background preloader

Www.kfsk.se/download/18.11165b2c13cf48416de1b2/1377195405170/Forskning+i+korthet+2013+nr1.pdf

Www.kfsk.se/download/18.11165b2c13cf48416de1b2/1377195405170/Forskning+i+korthet+2013+nr1.pdf
Related:  ForskningPedagogik

"Det är dags att kritiskt granska John Hattie" Bild: Ulf Frödin Jag var med om en intressant erfarenhet nyligen när jag föreläste för en grupp rektorer i Stockholm. Jag nämnde att jag skrivit en blogg med det som jag tyckte lite fyndiga namnet Att bli lite i hatten av Hattie. ”Vad bra att någon är kritisk till Hattie”, sa en av åhörarna, ”här är han som en gud.” Eftersom jag utöver bloggen också riktat kritik mot John Hattie i andra sammanhang blev jag lite förvånad. Hade inget av denna kritik landat i diskussionen? Några som tagit emot John Hattie med öppna armar är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som presenterar hans studie i rapporten Synligt lärande – Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. För det första undersöker han endast påverkan på utbildningsprestationer. Man borde ha frågat sig om det som är effektivt för att höja kunskapsprestationerna också är funktionellt vad gäller hela det bredare uppdraget. För det andra drar John Hattie alldeles för långtgående slutsatser.

Elevers tänkande utvecklas med Sokratiska samtal Att använda sig av det Sokratiska samtalet i klassrummet innebär att man arbetar med en öppen dialog som utvecklar elevernas tänkande, säger forskaren Ann Pihlgren: - Det här är INTE undervisning, det är något helt annat! Hur blev du intresserad av ämnet? - Intresset uppstod när jag deltog i en kurs för professor Lars Lindström där han tog upp den Sokratiska samtalsmetoden. Jag var själv verksam som lärare när jag läste kursen, så jag började fundera mycket över den här metoden och hur den kunde användas som ett komplement till vanlig undervisning. Vad handlar avhandlingen om? - Om det Sokratiska samtalet, som är ett filosoferande sätt att arbeta med barn. Vad är resultatet och dina viktigaste slutsatser? - Att det är väldigt svårt att lägga om en klassrumskultur! Hittade du något under arbetets gång som överraskade eller förvånade dig? - Att det fanns så mycket gemensamt i de Sokratiska metoder som har uppstått, trots att de har växt fram på helt olika platser i världen. Hedda Lovén

Digitala verktyg främjar undervisningen i engelska Elevernas brist på motivation blev en drivkraft Sofia Arvidsson jobbar sedan sju år tillbaka som lärare i engelska och idrott på Smedingeskolan utanför Kungsbacka. Smedingeskolan är en pilotskola i kommunen med en satsning på bärbara datorer till varje elev i årskurs 7-9. Sofia Arvidsson märkte tidigt i sin lärargärning att textböckerna i engelska inte gav tillräckligt för att eleverna skulle kunna nå upp till alla mål i kursplanen. När eleverna inte blir motiverade eller engagerade är det svårt att nå målen, och Sofia Arvidsson strävade därför att få en mer varierad undervisning. Digitala lärresurser främjar undervisningen i engelska Utgångspunkten för Sofia Arvidssons undervisning i engelska är kursplanen i kombination med en LPP (lokal pedagogisk planering), där undervisningens mål och centrala innehåll tydligt framgår. Eleverna får ofta använda digitala publiceringsverktyg när de ska redovisa ett arbete eller hålla ett föredrag. Hörförståelse underlättas med digitala verktyg

Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling Helen Timperley är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland. På väg hem från konferensen Stockholm Summit 2012 gjorde Timperley ett stopp i Malmö hos FoU Malmö-Utbildning. Helen Timperleys forskningsområde är främjandet och organiserandet av lärares professionella lärande och utveckling – i syfte att förbättra elevernas lärande och utveckling. Hos FoU Malmö-utbildning höll Timperley i två seminarier för skolledare och de lärare som har en nyckelfunktion när det gäller skolornas utvecklingsarbete i Malmös olika förvaltningar. Lärares kompetensutveckling lösningen för skolan? Timperley inleder med att lärares professionella utveckling ofta framhålls som ett universalmedel för att förbättra skolan. - Det finns tusentals studier och artiklar kring lärares kompetensutveckling – men effekten av kompetensutvecklingen i de flesta fall slutar just hos läraren, säger Timperley och fortsätter. Lärare behöver arbeta annorlunda! Vad gör skillnad för eleverna? Lärarens motivationsfaktor!

Skolforskning - JL Skolutveckling Då de flesta lärare varken har tid eller intresse för att läsa igenom mängder av skolforskning tänkte jag välja ut en del av den forskning som jag tycker att man behöver känna till. Jag plockar ut en del av den viktigaste informationen och om man är intresserad av att fördjupa sig så hänvisar jag till var man kan läsa mera. Först ut är Mackinseyrapporten från 2007 McKinsey & Co How the worlds best performing schools come out on top, 2007 Man har i rapporten försökt hitta gemensamma faktorer som utmärker de länders skolsystem där man når bäst resultat (“better teaching and greater learning”). De tre viktigaste slutsatserna som man drar är följande: 1. 2. 3. Ett citat från Nya Zeeland ”Det var naivt att tro att resultaten i klassrummen skulle förbättras bara för att vi omorganiserade vår skolstruktur”. De elever som får dåliga lärare i början av sin skolgång har svårt att ta igen det högre upp i skolåren.

Ny fortbildningskurs för pedagoger: Flippa ditt klassrum 2,5 hp - Om oss - Högskolan för lärande och kommunikation Den här kursen hjälper dig med tänket att våga flippa ditt klassrum tillsammans med dina elever. Kursen ger dig konkreta exempel och redskap kring hur du som lärare kan flippa ditt klassrum inom olika ämnen. Läs mer om kursen Lärare i kursen Lärare i kursen är Karin Brånebäck och Johan Bäcklund. Läs helt på distans Kursen ges helt på distans utan några träffar på campus. Beställ till lanseringspris Kursen vänder sig till yrkesverksamma lärare i åk 4-6 och 7-9. Fram till 31 december 2013 kan du beställa kursen till lanseringspris 2.000 kr per student. Beställ här

cirkelmodellen.pdf Nyckelkompetenser för livslångt lärande Nyckelkompetenserna för livslångt lärande är en kombination av kunskaper, färdigheter och rätt attityd till olika sammanhang. Dessa är särskilt viktiga för självförverkligande och personlig utveckling, social sammanhållning, aktivt medborgarskap och anställning. Nyckelkompetenser är nödvändiga i ett kunskapssamhälle och gör arbetskraften mer flexibel, vilket leder till att den snabbare kan anpassa sig efter en snabbt föränderlig och tätt sammanlänkad värld. De är även mycket viktiga för innovation, produktivitet och konkurrenskraftighet och bidrar till att motivera arbetarna och öka arbetsglädjen och arbetskvaliteten. Nyckelkompetenser bör förvärvas av unga människor som just håller på att avsluta sin grundskoleutbildning, för att utrusta dem för vuxenlivet och i synnerhet för arbetslivet samtidigt som det bildar en grund för fortsatt lärande, vuxna genom hela livet, genom en process för utveckling och uppdatering av färdigheter. Åtta nyckelkompetenser Bakgrund

Språkutvecklande arbetssätt Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Deltagarna arbetar enskilt med olika uppgifter före eller mellan träffarna. Förslag på arbetsgång Text och publikationer Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen Få syn på språket Greppa språket Film

20 ways to use a tablet in the classroom | Teacher Network Whatever model of Android or iOS tablet you have available, it’s a hugely versatile tool when it comes to educating and entertaining children. Here are some of the best apps and features you can make use of in the classroom – some of which you have to pay for and others that are free. 1 Dive into 360-degree videos This is the most basic form of virtual reality, a full sphere of video centred on the spectator who can view an environment in any direction. The content works with VR headsets but is also available through browsers and mobile devices. 2 Get creative with photo taking The Android and iOS camera apps are simple enough to use and can be deployed to record anything from a field trip diary to the results of a science experiment or a class art show. 3 Make music – no experience required 4 Record radio shows and podcasts Alternatively, you can make music (or indeed any kind of audio) and then use a tablet to record it. 5 Make immersive and interactive notes 8 Start up a class blog

Den digitala kompetensen – Om skolans nya utmaning I en rad forskningsrapporter framkommer det att digitaliseringen och globaliseringen av samhället ställer krav på nya kompetenser. Att kunna röra sig i en värld med heterogenitet, relativism, ökad konkurrens, interaktivitet och teknologi kräver tydligen sitt. De gamla grundläggande förmågorna läsa, skriva och räkna (The three R’s) gäller fortfarande men räcker inte längre menar man. Den digitala utvecklingen kräver alltså inte bara fördjupade kunskaper utan har bidragit med att krav på helt nya förmågor tillkommit. Detta får mig att tänka på det som Heidi Avellan skrev så insiktsfullt i Sydsvenskan under Almedalsveckan för ett par veckor sedan att ”den som har den korrekta tidsanalysen, den som ser väljarnas verklighet, den som bidrar till att skapa nya jobb med gott näringslivsklimat och innovationer, den som erbjuder trygghet när jobbet tar slut, den får de breda väljargruppernas stöd. De skolor som nått dit tror jag främst har förstått följande: • Att lära ska vara lustfyllt.

Skolforskning Vad är skolforskning? Skollagen (2011) slår fast att undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På de här undersidorna hittar du material som anknyter till båda begreppen, här samlat under namnet skolforskning. Ett begrepp som skolforskning inbegriper en mängd olika betydelser. Här kan du hitta arbeten som knyter an till det mesta som rör skola, undervisning, elever och lärare. Här finns allt från skolverksrapporter och internationella studier om utbildning på systemnivå, till lokala forskningsprojekt med fokus på ett mycket avgränsat innehåll vad gäller frågor om undervisning och lärande. Ämndesdidaktik och bedömning Skolforskningen spänner över en rad olika områden och finns inom flera ämnesdiscipliner. I Sverige kallar vi det för didaktik/ämnesdidaktik – begrepp som än så länge inte är helt gångbara utomlands där man ibland använder begreppet pedagogical content knowledge eller talar om School eller Teacher Research.

26 Research-Based Tips You Can Use in the Classroom Tomorrow With so many classroom research studies published daily, you can be forgiven for missing some. The techniques below are super-tactical and, for the most part, unsung strategies that you’ll be excited to try tomorrow. Just remember two things. Research on Engaging Students 1. 2. 3. Studying Tips to Give Students Tomorrow 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Instruction They’ll Remember 12. 13. 14. 15. Improving Academic Achievement Scores 16. 17. How to Minimize Teacher Stress 18. 19. Don’t Contribute to Needless Cognitive Strain 20. 21. 22. 23. Research on Writing Instruction 24. 25. 26.

Related: