background preloader

Medeltidens huvudlinjer

Medeltidens huvudlinjer
Related:  MEDELTIDENmedeltidenMedeltiden

Fur01P - Medeltiden storyline Välkommen till medeltiden! Planering Här hittar du planeringen som är gjord utifrån läroplanen i samarbete med eleverna. Här kommer du också kunna läsa utvärderingen av arbetet.Uppdrag Här ligger de olika uppdragen som har kommit under tiden vi har jobbat med medeltiden.Redovisningar uppdrag Här kan du se redovisningarna av de olika uppdragen.Länkar Här kan du hitta några hemsidor som du kan använda när du ska lösa de olika uppdragen, eller bara tycker historia och kunskap i största allmänhet är kul.

Den lortiga medeltida staden – En felaktig bild? Publicerat på Fokus Arkeologi [utskriftsvänlig version] Kända problem och instruktioner >> Artikel: 2007-12-06Den lortiga medeltida staden – En felaktig bild? av: Niklas Wirsén Arkeologistuderande och grundare av Fokus Arkeologi Den medeltida staden, en soptipp? Stadsborna hade enligt denna bild inget vetande om stadsplanering, transportnät eller gaturenhållning. Ett scenario som kan beskriva konsekvenserna av att lämna sopor och avfall på gatorna är vid regniga perioder. Vad säger dåtidens lagstiftning om gaturenhållning? Även utanför Sveriges gränser finns det lagstiftning rörande avfallshantering. Varför lever då den inpräntade bilden av de medeltida städerna kvar när det finns bevis som visar en sträng lagstiftning för gatuunderhåll? Visby den moderna staden Det medeltida Visby är unikt i sitt slag med dess latrinkammare och avloppssystem. I väggarna på latrinkammarna fanns utsparade kanaler med tillhörande avloppsledningar. På vilket sätt ska vi förändra bilden av medeltida städer?

Medeltiden - linkoping.se Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas. Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning. Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information om behandlingen lämnas. Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Har du frågor? Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig.

Medeltiden frågor och svar Hur levde medeltida kvinnor? Ända fram till våra dagar har ju kvinnor och män haft mycket klart avgränsade ansvarsområden, vilket naturligtvis påverkat hela deras liv. Den medeltida kvinnan hade framförallt ansvaret för hus och hem. Hon skötte barnen - om hon inte var av så hög börd att hon hade amma - hon skötte hushållet med allt vad därtill hörer, och det var mycket på medeltiden. Det handlade om att ta hand om slakt, salta, röka och torka kött, sköta trädgårdsland (även i staden), konservera grönsaker (salta, torka, syra...), sköta tvätt och se till att kläderna var hela. På landet hade kvinnorna också hand om brödbak, ullförädling, linförädling, vävning, sömnad och smådjursskötsel. Juridiskt fanns det vissa skillnader mellan män och kvinnor. En kvinna som aldrig varit gift var omyndig, d.v.s. närmaste manlige släkting beslutade över hennes egendom. Det fanns också en arvsrättslig skillnad. I praktiken hade många kvinnor en rätt fri ställning genom att deras arbete var nödvändigt.

Arbetsområde Medeltid Vi startar igång arbetsområde – Medeltiden och under arbetets gång skapar eleverna en egen faktabok genom att använda appen: Bookcreator. Hur gör vi? Jo, läser texter, tittar på tv-serier, lyssnar till radioprogram och samtalar mycket. I läsandet är det för oss viktigt att utveckla kunskapen kring att göra textkopplingar. Text – text, text – själv, text – värld. Språket genomsyrar arbetet och vi har en plansch uppsatt i klassrummet där eleverna själva och jag får skriva upp ord vi lärt oss under arbetspassen. Varje lektion i historia har en egen rubrik tex. tro, hälsa, brott och straff osv, osv… Vi atbetar gemensamt och skapar tankekartor utifrån det vi läst, sett, lyssnat till eller samtalat om. I slutet av varje lektion sätter varje elev sina egna ord på dagens kunskap genom att själva formulera ett kapitel i sin egen Medeltidsbok.

Terra Scaniae - Kvinnans status under medeltiden Medeltiden, och en lång tid framöver, var en tid då släkten fattade alla beslut för kvinnan. Kvinnan var totalt underställd mannen och fick därmed inte välja när eller med vem hon skulle gifta sig. Kvinnan var hårt kontrollerad av mannen under medeltiden. Släkten fattade alla beslut Kvinnan fick inte ens själv bestämma vem hon ville gifta sig med, eller om hon ville gifta sig över huvud taget. Hemgiften kontrollerades Bestod hemgiften av fast egendom så kontrollerade kvinnans släkt den, inte hennes man. Hemgiften var den del av arvet som hon hade med sig i äktenskapet från sin egen släkt. Enligt Skånelagen var hustrun vid makens död inte arvsberättigad till hans arvejord. Gemensamma landskapslagar På medeltiden började man skriva ner landskapslagar som skulle gälla för alla. Änkor ärvde ej jorden Enligt Skånelagen var hustrun vid makens död inte arvsberättigad till hans arvejord. Kvinnan maktlös inför valet av make Giftoman valde ut lämplig man Mannen blev kvinnans målsman Litteratur

Medeltidsprojekt | Skola 365 Jag har arbetat på Internationella Engelska skolan i Falun de två senaste åren. Sista projektet innan sommarlovet var att arbeta med medeltiden i min årskurs 4. Jag tog fram den arbetsplan jag gjorde då jag hade min VFU för mycket länge sedan på Högalidskolan i Stockholm. Jag älskar att arbeta i temaform och ämnet SO är mycket tacksamt eftersom man enkelt kan inkludera en mängd olika ämnen. Eleverna delades ganska raskt in i fyra grupper – adel, präster, borgare och bönder. Eleverna arbetade i sina grupper. Näst steg var att göra frågor och tillverka en Kahoot – något som är mycket uppskattat bland eleverna. Nu skulle eleverna göra en presentation om sin karaktär. Karaktären skulle sedan skriva exempelvis ett brev där det skulle framgå datum (någon gång under medeltiden), plats och vad som kunde tänkas finnas i detta brev som ”skrevs av en piga”. Efter att eleverna hade läst, skrivit och arbetat med datorerna så blev det dags att göra ett besök i bildsalen. Ha en skön sommar!

Kvinnor - Historiska Livsvillkoren för kvinnor under medeltiden var nog sämre jämfört med tidigare perioder. Det fanns fler lagar och regler som bestämde vad kvinnor fick göra. Kvinnorna var beroende av manliga släktingar eller sina män. Men det var trots det möjligt för kvinnor att nå maktpositioner och några av medeltidens mest betydelsefulla personer var kvinnor, till exempel drottning Margareta och den heliga Birgitta. Familjen framför allt Det fanns juridiska skillnader mellan män och kvinnor. Hornkam med runinskrift från medeltid. Gryta av keramik från medeltid, Kalmar, Småland, inventarienr: 21144:16. Då kvinnan ofta hjälpte till i mannens verksamhet, oavsett om det handlade om hantverk eller att driva en gård, fick hon också kunskaper inom området. Det medeltida samhället var uppbyggt kring släkten eller ätten. Hemmet och barnen Att vara mamma på medeltiden var annorlunda jämfört med idag. I alla familjer var det viktigt att få flera barn. Religionen som fristad Syndafallet, Roslagsbro kyrkai Uppland.

Riddare (LättLäst) Riddare (LättLäst) Riddaren har blivit en symbol för den gode hjälten. Han är snäll och inte rädd. Riddaren är lätt att känna igen. Han har sin sköld, svärd, rustning och hjälm. Riddarna är ofta med i sagor och på film. Men på riktigt var det inte likadant. Riddarna var den finaste sortens krigare på medeltiden i Europa. Men det fanns riddare som inte hade slott eller ägde land. Första korstågen Under 1000-talet blev det populärt att besöka platser där man trodde att Jesus levat. Jerusalem styrdes av då av muslimer. I många år kämpade kristna riddare mot muslimska krigare om makten över Jerusalem. Riddar-sällskap Många korsriddare gick samman i olika sällskap. Hur blev man riddare? De flesta riddare kom från en adlig släkt. Ceremonin när någon utsågs till riddare kallades dubbning. Ibland kunde dubbningen gå snabbt. Lång utbildning Det var lång utbildning för att bli riddare. Page I början kallades den unge pojken för page. Vid fester fick pagen servera och hjälpa till. Att bli dubbad

Related: