background preloader

Www.kfsk.se/download/18.11165b2c13cf48416de1b2/1377195405170/Forskning+i+korthet+2013+nr1.pdf

Www.kfsk.se/download/18.11165b2c13cf48416de1b2/1377195405170/Forskning+i+korthet+2013+nr1.pdf
Related:  ForskningPedagogik

"Det är dags att kritiskt granska John Hattie" Bild: Ulf Frödin Jag var med om en intressant erfarenhet nyligen när jag föreläste för en grupp rektorer i Stockholm. Jag nämnde att jag skrivit en blogg med det som jag tyckte lite fyndiga namnet Att bli lite i hatten av Hattie. ”Vad bra att någon är kritisk till Hattie”, sa en av åhörarna, ”här är han som en gud.” Eftersom jag utöver bloggen också riktat kritik mot John Hattie i andra sammanhang blev jag lite förvånad. Hade inget av denna kritik landat i diskussionen? Några som tagit emot John Hattie med öppna armar är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som presenterar hans studie i rapporten Synligt lärande – Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. För det första undersöker han endast påverkan på utbildningsprestationer. Man borde ha frågat sig om det som är effektivt för att höja kunskapsprestationerna också är funktionellt vad gäller hela det bredare uppdraget. För det andra drar John Hattie alldeles för långtgående slutsatser.

Digitala verktyg främjar undervisningen i engelska Elevernas brist på motivation blev en drivkraft Sofia Arvidsson jobbar sedan sju år tillbaka som lärare i engelska och idrott på Smedingeskolan utanför Kungsbacka. Smedingeskolan är en pilotskola i kommunen med en satsning på bärbara datorer till varje elev i årskurs 7-9. Sofia Arvidsson märkte tidigt i sin lärargärning att textböckerna i engelska inte gav tillräckligt för att eleverna skulle kunna nå upp till alla mål i kursplanen. När eleverna inte blir motiverade eller engagerade är det svårt att nå målen, och Sofia Arvidsson strävade därför att få en mer varierad undervisning. Digitala lärresurser främjar undervisningen i engelska Utgångspunkten för Sofia Arvidssons undervisning i engelska är kursplanen i kombination med en LPP (lokal pedagogisk planering), där undervisningens mål och centrala innehåll tydligt framgår. Eleverna får ofta använda digitala publiceringsverktyg när de ska redovisa ett arbete eller hålla ett föredrag. Hörförståelse underlättas med digitala verktyg

Skolforskning - JL Skolutveckling Då de flesta lärare varken har tid eller intresse för att läsa igenom mängder av skolforskning tänkte jag välja ut en del av den forskning som jag tycker att man behöver känna till. Jag plockar ut en del av den viktigaste informationen och om man är intresserad av att fördjupa sig så hänvisar jag till var man kan läsa mera. Först ut är Mackinseyrapporten från 2007 McKinsey & Co How the worlds best performing schools come out on top, 2007 Man har i rapporten försökt hitta gemensamma faktorer som utmärker de länders skolsystem där man når bäst resultat (“better teaching and greater learning”). De tre viktigaste slutsatserna som man drar är följande: 1. 2. 3. Ett citat från Nya Zeeland ”Det var naivt att tro att resultaten i klassrummen skulle förbättras bara för att vi omorganiserade vår skolstruktur”. De elever som får dåliga lärare i början av sin skolgång har svårt att ta igen det högre upp i skolåren.

cirkelmodellen.pdf Nyckelkompetenser för livslångt lärande Nyckelkompetenserna för livslångt lärande är en kombination av kunskaper, färdigheter och rätt attityd till olika sammanhang. Dessa är särskilt viktiga för självförverkligande och personlig utveckling, social sammanhållning, aktivt medborgarskap och anställning. Nyckelkompetenser är nödvändiga i ett kunskapssamhälle och gör arbetskraften mer flexibel, vilket leder till att den snabbare kan anpassa sig efter en snabbt föränderlig och tätt sammanlänkad värld. De är även mycket viktiga för innovation, produktivitet och konkurrenskraftighet och bidrar till att motivera arbetarna och öka arbetsglädjen och arbetskvaliteten. Nyckelkompetenser bör förvärvas av unga människor som just håller på att avsluta sin grundskoleutbildning, för att utrusta dem för vuxenlivet och i synnerhet för arbetslivet samtidigt som det bildar en grund för fortsatt lärande, vuxna genom hela livet, genom en process för utveckling och uppdatering av färdigheter. Åtta nyckelkompetenser Bakgrund

20 ways to use a tablet in the classroom | Teacher Network Whatever model of Android or iOS tablet you have available, it’s a hugely versatile tool when it comes to educating and entertaining children. Here are some of the best apps and features you can make use of in the classroom – some of which you have to pay for and others that are free. 1 Dive into 360-degree videos This is the most basic form of virtual reality, a full sphere of video centred on the spectator who can view an environment in any direction. The content works with VR headsets but is also available through browsers and mobile devices. 2 Get creative with photo taking The Android and iOS camera apps are simple enough to use and can be deployed to record anything from a field trip diary to the results of a science experiment or a class art show. 3 Make music – no experience required 4 Record radio shows and podcasts Alternatively, you can make music (or indeed any kind of audio) and then use a tablet to record it. 5 Make immersive and interactive notes 8 Start up a class blog

Den digitala kompetensen – Om skolans nya utmaning I en rad forskningsrapporter framkommer det att digitaliseringen och globaliseringen av samhället ställer krav på nya kompetenser. Att kunna röra sig i en värld med heterogenitet, relativism, ökad konkurrens, interaktivitet och teknologi kräver tydligen sitt. De gamla grundläggande förmågorna läsa, skriva och räkna (The three R’s) gäller fortfarande men räcker inte längre menar man. Den digitala utvecklingen kräver alltså inte bara fördjupade kunskaper utan har bidragit med att krav på helt nya förmågor tillkommit. Detta får mig att tänka på det som Heidi Avellan skrev så insiktsfullt i Sydsvenskan under Almedalsveckan för ett par veckor sedan att ”den som har den korrekta tidsanalysen, den som ser väljarnas verklighet, den som bidrar till att skapa nya jobb med gott näringslivsklimat och innovationer, den som erbjuder trygghet när jobbet tar slut, den får de breda väljargruppernas stöd. De skolor som nått dit tror jag främst har förstått följande: • Att lära ska vara lustfyllt.

26 Research-Based Tips You Can Use in the Classroom Tomorrow With so many classroom research studies published daily, you can be forgiven for missing some. The techniques below are super-tactical and, for the most part, unsung strategies that you’ll be excited to try tomorrow. Just remember two things. Research on Engaging Students 1. 2. 3. Studying Tips to Give Students Tomorrow 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Instruction They’ll Remember 12. 13. 14. 15. Improving Academic Achievement Scores 16. 17. How to Minimize Teacher Stress 18. 19. Don’t Contribute to Needless Cognitive Strain 20. 21. 22. 23. Research on Writing Instruction 24. 25. 26.

Bok om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år. Tanken är att översikten ska inspirera lärare och rektorer i deras arbete, och vara ett underlag för diskussioner på skolor och hos huvudmän om hur man kan förankra skolverksamheternas vardag i vetenskap och beprövad erfarenhet. Nedan följer ett smakprov ur boken: ”Utgångspunkten för översikten är att en skicklig lärare, rektor eller annan person i skolans verksamhet är en professionell aktör som utifrån både sina erfarenheter och kunskaper väljer genomtänkta strategier i en given situation, och som med tiden blir allt skickligare på det hon eller han gör. Forskning för klassrummet Skickliga lärare ger utmanande uppgifter och sätter höga mål, har djupa kunskaper om undervisning och lärande som används integrerat med ämneskunnandet och följer och återkopplar elevernas lärande.

Allmänna råd Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan Bedömningen av elevprestationer i skolan är nära sammankopplad med undervisningen. När bedömning och återkoppling används på ett medvetet och systematiskt sätt, väl integrerade i undervisningen, ges eleven goda förutsättningar för lärande. I dessa allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan kopplas därför planering ihop med den del av undervisningen som handlar om bedömning och betygssättning. Ladda ner/beställ: Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen De allmänna råden ska stödja lärare och rektorer i att följa lagar och regler vid bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen. Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen Diskriminering och kränkande behandling Diskriminering och kränkande behandling Se även Diskrimineringsombudsmannens handledning för likabehandling Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Fritidshem Fritidshem Nyanlända elever Prövning

Psykisk sjukdom under lupp Svenskar förknippar lycka med god psykisk hälsa, vilket anses som viktigare än kroppslig hälsa, god ekonomi, kul på jobbet och acceptabel stressnivå. Avsaknad av god psykisk hälsa innebär får man förmoda psykisk ohälsa. Allt fler barn uppfyller diagnoskriterier för adhd eller autismspektrumtillstånd, vilket gång på gång har ansetts orimligt. Fram tills relativt nyligen ansåg man att psykiska sjukdomar orsakas av antingen mödrars försummelse, inre konflikter, feltänkande och felinlärning eller bara otur i genlotteriet. Skammen över att ha en psykisk sjukdom har avtagit med åren, vilket illustreras av raden av självbiografier med patienternas egna berättelser. Hennes symtom kom till en början smygande och tog sig uttryck i tilltagande misstänksamhet, irritabilitet, hallucinationer och så småningom epilepsi och förvirring. NMDA-receptorencefalit är en nyupptäckt form av hjärninflammation. I boken ”Infekterat beteende. Det finns många faktorer som kan störa hjärnans utveckling.

20 Strategies for Motivating Reluctant Learners | MindShift | KQED News Kathy Perez has decades of experience as a classroom educator, with training in special education and teaching English language learners. She also has a dynamic style. Sitting through her workshop presentation was like being a student in her classroom. She presents on how to make the classroom engaging and motivating to all students, even the most reluctant learners, while modeling for her audience exactly how she would do it. Perez says when students are engaged, predicting answers, talking with one another and sharing with the class in ways that follow safe routines and practices, they not only achieve more but they also act out less. “If we don’t have their attention, what’s the point?” She’s a big proponent of brain breaks and getting kids moving around frequently during the day. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. NED’s GREAT EIGHT I feel OKIt mattersIt’s activeIt stretches meI have a coachI have to use itI think back on itI plan my next steps 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Att hantera problemskapande beteenden i skolan - Pedagog Skåne Nordväst Med hjälp av den låg-affektiva pedagogiken kan det skapas en pedagogisk miljö med positiva förväntningar på elever som vi upplever har problemskapande beteenden. Elever i behov av särskilt stöd, behöver särskilt stöd. För att kunna arbeta med dessa elever på ett bra sätt krävs därför särskilda metoder. Psykolog Bo Hejlskov Elvén går med självklara steg upp på scenen i Olympiaskolans aula. När det handlar om problemskapande beteenden i skolan menar Hejlskov att det handlar om att pedagoger behöver kunna hantera beteendet. Hejlskovs grundtanke är att: Den som kan uppföra sig gör det men när en elev inte kan nå upp till de krav och förväntningar ställs söker eleven en lösning på det problemet. Att ta ansvar för elevens beteenden och reaktioner Gränsen för självkontroll är enligt Hejlskov mycket lägre hos vissa personer, vilket innebär att en affektutlösning betyder kaos väldigt snabbt. – Därför måste allt arbete i skolan ha som mål att eleven har kontrollen över sig själv, säger Hejlskov.

Related: