miniwhiteboards…MAN SLIPPER EN MASSA KLADDPAPPER!

Läsinlärning i 7 steg Grundläromedel Specialundervisning Grundskola år 4-6 Grundskola Liber Syftet med detta läromedel är att alla nybörjare i skolår 1 ska få en god start i läsinlärningen. Läromedlet riktar sig särskilt till de barn som har en försenad och bristfällig fonologisk utveckling. Dessa barn brukar vara i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Läromedlet bygger på en läsinlärningsmetod i 7 steg som är en multisensorisk läs- och skrivinlärningsmetod. De sju stegen är: Steg 1 – Ljudsegmentering dvs. dela upp ett ord i dess minsta enheter, ljuden/fonemen. Steg 2 – Ljudsyntes dvs. kunna höra vilket ord det blir av presenterade ljud. Steg 3 – Bygga eller skriva orden. Steg 4 – Läsa orden. Steg 5 – Samtal om ordens betydelse. Steg 6 – Upprepad läsning av orden i läsövningarna i Läsebok 1 och 2. Steg 7 – Läsläxa, läsövningarna i Läsebok 1 och 2. Läsebok 1 (16 s.)- Genomgång av bokstäverna O, S, L, R, M, A, E, N, I, V, T, Ä, K, F (14 st). - Läsövningarna innehåller korta ljudenligt stavade ord med 2-3 ljud och enkla meningar.

Rydaholmsmetoden.se ModMath Daglig intensiv träning bäst för lässvaga Omkring fem procent av skolbarnen har svårt med ordavkodningen och att komma igång med läs- och skrivinlärningen. De flesta läsforskare menar att det beror på brister i den fonologiska medvetenheten, det vill säga att de har svårt att förstå den ljudmässiga sidan av språket. I studien fick 50 nioåringar med läs- och skrivsvårigheter i årskurs tre daglig träning under 45 minuter i tolv veckor. – Träningen för eleverna som fick intensivträning bestod av tre delar. En annan del av träningen betonade läsförståelsen genom att hjälpa eleverna att hitta läsförståelsestrategier. – Men vissa barn läste så dåligt att det inte var fruktbart att de läste själva. För att stärka elevernas säkerhet, få upp hastigheten i läsningen och för att eleverna skulle få upp ett läsflyt tränades upprepad läsning. De tolv veckornas träning delades upp i två sexveckorsperioder. För eleverna är det viktigt att de får omedelbar feedback, att de ser att de utvecklas.

Språkutvecklande arbetssätt Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Deltagarna arbetar enskilt med olika uppgifter före eller mellan träffarna. Förslag på arbetsgång Text och publikationer Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen Få syn på språket Greppa språket Film

Kims matteprov - feedback på ett annorlunda sätt Ett matteprov ses ofta som ett traditionellt summativt sätt att bedöma elevernas kunskaper. Som lärare vill man gärna att det skulle ha en formativ sida, att eleverna skulle använda det rättade provet till att få feedback, lära sig av misstagen och ta med sig de nya insikterna till nästa moment. Tyvärr är inte så lätt att få med eleverna när det gäller den saken. Det blir mest fokus på svart eller vitt, rätt eller fel. För att komma till rätta med det fick mina elever i årskurs 9 rätta Kims prov. När jag hade rättat färdigt mina elevers senaste matteprov tog jag ett tomt prov och skrev Kimmy längst upp, namnet på en fiktiv elev. Den första reaktionen från eleverna kom genast när de klev in i klassrummet och fick syn på högen med uppkopierade prov: ”Vem är Kim?” Eleverna satte igång och efter ett tag började kommentarerna komma: ”Å nej, jag har kommit på ett fel jag gjorde på provet, jag har gjort samma fel som Kim” eller ”så här gjorde jag också och det stämmer”. Att diskutera

Hur djupt och brett är ett ordförråd? — språkforskning.se En av McGregors och kollegors studier (2013) tittade på ordförrådens bredd och djup hos elever med och utan språkstörning, och den studien vill jag sammanfatta för er idag. Forskarna undrade: Har elever med språkstörning ordförråd som saknar både bredd och djup? Hur förändras ordförrådets bredd och djup över tid? 177 elever med språkstörning och 325 elever med typisk språkutveckling ingick i studien. Alla definitioner fick olika poäng beroende på hur mycket information de innehöll (McGregor och kollegor, 2011). Två poäng jämfördes: antal korrekta definitioner (ordförrådets bredd) och hur innehållsrika definitionerna var (ordförrådets djup). Ordförrådets bredd Elever med språkstörning hade färre ord i sitt ordförråd än elever med typisk språkutveckling och ordförrådets bredd ökade med åldern (inget revolutionerande alltså). Ordförrådets djup Forskarna tittade också specifikt på de elever (med och utan språkstörning) som hade åtminstone en 3-poängsdefinition i årskurs 2.

Barn | SPREADTHESIGN Teckenspråk hjälper barnen med bokstäverna Två grundskolor i Sverige har på försök under läsåret lärt sina elever det svenska teckenspråkets handalfabet till sina yngsta elever. Målet är och se om handalfabetet är till hjälp när eleverna ska lära sig läsa och skriva. Foto: Dennis Lennartsson Projektet som leds från Örebro universitet av Karin Allard i samarbete med Europeiskt Teckenspråkscenter av Thomas Lydell-Olsen. - ”Det är ett jättebra hjälpmedel som ger trygghet och stöd vid inlärningen. ”De grupper som jämförts med denna, som ingår i projektet, har haft ett lägre värde och det har tagit längre tid att uppnå samma resultat som denna grupp gjort. Thomas Lydell-Olsen fick idén till studien när han träffat en lärarkollega i Portugal som byt tjänst. ” Jag frågade Rosa-Maria hur det går på hennes dövskola i Porto. Var kan man lära sig handalfabetet idag? Perspektiv på läs- och skrivlärande – samspelet mellan grafiska representationer och handalfabetsbokstavering. www.jela-design.se

Matteappar för barn - en översikt Det här är en helt unik sammanställning över de populäraste matteapparna för barn. Filtrera resultatet för att hitta fler appar för en viss åldersgrupp eller plattform. Vi är föräldrar och pedagoger som testar och rekommenderar bra och roliga appar för barn. På denna sida hittar du våra bästa tips på matteappar, uppdelade på egenskapar och sorterade efter popularitet. Är du intresserad av en viss app kan du trycka på den för att ta del av vår recension. Visa fler (60+) appar › Addition Här hittar du appar som lär ut och/eller tränar räknesättet addition i olika svårighetsnivåer. 7+ år King of Math Junior · 30 kr · Omfattande matteutmaning Läs mer! Zcooly Affären Åk1 & Förskola · 22-30 kr · Hjälp till i affär och träna matematik Läs mer! Lek och lär med matte · 15-20 kr · Spela och träna på de fyra räknesätten Läs mer! 8+ år Tower Math · 7-10 kr · Befria siffrorna i Tower Defence-spel med matteträning Läs mer! Mystery Math Town · 30 kr · Ett lekfullt och klurigt mattespel i en spännande miljö Läs mer!

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverkets allmänna råd är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Det finns också exempel på blanketter som kan användas i arbetet. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vissa delar av råden gäller även för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Utgått: Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram ersätter den tidigare Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd från 2013.

Dyslexic Advantage - To Understand, Build, and Use the Essential Strengths of the Dyslexic Mind Lila prickar och små mattegrupper Jag arbetar med en liten grupp i matematik. Det handlar om att reparera och att befästa. Sedan jag börjat arbeta med denna lilla grupp har jag insett att jag har ett kluvet förhållande till vad jag tycker om små grupper. Jag ställer mig mycket frågor när jag möter dessa elever. Vi har pratat om att “räkna med flyt”. Vi arbetar just nu med tvåfärgade prickar och laborerar för att kunna se dessa samband. 2+3 är lika synlig som 3+2, 5-2 och 5-3. Om vi vänder en träfärgad prick till. Hur många olika sätt finns det? Vi kan bygga ut till 15 prickar. Jag funderar mycket på vad det är som göra att vi skapar bilder för talen. Hur är det att sitta i ett klassrum och vara den som aldrig förstår? Anne-Marie Körlings ord: “Jag tänker på alla barn som sitter i skolan och som försöker förstå. När jag läste det tänkte jag, att så är det nog för många av eleverna i min lilla mattegrupp när de sitter i klassrummet.

Problem med läsförståelse visar sig sent Läsförståelseproblem hos barn som läser utmärkt, men utan att förstå, upptäcks i regel inte förrän i tioårsåldern. Det visar Åsa Elwérs studie om läsförståelseproblem. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag är en storläsare själv, vilket gjort mig intresserad av de komplicerade processer som ingår i läsförståelse och som utförs av duktiga läsare helt automatiskt. Vad handlar avhandlingen om? – Om läsförståelseproblem bland barn i tidig skolålder. Vilka är de viktigaste resultaten? – Att problem med läsförståelse blir tydliga ganska sent, oftast först i tioårsåldern. – Varför detta inte upptäcks tidigare beror sannolikt på att texter för yngre barn inte kräver samma språkförståelse, det är först runt tio år som språkförståelsen slår igenom i läsförståelsen. Vad överraskade dig? – Att den här gruppen redan som femåringar har problem med uppgifter i fonologisk medvetenhet, alltså svårt att känna igen ljud inom ord. Vem har nytta av dina resultat? Susanne Sawander

Related: