background preloader

Professor Dylan Wiliam at The Schools Network Annual Conference

Professor Dylan Wiliam at The Schools Network Annual Conference

http://www.youtube.com/watch?v=wKLo15A80lI

Related:  IT

Lyft skolan – att arbeta i en skola som faktiskt fungerar. Med förhoppning om att hitta många kollegor att dela goda idéer med och inspireras gick jag med i Twitter. Jag har hittat mycket av det jag hoppades på när jag gick med, men samtidigt har jag aldrig mött så mycket negativitet och rena kränkningar mot lärarkåren som på Twitter! Det skapas trollkonton vars enda syfte verkar vara att attackera kollegor med kränkningar med resultatet att man faktiskt inte vågar föra en dialog eller uttrycka en åsikt då man inte vill ha en mob efter sig. Är vi vuxna? Är vi lärare? Nästan vart man än tittar i sociala medier eller nyheter visas en starkt negativ bild av den svenska skolan. Tips och idéer för lärare På mina fysiklektioner har jag börjat använda ”exit tickets” – lappar där studenter svarar på ett par frågor om hur de upplevt lektionen. Jag använder mig av tre frågor: Tre saker jag lärt mig på lektionen.Något jag inte riktigt lärde mig på lektionen.Något som inte var med, som jag önskar att jag lärt mig. Tanken är både att jag som lärare ska få lite återkoppling på min undervisning, men ännu mer att eleverna ska reflektera över vad de lär sig (eller inte). Hittills har det fungerat utmärkt – det tar någon minut i slutet på lektionen, och utgör dessutom en bra rutin för att avrunda ett lektionspass.

Lärare bryter mot lagen med rörlig bild Drygt 500 högstadie- och gymnasielärare har svarat på enkätfrågor kring upphovsrätt och rörlig bild. Fler än sju av tio tror att upphovsrätten kränks medvetet eller omedvetet i undervisningen i dag, en siffra som förvånade Per Strömbäck, sakkunnig i digitala näringsfrågor för Film- och tv-branschens samarbetskommitté som ligger bakom undersökningen. – Det bekräftade våra värsta farhågor. Att det förkom visste vi, men att det var så omfattande kom som en överraskning, säger han. Per Strömbäck.Undersökningen visar att skolans film- och videoundervisning nästan är helt internetbaserad. 92 procent av lärarna anger att det oftast är via dator och internet som de visar film i undervisningen.

Filmer om bedömning för lärande och likvärdighet En föreläsning om bedömning för lärande och likvärdighet med Gudrun Erickson, universitetslektor vid Göteborgs universitet har filmats och delats in i delar. Till varje föreläsningsdel hör ett filmat samtal där en grupp grundskollärare föreläsningens budskap och innehåll. De olika filmerna speglar i hög grad hur lärares bedömningsuppdrag har utvecklats och förändrats sedan 1990-talet.

Isak Skogstad: "Kasta ut datorerna från klassrummen" Alan Eagle har en examen i datavetenskap från ett prestigefyllt universitet och arbetar som rådgivare åt Googles företagsledning i Silicon Valley. Tekniska prylar utgör en lika självklar del av Alans arbetsdag som för de allra flesta av oss andra. Det är för många otänkbart att föreställa sig hur man skulle kunna jobba utan skärmarnas närvaro. Alan har dock valt bort den skärmintensiva vardagen åt hans två barn. I New York Times berättar han hur barnen har placerats på en Waldorf-skola där skärmar i klassrummen är bannlysta – och han är inte ensam. Faktum är att de flesta av skolans elever kommer från familjer med kopplingar till tech-industrin, och många av föräldrarna arbetar på företag som är världsledande inom digitalisering.

”Formativ bedömning är den perfekta kundanpassningen” Formativ bedömning handlar inte bara om bedömning av elevers produkter och aktivitet under lektionstid. Det är en helhetssyn på undervisning, på lärare och på elever som berör skolans verksamhet i sin helhet. Det ökande intresset för formativ bedömning går hand i hand med privatiseringen av den svenska skolan, där eleverna allt oftare beskrivs som kunder och lärarna som servicepersonal.Låt oss först undersöka vilka roller som läraren respektive eleven tilldelas enligt de formativa pedagogerna. Läraren å sin sida ska notera, dokumentera, återkoppla, utvärdera, anpassa, förändra, skapa relationer, föra en dialog, reflektera – och glöm inte det nya modeordet ”bekräfta”. Eleven å sin sida ska inte göra något alls. I formativ bedömning är eleven en passiv mottagare som utsätts för lärarens aktivitet – om eleven över huvud taget nämns.

Digitalisera! I styrdokumenten som börjar gälla till hösten 2018 beskrivs att undervisningen (alla lärares undervisning) ska ge eleverna förutsättningar att: Förstå hur digitalisering påverkar individer och samhällen Använda och förstå digital teknik Förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt Lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik Detta är ingenting att debattera (och det är inte digitaliseringsdebatt jag är ute efter). Det är beslutat och vi ska genomföra. Mer pedagogik i Visby med O365 - Voister – Det blir så mycket lättare om man ser på digitalisering som problemlösning; om man låter det växa fram från personalen, och lyssnar på vilka problem de står inför, för då kan man hitta lösningarna i exempelvis O365 som vi nu använder. Det har bland annat lett till att vi på våra personalmöten kan lägga betydligt mer tid på att behandla pedagogiska frågor istället för att snacka administration. Det är absolut den största vinsten så här långt, säger Cecilia Magnusson, biträdande rektor på S:t Hansskolan på Gotland. Först mail Precis som på många andra skolor har digitaliseringen pågått mer eller mindre sen slutet av 90-talet på S:t Hansskolan. Men systemet man arbetat i med alltifrån kommunikation till föräldrar till bedömningsunderlag för eleverna, började kännas yxigt och ålderdomligt.

Answergarden Går det att skriva en reflekterande text om en tandborste? Den utmaningen fick jag indirekt i en Facebookgrupp för en tid sedan. Ja, det ska väl gå… kanske… med 8A som är med på det mesta! För att eleverna överhuvudtaget ska förstå uppgiften behövs ett sammanhang.

Related: