background preloader

Testa dig själv - gissar du rätt på dialekten? - Språket

Testa dig själv - gissar du rätt på dialekten? - Språket

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=411&artikel=3964703

Related:  DialekterlindawestbergDialekter

Göteborgare kommer aldrig att prata stockholmska I dag kan man åka tåg från Göteborg till Stockholm på cirka tre timmar. Ett telefonsamtal mellan städerna kostar inte mer än ett lokalsamtal, och med webbkameror kan man både se och tala med varandra på 45 mils avstånd. Under de senaste hundra åren har kommunikationerna ständigt förbättrats, och avstånden mellan människor och platser har minskat på många sätt. Detta har haft effekter på en annan aspekt av kommunikation - språket.

Mitt språkutvecklande klassrum: Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet Hur kan jag arbeta med en faktatext i klassrummet så att mina elever verkligen förstår den? Nedan följer ett förslag på hur jag tänker arbeta med faktatexter under kommande läsår. Detta förslag på arbetsgång är ett resultat av min läsning av Barbro Westlunds Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Catharina Tjernbergs Framgångsrik läs- och skrivundervisning (2013) samt ett resultat av min sommarläsning av litteratur som behandlar formativ bedömning. Att tänka på när du genomför läsförståelseundervisning i ditt klassrum: Tänk hela tiden högt med eleverna så att du synliggör sina mentala processer för dem. Samtalsmönstret i ditt klassrum ska präglas av dialog. Ta inte helt över själv (mycket lätt hänt som lärare), utan lyssna och ställ frågor som släpper in dina elever i samtalet.

Dialekten har blivit ett varumärke Länge var rikssvenska det enda som klingade i våra radio- och tv-sändningar. Men någonting har hänt. Just nu råder det en aldrig tidigare skådad vurm för dialekter inom populärkulturen. Dialekter. Kronolekt Folk frågar mig ofta om dialekterna håller på att dö ut. Ja, det ser så ut; vi talar mer och mer standardsvenska för varje generation. Ur ett historiskt perspektiv kan man till och med säga att de till stor del redan har dött ut. Åh, så synd! Folk tycker det är jättetråkigt - det är ju så trevligt med dialekter.

Lyssna på dialekter Under rubriken Lyssna på dialekter finns smakprov på några av våra dialektinspelningar från olika delar av Sverige. ”Vi har samlat alla våra inspelningar på dialekt som finns på webben och vi har även lagt till nya ljudfiler från Gotland”, berättar Lovisa Alvtörn, dialektpedagog vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Här finns inspelningar från alla Sveriges landskap. De flesta är gjorda under andra halvan av 1900-talet. Läsförståelsearbete - ett lektionsexempel För en tid sedan skrev jag ett blogginlägg om hur jag ville arbeta med läsförståelse i min undervisning. Jag hade nämligen läst Barbro Westlunds och Catarina Tjernbergs avhandlingar om läsförståelse och framgångsrik läs - och skrivundervisning. Idag vill jag presentera hur jag praktiskt har arbetat med min nyvunna kunskap.

Jämtska Jämtska (jamska, bestämd form) är en språkligt och geografiskt väldefinierad dialektgrupp som talas i Jämtland utom Frostviken. Liksom andra genuina folkmål i Sverige har jämtskan trängts tillbaka av rikssvenskan som ursprungligen förmedlades av ämbetsmän, lärare och präster, och sedermera av radio och television. Flytt och familjebildning över gränsen har gjort att i synnerhet de östjämtska dialekterna har likheter med medelpadska och ångermanländska. Redan i slutet av 1800-talet spåddes jämtskan av Äcke Olsson, pionjären inom skriven jämtska, en dyster framtid, något som emellertid inte besannats. Jämtskans status är för närvarande oklar men omfattande arbeten har gjorts för att stärka dess ställning och bevara den som levande dialekt. Bland annat har ett flertal ordböcker givits ut, en översättning av delar ur Bibeln gjorts och jämtska förekommer ofta i sång hos lokala artister.

Svenska dialekter Med svenska dialekter åsyftas de lokala språkliga varianter som inte blivit starkt påverkade av förändringar i standardspråket och vars ursprung kan spåras ända tillbaka till fornnordiskan. De kallas ofta bygdemål eller sockenmål. En svensk dialekt är en variant av svenska som huvudsakligen talas i Sverige eller av finlandssvenskar. Även i områden som länge varit en del av Sverige, men som tidigare tillhört Norge eller Danmark, brukar man säga att befolkningen talar svenska dialekter. I de områden som tidigare har tillhört Danmark (Skåne, Blekinge och Halland) talar man också om östdanska dialekter, med undantag för den götamålstalande norra hälften av Halland.

Du-reformen handlade om mer än bara du Du-reformen, sägs det, initierades av Bror Rexed som proklamerade du som genomgående tilltalsord när han i slutet av 1960-talet skulle tillträda sin tjänst som chef på Medicinalstyrelsen. Fast så var det ju inte riktigt. Någon reform var det inte utan en förändring som pågick gradvis i ganska många år och på många håll, och som egentligen inte heller bara handlade om att säga du. Tilltalsord är till största delen en klassfråga, till viss del en etikettsfråga.

Språkfrågan: Sletet och fröset. Hur böjer göteborgarna verb? En göteborgare kan säga sletet i stället för slitit och fröset i stället för frusit. Man kan, om man vill, nöja sig med att konstatera att dialekten skiljer sig från standardspråket, men man kan också försöka upptäcka dialektens grammatiska regler. Göteborgskan är inte felaktig svenska; det är en annan svenska med andra grammatiska regler. Känsliga läsare varnas nu för att den här artikeln fortsättningsvis innehåller ett rikt mått av grammatiska termer som kan uppfattas som obehagliga och kränkande av den som framgångsrikt förträngt alla minnen av skolans grammatikundervisning. Såväl i svenskan som i göteborgskan finns det en distinktion mellan svaga och starka verb. De svaga verben böjs enligt tre mönster, eller konjugationer som det heter i grammatiken.

Lathunden GrammaTiken Låt inte språkpoliserna förtrycka dig när det gäller detaljer i språket. Låt vår egen lathund GrammaTiken vägleda dig genom de vanligaste grammatikfrågorna. Vad är det för skillnad på adjektiv och adverb? Heter det imperfekt eller preteritum?

Related:  Det svenska språket - då och nu