background preloader

Vad är Lesson study och Learning study?

Vad är Lesson study och Learning study?
Related:  ankimartnellLärare

Google Apps som lärplattform – Del 1 Mappstruktur i Drive | Fler och fler skolor börjar använda Google Apps som plattform för kommunikation och kollaboration. Om man tidigare har jobbat i någon av de mer skolanpassade lärplattformarna saknar man kanske till en början kursspecifika sidor, inlämningsmappar kopplade till klasslistor och specifika fält för omdömen t.ex. i Google Apps. Men med lite tanke bakom mappstruktur, delningar och kommentarsfunktioner kan Google Drive tillsammans med de andra Google-tjänsterna fungera som en lärplattform med många fler möjligheter. Jag har utgått från en viss förkunskap i Google Drive i detta inlägg och fokuserar på hur själva mappstrukturen skulle kunna se ut för en lärare samt arbetsgången för att både nå ut med kursmaterial och ta emot elevarbeten. Det första förslaget på mappstruktur utgår från en klass. Det andra förslaget på mappstruktur nedan utgår från en tanke om effektivisering och tidsbesparing och passar bäst när man som lärare undervisar flera klasser/undervisningsgrupper i samma kurs.

Lärarna viktiga för framgång i undervisningen Publicerad: 19 februari 2014 Skolinspektionens genomgång av forskningsläget ger stöd för att lärarnas kompetens, förmåga och engagemang är det som påverkar elevernas lärande och kunskapsutveckling mest. År 2012 tog Skolinspektionen fram en sammanställning av aktuell forskning om vad som påverkar elevers prestationer i skolan. Den pekade på tre avgörande framgångsfaktorer: Att läraren är en tydlig ledare. Att hon eller han är välorganiserad, strukturerad och bra på att planera, liksom att hon eller han ger återkoppling till eleverna och följer upp deras arbete.Att läraren har tilltro till elevernas förmåga och att det finns en tolerant miljö där det är tillåtet att göra fel.Att rektorn och huvudmannen skapar goda förutsättningar för lärarna i deras arbete. I sammanställningen Framgång i undervisningen lyfter Skolinspektionen också fram flera faktorer som ligger till grund för våra granskningar när vi följer undervisningen under lektioner i ett visst ämne.

100 Ways To Use Google Drive In The Classroom 100 Ways To Use Google Drive In The Classroom by onlineuniversities.com Students and educators have a wealth of learning and productivity tools available to them online. Google offers some of the highest-quality resources on the web to meet all your study and teaching needs, and all you need to access them is an internet connection. The Google Docs collection provides a streamlined, collaborative solution to writing papers, organizing presentations and putting together spreadsheets and reports. Ed note: This is an older post, so some of these features or links may be out of date. Keyboard Shortcuts Navigate your documents and screen a lot faster when you use these keyboard shortcuts for formatting and more. Productivity Hacks These hacks will make your Google Docs experience even more efficient and streamlined. Features & Tools Make use of features and tools like Docs Translation or CSS Editing to customize your docs and make them work for you. Collaboration Files, Folders and Filters Organization

Psykologi för Lärande | PFL | tillgänglighet – välmående – måluppfyllelse 10 ways I use Google Forms in my tablet classroom Image courtesy of TBR Mohamed El-Ashiry takes a look at ways of using Google Forms in the classroom. I am one of Google Forms‘ biggest fans! I have many reasons to love the service, and I use it in many different ways. While there have been many other advantages, the biggest advantage of using Google Forms in my classroom is being able to give students immediate feedback. I often connect my tablet to the projector, and hide the column displaying the names of students submitting their responses (whether they are responding to a test, or self-assessment or peer-assessment, etc.). In my classroom, students have had tablets (iPads) for two years now. 1. Student self-assessment is a very powerful tool in any classroom. 2. Peer-assessment also plays a critical role in any classroom. 3. In my classes, whenever I assign the students a major assessment task, I show them them the rubric that will be used to assess their work. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Like this: Like Loading... Author: MrMo

"Stöket är inte bara lärares ansvar" Marcus Samuelssons svar, i förra numret av Skolvärlden, till en lärare som har problem med störande elever, är symptomatiskt för mycket av det som gått snett i svensk skola. Jag vill ingalunda bestrida att Samuelsson har kloka råd att förmedla – givet förutsättningarna i våra klassrum. Såsom framgår av hans resonemang förväntas lärare ta alla problem med arbetsro som ett personligt misslyckande; följaktligen är det också ett personligt ansvar för läraren att lösa problemen. ”Lärare som misslyckas med sitt ledarskap har inga universalverktyg att ta till.” Marcus Samuelssons inställning visar på något jag ser som ett fundamentalt systemfel: att vi alltid diskuterar denna problematik utan att med ett ord nämna elefanten i rummet. Vi har alltså att göra med orsakssamband som ligger långt utanför den enskilde lärarens räckvidd. Beror alltså våra disciplinproblem på att svenska lärare är mer benägna till aggressivitet och bestraffningar än lärare i andra länder?

Google Docs: Mark As Graded - Teacher Tech When assessing student work done in Google Docs it can be a challenge to know which student documents you have looked at and which ones you still need to look over. When looking in my Google Drive folder with student work I need a system for looking at the titles of the files in Google Drive to see what the status is. Karen Hogan (Click Here) came up with a system for modifying the title of the document to append it with “Graded” or another status. I have been playing around with Google Apps Script this week. Currently this is a script that is bound to the document. Try out the script by going to In order for this script to be installed on student documents it needs to be part of the template you provide students. Copy Document Make a copy of the template and delete all the text on the page. Share Document Distribute the template to the students through Google Classroom as “Make a copy for each student.”

"Detaljstyrningen av lärarna bakom Pisa-raset" - Göteborgs-Posten Det finns en gemensam faktor som påverkar kvaliteten i undervisningen. Det gäller alla oavsett kompetens, betyg, skolor, skolval, kommunalisering, friskolor etcetera. Det var avskaffandet av lärarnas autonomi, skriver klasslärare Kjell Corneliusson. Undervisningstiden har aldrig varit större än nu. Och detta utan ökade möjligheter till förberedelser med mera. I övrigt är vi till bredden fyllda med andra uppdrag. Bild: KATARZYNA KORZA / TT Det är valår och debatten om skolan är het. Politikerna söker orsaker. En experimentverkstad Empiriska forskningen och evidensrapporterna som kartlägger utveckling och lärande är bristfälliga i Sverige. I den genomgripande internationella kartläggningen, John Hatties rapport ”Visible learning”, beskrivs de faktorer som stimulerar lärandet. Kvaliteten sjunker Förslaget om betyg i årskurs 4 är bara ett i raden av reformförslag, som både ska gynna elevernas lärande och minska byråkratin. Förslaget är ett i raden som skjuter över målen. En gemensam faktor

Google Classroom - Grade the Folder - Teacher Tech Something I am very curious about is if kids at the front or the end of the alphabet have an advantage when it comes to digital grading. Let’s be honest, we do not grade the top of stack of papers the same as the bottom. The stack of papers was not in any particular order though. Digital work is pretty much always in alphabetical order. I usually do not have time to give feedback to all students in one sitting. After making a copy of the template, go to Google Drive and locate the “Classroom” folder. The folder id is the sequence of numbers and letters in the URL after the “ Locate “Grade the folder” in the Add-On menu. This will open up a sidebar. This will prompt you for the folder ID. The bottom button in the sidebar will randomize the document list. A link to each document is in column C. Column A is where you can indicate the status of the document “graded,” “reviewed,” “incomplete,” “see teacher,” etc…

Nationella proven lyfter fram lydnad I svenska förväntas vi till exempel underkänna riktigt välskrivna texter om en elev har revolterat mot ämnesbeskrivningen. Andreas Magnusson Alla som arbetar i skolan, som går i skolan eller som på allvar känner någon som går i skolan vet att hela vårterminerna är nedlusade av nationella prov. Dessa prov bryter in, stjäl viktig undervisningstid när den behövs som bäst, ger lärare stort merarbete och elever en känsla av konstant ångest. Skolverket är tydliga med att Nationella prov inte gör anspråk på att vara heltäckande för en kurs och att de bara skall betraktas som ett prov bland andra. Nationella prov finns därför att det råder en stor misstro mot lärares förmåga att bedöma och en stor övertro på ett provs förmåga att bedöma. Så vad mäter då proven? Man kan ge hur många exempel som helst på brister i de nationella proven och konstigt vore väl annars. På ett sätt kan man se hela den nya gymnasiereformen som ett steg bort från kreativitet och mot likformighet.

Google Drive Fler och fler skolor börjar använda Google Apps som plattform för kommunikation och kollaboration. Om man tidigare har jobbat i någon av de mer skolanpassade lärplattformarna saknar man kanske till en början kursspecifika sidor, inlämningsmappar kopplade till klasslistor och specifika fält för omdömen t.ex. i Google Apps. Men med lite tanke bakom mappstruktur, delningar och kommentarsfunktioner kan Google Drive tillsammans med de andra Google-tjänsterna fungera som en lärplattform med många fler möjligheter. Jag har utgått från en viss förkunskap i Google Drive i detta inlägg och fokuserar på hur själva mappstrukturen skulle kunna se ut för en lärare samt arbetsgången för att både nå ut med kursmaterial och ta emot elevarbeten. Det första förslaget på mappstruktur utgår från en klass. Det andra förslaget på mappstruktur nedan utgår från en tanke om effektivisering och tidsbesparing och passar bäst när man som lärare undervisar flera klasser/undervisningsgrupper i samma kurs.

Related: