background preloader

Growth Mindset Maths - Growth Mindset Maths

Growth Mindset Maths - Growth Mindset Maths
Related:  Growth MindsetSkolutveckling

Math = Love: Growth Mindset and SBG Bulletin Board Downloads I already included the pictures of my two new bulletin boards this year in my massively long post of classroom pictures today, but I wanted to create a separate blog post that people could use to easily find the downloads to duplicate these bulletin boards in their own classrooms. I don't think I've ever been this happy with my bulletin boards before. They make me smile. They represent what I think is important. The bulletin board behind my desk is called "Change Your Words - Change Your Mindset!" . This is not an original idea. The words printed on gray cardstock represent a fixed mindset. The words printed on colored cardstock represent a growth mindset. I'm asking my students this year to listen for people speaking in the fixed mindset and to offer them a statement in the growth mindset instead. My other bulletin board stems from this theory of mindset. If I truly believe that mistakes are good and that is how we learn, my classroom grading policy needs to reflect that.

jlsu Som en uppföljning till mitt förra blogginlägg om dynamiskt och statiskt tankesätt kommer här den s k isbergsillusionen. Isbergsillusionen visar exempel på vad som krävs för att bli framgångsrik, men som oftast inte syns på ytan. När man ser någon som är riktigt duktig (t ex en idrottsutövare, en musiker, en jonglerare etc) ser det väldigt enkelt ut. Därför är det lätt att tro att det handlar om ”medfödd talang”. Det man dock inte ser är all den träning, den uppoffring och det hårda arbete som ligger bakom. Oftast är det de som tränar mest (och bäst) som når längst. Den som vill ha isbergsillusionen som pdf kan ladda ner den här: Isbergsillusionen

En sammanfattning av Nottinghams bok Utmanande undervisning som vi läste inom #pedaläslyft Vi har läst Utmanande undervisning i klassrummet av Nottingham inom #pedaläslyft. Här nedan kommer en sammanfattning av boken för er som vill. Boken är utgiven av Natur & Kultur 2013 och har åtta kapitel. Första kapitlet berättar vad utmanade undervisning är nämligen mer berättande, dialog och utmaning i undervisningen samtidigt som vi följer läroplanen. Boken ger oss svar på de bärande principer som utvecklar självständigt tänkande i resterande kapitel. Återkoppling Här får vi en definition av begreppet – att återkoppling är information som uppgiften som hjälper eleven vidare. att förstå måletatt inse vart man befinner sig i förhållande till måletatt förstå vad man ska göra för att nå dit. Sammanfattningsvis ger vi för lite återkoppling, vi fokuserar snarare på prestation och betyg, jämför t o m elever med varandra, återkopplingen är för mycket administrativ och vi vet för lite om de inlärningsbehov eleverna har. Återkoppling som fungerar bäst är: Handledning Dialog Tala, lyssna, tänka.

Key Stage 3 Maths Skoool.co.uk A fantastic free resource to support maths and science at Key Stages 3 and 4. There are wonderful interactive activities and study notes. Pupils can download the resources for offline use. Interactive whiteboard resources too. Class Clock A brilliant tool for helping children tell the time using both analogue and digital times, especially when used with an interactive whiteboard. National Library of Virtual Manipulatives A treasure trove of teaching and learning resources for maths. Yenka Home Licence for Teachers and Pupils If you are a teacher register for a free home licence to use all Yenka products in maths and technology. Exploring Circle Geometry Properties A superb resource on circles with two sections 'Explore It' and 'Use It' which cover the facts about circle geometry, multiple choice questions with guidance if you go wrong, investigations of circle properties with interactives and game to play. Placing Numbers on a Number Line Countdown Game Diennes and Coins

Why the Growth Mindset is the Only Way to Learn “You’re too old to learn a foreign language.” “I couldn’t work on computers. I’m just not good with them.” “I’m not smart enough to run my own business.” Do you know what these statements have in common? When you have a fixed mindset, you believe that at a certain point, what you have is all you’re ever going to have: You’ll always have a set IQ. The problem is, this mindset will make you complacent, rob your self-esteem and bring meaningful education to a halt. In short, it’s an intellectual disease and patently untrue. The fixed mindset’s antithesis, the growth mindset, may be the cure. Dr. But before the good news, we have to address the bad. The Fixed Mindset in Action Do you find yourself trying to prove how smart you are? These are all symptoms of a fixed mindset. Within a fixed framework, progress is impossible. But where do these mindsets come from? According to Dweck, they’re formed very early in life – and it’s actually possible a mindset like this was useful. Find peers

untitled Klågerupskolan | Kvutis I Svedala kommun arbetar vi för att alla elever ska lyckas. Genom att medvetet arbeta för att utveckla en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vill vi kunna erbjuda en skola som kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig och där eleverna i våra skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år. Från det att eleverna börjar skolan ska de uppvisa godtagbara kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever ska utmanas till att prestera efter sin bästa förmåga. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – Skollagen 1 kap 5 § KU-dagen den 20 mars genomfördes en SWOT-analys utifrån målsättningen att alla ska lyckas. ”Eleverna behöver utveckla en inre motivation, förmåga att ta ansvar och förmåga till självreglering” Målet kommer att ligga till grund för Klågerupskolans skolutvecklingsarbetet läsåret 15/16. Att lyfta fram våra personligt valda teorier om undervisningsmetoder. Mötesprotokoll

Teachers & Tutors | Teaching Maths | Teaching Numeracy | National Numeracy We hope that this page will provide both a useful overview of the key elements of teaching numeracy and guide you towards useful resources and research both within and outside our site – however we are just getting started so please do help us develop further support as suggested in ‘How you can make a difference’ below. Functional numeracy Being numerate is a crucial lifeskill. Here is our definition of numeracy and our thoughts on numeracy vs. maths - including numeracy versus teaching maths in the classroom. A problem-solving approach For teachers, tutors or instructors, this may present a challenge – they cannot always know what skills and competencies their students will need as they move through life. What’s involved… For teachers, tutors or instructors, this means helping learners to: Learning for life Becoming – and remaining – sufficiently numerate to respond confidently to the unfolding demands of one’s personal, social and work life is an individual challenge for every learner.

Empowering Student Voice Through Classroom Culture Posted 02/17/2015 12:31PM | Last Commented 02/22/2015 1:53AM Empowering student voice transforms a learner from being an observer to an initiator. We’ve all seen students who walk in the door on the first day of school with a fixed mindset. Their previous educational experience may have led them to believe they may be great in math, but struggle in reading. As educators, how can we support the development of a growth mindset that will lead to empowerment of student voice? Ongoing Community Building to Support Growth Mindset Educators grasp the importance of team building, but to take it further in order to shift the culture, I utilize Laurie S. Steps to Establishing Community Create an environment of cooperation: move toward collaboration through pushing one’s comfort zones. For example, in one of the problem-solving activities, students would have to toss a small ball around the circle in the shortest amount of time. How did you feel during the activity? Habits of Mind Classroom Tip

Vilket mindset har du när du möter dina elever? Har du någonsin funderat över varför vissa elever fortsätter försöka trots motgångar medan andra ger upp? Det här är ett område som har intresserat forskaren Carol Dweck under många år. I sin forskning har hon kommit fram till att det finns två huvudkategorier av tänkesätt som styr vårt handlande; ett fixerat – ”Så här är det! Det här kan jag/kan jag inte!” – och ett mer flexibelt – ”Så här är det just nu. Det här kan jag förbättra!” En människa har sällan samma mindset i alla situationer. Eller av sina kompetenser och färdigheter i ämnet:”Jag kan lösa svåra tal om jag använder uppställningar.” Ibland är elevens mindset beroende av vilken form av feedback läraren ger eleven:”Du har en talang för matematik.” Eller:”Du använde bra strategier när du löste uppgiften.” Utveckla ett growth mindset med processfeedback Vårt bemötande kan hjälpa eleven att utveckla ett growth mindset, skriver Dweck, eftersom mindsets är baserade på signaler vi skickar om vad som är viktigt.

Höstterminen 2015 Klågerupskolan | Kvutis Multimedverkande frågor Om du använder dig av traditionell handuppräckning i klassrummet, det vill säga att eleverna räcker upp händerna för att svara på frågor, så är det oftast bara en liten del av elevgruppen som aktiveras och vars utveckling gynnas. Genom att använda multimedverkan kan du få hela klassen att bli aktiv vilket ökar samtliga elevers lärande. Tekniken går ut på att istället för att kasta ut frågor då och då, så ägnas tid till att planera ett fåtal frågor. Exempel: Från vilket år skulle du säga att andra världskriget var ofrånkomligt? Det är lätt att förledas till att tro att t.ex. 4:a är det ”rätta svaret”, men en elev som till exempel hävdar att svar 2 är rätt kanske har ett resonemang kring att börskraschen 1929 är en viktig bidragande orsak till 2:a vk och har därmed visat att denne kan se orsak och samband i historia. Elevaktiverande handuppräckning Att aktivera eleverna i en diskussion Exit pass/ lärkvitto Ställ frågor som skapar tänkande Flippat klassrum Tänkande tummar

Home Page Teachers Primary Pupils Secondary Students Events and PD "It gave me some good ideas to use in the classroom and ... a link that I can get all of the activities from." Book NRICH Bespoke PDBook Forthcoming EventsBook our Hands-on Roadshow Your Solutions Developing a growth mindset | Class Teaching I’ve decided to use the spring break as an opportunity to catch up on some long overdue reading – starting with ‘Mindset’ by Carol Dweck. The theory explored in this book is that there are two types of mindset – fixed and growth. The diagram below summarises the main qualities exhibited by each one: It’s obvious to see the relevance of this to us as teachers and Dweck presents a very compelling case for it. Whilst the theory is interesting, what I’m most interested in is what we can actually do in schools, in lessons, to move more of our students from a fixed to a growth mindset? So what follows is an initial attempt to look at each of the qualities of the ‘growth mindset and some of the strategies and techniques we use as teachers to develop this in students. Links to other relevant posts and blogs have also been included, within this post. Embrace challenges Tell students that they will be doing challenging learning in lessons – and tell them why you think they will be able to do it.

Related: