background preloader

Lärmodul- faktatexter

Lärmodul- faktatexter
I grundskolans kursplan Lgr 11 skriver om lässtrategier men ger inga konkreta exempel på hur begreppet lässtrategier ska förstås eller läras ut. För årskurs 1 – 3 är kunskapskravet för godtagbara kunskaper i svenska i slutet av årskurs 3 att:”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.” Flera studier har visat att särskilt de svagaste eleverna i olika åldrar drar nytta av en strukturerad och explicit undervisning om läsförståelsestrategier. Denna undervisning innefattar inte bara svenskämnet, utan alla skolans ämnen, framför allt de naturvetenskapliga och samhällsorienterande ämnena. Moment A individuella förberedelser · att förutspå · att ställa frågor

http://marietrapp.blogspot.com/p/larmodul-faktatexter.html

Related:  faktatexter- beskrivande/förklarande texterSKUAfaktatexterSpråkutveckling

I mitt klassrum: Genrepedagogik- Faktatexter om djur Under några veckor har vi i förberedelseklassen arbetat med faktafamiljen för elever – med faktatexter om djur. Arbetet har fortsatt direkt efter vårt arbetsområde som har handlat om klassiska sagor. I det här inlägget får du ta del av hur arbetsgången har varit i två grupper med nyanlända elever inskrivna i skolår 1-4. Föreläsning med Adrienne Gear: Att läsa faktatexter I onsdags fick jag möjligheten att delta i kanadensiska Adrienne Gears workshop ”Nonfiction Reading Power – Linking thinking with reading information”. Det var proffsiga Toura Hägnesten, utvecklingslärare på utbildningsförvaltningen och bloggare på Pedagog Stockholm, som hade ordnat föreläsningen. Adrienne Gear är författare till boken Att läsa faktatexter – undervisning i kritisk och reflekterande läsning som Natur och Kultur ger ut. Hon är verksam lärare i British Columbia och hennes böcker baserar sig på David Pearsons forskning – ett namn som ni som har läst Barbro Westlund kanske känner igen. Pearson har undersökt vad goda läsare (”highly proficient readers”) gör i olika lässituationer.

Annas Klassrum I förra veckan fokuserade vi på hur djuren anpassar sig till att klara vintern. Vi pratade och läste om olika djur som rör sig i skogarna på vintern. Tillsammans läste vi en faktatext om älgen och fyllde i en sexfältare. I skrivarparen valde de ett djur som de läste om och tillsammans fyllde i en sexfältare. Språkutvecklingsplan Alla ska lyckas! För att lyckas måste alla barn och elever ha tillgång till språket. Med språket tänker, kommunicerar och lär vi oss. Språket är en del av vår identitet. Språket ger oss möjlighet att bli delaktiga i samhället. Att arbeta språkutvecklande innebär mycket mer än att lära barn läsa och skriva.

TED Hur mycket har jag undervisat om att vara muntlig? Detta tänker jag mycket på efter att eleverna har gjort ämnesproven i svenska. Jag tycker att jag har synliggjort en hel del för mig själv nu vad gäller min muntliga undervisning. Tala och lyssna.

Kamratrespons och faktainsamling om koalan! Kamratrespons på djurbild Med inspiration från förra veckans lektion om Austins fjäril ritade jag av en bild av en koala som jag visade för mina elever i åk 2. Eleverna fick ge kamratrespons till mig utifrån koalabilden jag hade ritat. De fick ge mig två stjärnor och säga positiva saker om det som var bra. Närläsning ger koll på kemin – Kol. Bra, då markerar ni ordet ”kol”. Vad är kol? Vi skriver faktatexter – språkgrupp 1 Stunden var kommen. För att kunna nivåanpassa valde vi att producera faktatexterna i respektive språkgrupp. Här kommer resultatet från språkgrupp 1. Idag hade vi dubbelpass i språkgrupperna. Under första passet förberedde vi oss genom att återigen skapa en faktatext gemensamt, på samma sätt som vi tränat tidigare i veckan.

Arbeta språkutvecklande i fysik och svenska med IKT Artikel nr 1 2016: Mot rymden via cyberspace: Ett ämnesövergripande projekt i fysik och svenska Uttrycket “Alla lärare är språklärare!” är inget nytt men har idag fått ett större fokus. Artikeln beskriver hur man kan arbeta språkutvecklande med hjälp av IKT.

Stöd läsintresset Endast genom att läsa mycket och regelbundet blir man en god läsare. Litteratur som stöd för läsundervisningen Litteraturundervisningen ska sporra eleverna till att göra egna tolkningar av texter. I nybörjarundervisningen kan eleverna genom att lyssna och läsa bekanta sig med barnlitteratur och därmed lära sig att välja litteratur som intresserar dem. En målsättning skall också vara att barnet läser böcker som motsvarar läsförmågan. Att arbeta med faktatexter När mina elever gick i årskurs 1 arbetade vi gemensamt och parvis med att skriva enkla faktatexter om flyttfåglar och stannfåglar. Vi använde tankekartan som stöd i skrivarbetet under årskurs 1 och de flesta eleverna använde den självständigt. För några barn var tankekartan däremot otydlig och de förstod inte vilka ord som var viktigast – nyckelorden. De skrev hela meningar i tankekartan och när de skrev sin egen faktatext såg den ungefär ut som i boken de läst. När det var dags att skriva faktatexter igen i årskurs 2 introducerade jag VÖL-strategin med förhoppningen att eleverna genom att utgå från sina förkunskaper skulle äga sin kunskap och text bättre. Uppstart

CORI Guided practice, modellering och stöttning är tre moment som ingick i forskningsstudien jag började skriva om i tidigare inlägg. Guthrie & Klauda (2014) använder olika begrepp. Ett är exempelvis begreppet dedication, hängivenhet/engagemang. Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande Är titeln på en rykande färsk avhandling av Catharina Tjernberg. Till hösten kommer den också ut i bokform. Vad får jag då veta när jag läser avhandlingen? Några begrepp i avhandlingen är utmaningar, komfortzon, textsamtal, lärandets parallellprocesser, phronêsis. Utmaningar är något som även Skolinspektionen granskar och understryker.

Related: