background preloader

Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande

Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande
Mar9 I alla klasser finns det minst en elev med diagnostiserade svårigheter som dyslexi, ADHD eller Aspergers syndrom. Dessutom kan du utgå från att det finns minst en elev med samma svårigheter men som inte har utretts och fått någon diagnos. Dyslexi förekommer också i varje klass liksom nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och problem med fokus som inte är av varaktig sort utan beror på att livet ser ut så just nu. Med detta i bakhuvudet gäller det att planera både lektioner och uppgifter så att dessa elever tillåts att lyckas med sitt arbete. Ju mer kollektivt vi planerar desto troligare är det att vi förutsätter att allt ska funka som vi tänker oss och då riskerar de problem som uppstår att tillskrivas eleven och inte situationen. Att inkludera innebär att söka svårigheter för elever i undervisningssituationen i första hand. Här är sju steg för att närma sig en inkluderande planering: Var tydlig med varför uppgiften ska göras. Checklista för inkluderande instruktioner:

http://specialpedagogen.wordpress.com/2013/03/09/generellt-atgardsprogram-for-larare-som-vill-jobba-inkluderande-och-bejaka-lustfyllt-larande/

Related:  marianneluhrResurser för extra anpassningar och särskilt stödSärskilt stöd/åp

Bo Hejlskov Elvéns blogg Bloggen består av olika funderingar, sammanställningar av teori och forskning samt ibland bara åsikter som rör pedagogik och vård kring personer med problemskapande beteende och särskilda behov. Det fins ingen annan röd tråd än att det rör saker jag stöter på i arbetet och i diskussioner med pedagoger, psykologer och annan personal i skola, vård och omsorg. Texterna är inte alltid så lättlästa som mina böcker; det är svårt att skriva kort och lättläst. Dessutom kan jag inte garantera svenskan i stavning eller grammatik. Jag brukar ha hjälp att få danskan ur svenskan, men dessa texter är oredigerade.

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn Program som skolan ska tillhandahålla är Rättstavningsprogram – Talsyntes – Inlästa böcker Några exempel: Rättstavningsprogram Särskilt stöd Skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå kunskapsmålen. Om en elev inte når målen, eller riskerar att inte nå målen, ska eleven få särskilt stöd. Skolinspektionen ser dock ofta brister i arbetet med särskilt stöd, både på grundskolan och i gymnasieskolan. En av skolans huvuduppgifter är att anpassa undervisningen så att varje elev får möjlighet att lära på det sätt som passar eleven bäst. Min undervisning Jag använder ofta arbetsscheman och fick en ide om att göra några i Canva. Så här blev de och här finns arbetsscheman som pdf för utskrift om så önskas. Varför arbetsscheman? För att det blir tydligare för elever och särskilt om de har diagnos inom NPF.

Klart med nya regler för åtgärdsprogram Igår, den 4 juni, fattade riksdagen beslut om ändringar i skollagen bland annat beträffande kraven på åtgärdsprogram. Man vill att reglerna om stöd och särskilt stöd ska bli tydligare och att lärarnas arbete med åtgärdsprogram och dokumentation ska bli enklare. Beslutet innebär bland annat att en elev som riskerar att inte nå minimikunskapskraven, snabbt ska få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Först när extra anpassningar har gjorts och eleven fortfarande riskerar att inte nå upp till kunskapskraven ska en anmälan göras till rektor.

Matteorm Matteormar gör det lite roligare att träna grundläggande färdigheter. De olika delarna av ormen har information som hänger ihop. Men hjälp av informationen bygger man ihop hela ormen. Nya krav på snabbare stöd till elever Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samtidigt som lärare får mer tid till undervisning. Därför har Skolverket tagit fram nya allmänna råd som baseras på nya bestämmelser i skollagen som förtydligar vad som avses med stöd och särskilt stöd och dokumentationen kring dessa. – Varje elev som inte får det stöd den har rätt till är ett misslyckande för skolan. I och med den nya lagen kan vi i vårt material vara ännu tydligare med vilket ansvar skolan har, säger Ulrika Lundqvist, chef för förskole- och grundskoleenheten på Skolverket. Viktigt att först se över organisationen runt eleven

Hagaborgsskolan På den här sajten har jag samlat några tankar och småfilmer, där jag bland annat beskriver hur man kan använda konkret material i klassrummet. Det hänger ihop med att jag fick i uppdrag att köpa in material till alla klassrum och att jag ville förklara hur jag tänker kring hur man kan använda detta för mina arbetskamrater. Efter ett tag så modifierade jag sidan och la till även annat som jag sysslar med i matematikundervisningen på lågstadiet. Innehållet blir då mer användbart för flera.

Related: