background preloader

Forskning i korthet 2013 nr1.pdf

Related:  Forskning

Bok om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år. Tanken är att översikten ska inspirera lärare och rektorer i deras arbete, och vara ett underlag för diskussioner på skolor och hos huvudmän om hur man kan förankra skolverksamheternas vardag i vetenskap och beprövad erfarenhet. Nedan följer ett smakprov ur boken: ”Utgångspunkten för översikten är att en skicklig lärare, rektor eller annan person i skolans verksamhet är en professionell aktör som utifrån både sina erfarenheter och kunskaper väljer genomtänkta strategier i en given situation, och som med tiden blir allt skickligare på det hon eller han gör. Forskning för klassrummet Skickliga lärare ger utmanande uppgifter och sätter höga mål, har djupa kunskaper om undervisning och lärande som används integrerat med ämneskunnandet och följer och återkopplar elevernas lärande.

Synligt lärande lucka 1 Efter veckans livliga debatt i medier och skolor om icke-konfessionella skolavslutningar i kyrkan, kan jag nu erbjuda en adventskalender för lärare - fri från psalmer, bön och välsignelser. Men med en stark övertygelse att vi tillsammans kan utveckla skolan till att bli en kraftfull arena för lärande och utveckling för alla elever och lärare. Lucka 1Det är du som har störst betydelse. Jag tänker vara en aning oortodox och börja med att redan i lucka ett avslöja hemligheten, vem mördaren är så att säga... I hela stora bautastudien Visible learning (Synligt lärande) var det aldrig ens spännande. Hattie har tillsammans med andra forskare hittat fem dimensioner av framstående lärare eller "expertlärare": 1. I ett optimalt klassrum känner eleverna att det är OK att göra misstag, de är en viktig del av lärandet. relationerna måste vara trygga både mellan elever och mellan lärare och elever. Är du Anna-Karin eller Maria när eleverna ritar sin linje? Jag är lärare.

Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare Under de senaste 20 åren har det forskats intensivt om läs och skrivsvårigheter. Men trots att kunskapen har ökat fortsätter elevernas resultat att sjunka i internationella jämförelser. Orsaken är klyftan mellan teori och praktik, menar Catharina Tjernberg, lärare och forskare vid Stockholms universitet. – Kunskapen når inte lärarna. Forskarna måste bli bättre på att knyta an till vardagen, de måste ut och föra en dialog med lärare för att överbrygga klyftan. I dag vet vi att det är den handlingsorienterade kunskapen, där man förmår omvandla teori till praktisk pedagogik i klassrummet, som är viktigast, säger hon. I sin senaste studie har Catharina Tjernberg tittat på varför yrkesskickliga lärare jobbar som de gör i klassrummen. – I min studie blir det tydligt att den erfarenhetsbaserade kunskapen som överförs mellan lärare är minst lika viktig som den teoretiska, säger hon. Den skola Catharina Tjernberg har studerat har utvecklat en modell där lärarna följer varandras lektioner.

Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling Helen Timperley är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland. På väg hem från konferensen Stockholm Summit 2012 gjorde Timperley ett stopp i Malmö hos FoU Malmö-Utbildning. Helen Timperleys forskningsområde är främjandet och organiserandet av lärares professionella lärande och utveckling – i syfte att förbättra elevernas lärande och utveckling. Hos FoU Malmö-utbildning höll Timperley i två seminarier för skolledare och de lärare som har en nyckelfunktion när det gäller skolornas utvecklingsarbete i Malmös olika förvaltningar. Lärares kompetensutveckling lösningen för skolan? Timperley inleder med att lärares professionella utveckling ofta framhålls som ett universalmedel för att förbättra skolan. - Det finns tusentals studier och artiklar kring lärares kompetensutveckling – men effekten av kompetensutvecklingen i de flesta fall slutar just hos läraren, säger Timperley och fortsätter. Lärare behöver arbeta annorlunda! Vad gör skillnad för eleverna? Lärarens motivationsfaktor!

Ny rapport: Stolthet och misströstan i lärarkåren 22 maj 2012 Sverige är beroende av att ha bra skolor och skolorna är beroende av att ha bra lärare. Forskning har visat att lärarnas kvalitet har mycket stor betydelse för elevernas skolresultat. Handelskammaren efterlyser i en rapport som släpps idag, en utbildningspolitik som utgår från lärarjobbet. - Läraryrket och lärarnas arbetsuppgifter håller på att glida isär. Lärare ägnar förvånansvärt mycket tid åt arbetsuppgifter som inte har någon uppenbar koppling till undervisningen och läraruppdraget. Handelskammaren har låtit genomföra en undersökning bland 503 lärare från 279 gymnasieskolor i hela Sverige för att ta reda på hur det står till med lärarnas jobb, karriärer och löner. - Undersökningen visar att lärarna är stolta över att vara lärare men också att de är missnöjda med sina jobb, karriärer och löner.

Den digitala kompetensen – Om skolans nya utmaning I en rad forskningsrapporter framkommer det att digitaliseringen och globaliseringen av samhället ställer krav på nya kompetenser. Att kunna röra sig i en värld med heterogenitet, relativism, ökad konkurrens, interaktivitet och teknologi kräver tydligen sitt. De gamla grundläggande förmågorna läsa, skriva och räkna (The three R’s) gäller fortfarande men räcker inte längre menar man. Den digitala utvecklingen kräver alltså inte bara fördjupade kunskaper utan har bidragit med att krav på helt nya förmågor tillkommit. Detta får mig att tänka på det som Heidi Avellan skrev så insiktsfullt i Sydsvenskan under Almedalsveckan för ett par veckor sedan att ”den som har den korrekta tidsanalysen, den som ser väljarnas verklighet, den som bidrar till att skapa nya jobb med gott näringslivsklimat och innovationer, den som erbjuder trygghet när jobbet tar slut, den får de breda väljargruppernas stöd. De skolor som nått dit tror jag främst har förstått följande: • Att lära ska vara lustfyllt.

WOW! -Ett nytt skolparadigm med Marie Lindvall Wahlberg 12/28 by Radio WOW | Self Help Podcasts follow Call in to speak with the host Tags: Marie Tomas Lydahl Olle Hedberg Radio WOW wow - ett nytt skolparadigm h:352211s:4193189archived Comments CSTA - Computer Science in K-8 Computer Science Begins in K–8 Computer science is increasingly being recognized as an essential element of education for every child. And, as is the case for every academic discipline, the learning of core concepts and skills must begin at the beginning of a child's formal education. K–8 Computer Science: Building a Solid Foundation This document is a comprehensive look at K–8 CS. Click here to download the PDF K–8 Research Reading List This document provides a reading list of references (and urls) drawn from current and past research on computer science education in K–8 (students from ages 5 though 12).

Edward och Skolutvecklingen: Språket är nyckeln! Vilket språkmål hade du för din senaste lektion? Alltså, vilket uttalat mål hade du för just språket i din undervisning i matematik, kemi, samhällskunskap, historia och så vidare? Va? Hade du inte något sådant mål? Oj, då! Då tror jag att du har nytta av det kommande språklyftet oavsett hur bra undervisning du har i övrigt. Jag twittrade iväg en länk igår om Skolverkets kommande språklyft. Jag har ett eget exempel på hur viktigt det där med språkmål i undervisningen för eleverna. Jag höll min lektion. Jag tappade helt fotfästet. Det tog ett tag för mig att förstå att så här såg det ut i den här klassen (och i så många andra klasser i Sveriges skolor). Jag talade rätt mycket med mina lärare om den här incidenten efteråt. Ett resultat av denna sekvens var att vi valde att starta ett språkutvecklingsarbete på skolan. Så, återigen ställer jag frågan. Sätt dig själv in i situationen. Språket är nyckeln för våra elever. Du får inte säga något annat än ok. Ta ditt ansvar. Edward P.S.

Related: