background preloader

Åtta mål för en bättre värld

Åtta mål för en bättre värld
Related:  Fattiga och rika

Jämställdhet och kvinnors roll Allt detta är stora hinder för utveckling. Kvinnors potential utnyttjas inte tillräckligt i arbetet för utveckling. Men jämställdhet berör alla och handlar också om mäns och pojkars roller och attityder. Regeringen koncentrerar sina satsningar på kvinnors roll i utveckling på fyra områden: ekonomisk utveckling sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inklusive hiv/aids kvinnors politiska deltagande kvinnor och säkerhet Ekonomisk utveckling Att kvinnor får möjlighet att arbeta för rimlig lön eller med eget företagande på en mer rättvis och jämställd arbetsmarknad är avgörande för såväl kvinnors egen makt som för ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning. Regeringen vill öka stödet till kvinnors företagande och entreprenörskap samt stärka kvinnors äganderätt - inte minst till fast egendom och den egna bostaden, liksom frågor om rättssäkerhet. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive hiv/aids Kvinnors politiska deltagande Kvinnor och säkerhet

Geografi åk 9 | sobloggalfa Hej gänget! När ni läser det här har ni förhoppningsvis redan träffat mig – Ellen, lärarstudenten som ska vara hos er två veckor framåt. Och då är det ju lika bra att jag använder mig av den här finfina bloggen precis som Lotta! Jag är 24 år och flyttade till Halmstad för fem år sedan för att plugga till lärare. SkolanAlla: Vi diskuterar tillsammans kring vilka begrepp som vi kan kalla centrala för ”hållbar utveckling.” Basgrupp: I er basgrupp skapar ni tillsammans en stödmall, en stödmall som kommer fungera som stöd vid er enskilda bedömningsuppgift. Enskild uppgift (bedömningsuppgift):Utifrån vår klassdiskussion om hållbar utveckling och utifrån de centrala begrepp som vi har diskuterat fram, samt utifrån det arbete ni gjort i era basgrupper, kommer du att få resonera kring olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och hur du ser på de här frågorna. Jag vill att du visar detta genom att skriva en debattartikel. Checklista för debattartikel:

Find out about poverty - WhyPoverty.net Film - Hållbar utveckling i skolan Lärarportalen för gratis nedladdning av undervisningsfilm På skolmedia.se kan landets lärare hitta filmer och annat nedladdnings­bart material från myndigheter, organisationer och företag. Lärare kan direkt och helt gratis använda materialet i sin undervisning. Filmer för alla skolår och ämnen, på svenska eller främmande språk. Om skolmedia.se >> Se Hans Rosling film och förnya din syn på världshistorien Gapminder >> The movie - outside the box en film om konsumtion och livsstil The movie >> Filmer om odling av rättvisemärkt kaffe med mera FairTrade har gjort ett antal filmer och även skrivet material där odlare och producenter berättar om hur våra val i butiken gör skillnad. Rättvisemärkt - film >> UR Matkoll Utbildningsradion har serier, TV- och radioprogram kring mat för alla åldersgrupper. UR Mat >> Tipping point ahead Tecknad film om "The tipping point in climate change" Engelskt tal med eller utan svensk text. Tipping point >> En obekväm sanning Al Gore. Home >> Film Malmö Naturskola >>

2014 Corruption Perceptions Index -- Results You can now embed three different sizes of the above map in your site. Just click the size you want using the buttons below and copy the iframe code that appears in the box. Paste this into your site where you'd like the map to show up and voilà! Countries at the bottom need to adopt radical anti-corruption measures in favour of their people. Countries at the top of the index should make sure they don’t export corrupt practices to underdeveloped countries.” – José Ugaz, Chair, Transparency International Poorly equipped schools, counterfeit medicine and elections decided by money are just some of the consequences of public sector corruption. Based on expert opinion from around the world, the Corruption Perceptions Index measures the perceived levels of public sector corruption worldwide, and it paints an alarming picture. Corruption is a problem for all countries. The Corruption Perceptions Index ranks countries and territories based on how corrupt their public sector is perceived to be.

To End Poverty, You Have to End Corruption | Huguette Labelle Corruption and poverty unfortunately go hand-in-hand, threatening the lives of too many people. In countries where people are forced to bribe to get essential services like health and water the toll can be horrifying. Eight times more women die having children in places where more than 60 per cent of people report paying bribes, compared to countries where bribery rates are less than 30 per cent. That's 482 women dying for every 100,000 births in more corrupt countries, compared to 57 deaths where bribery is less. The rate goes down to less than 10 deaths per 100,000 in many developed countries. The effects of corruption are personal and they are devastating. That is why on December 9, the tenth anniversary of International Anti-Corruption Day, we need to make sure that the message is sounded loud and clear: you can't beat poverty if you don't stop corruption. When corruption is held in check, however, there is a measurable development dividend. 2.5 billion people still live in poverty.

Fattigdom, korruption och mänskliga rättigheter I takt med att avståndet mellan rika och fattiga i världen ökar, går det inte att undvika att se sambandet mellan korruption, skatteundandragande och mänskliga rättigheter, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Jag är nyligen hemkommen från Boston och International Bar Associations, IBA, årliga möte. Denna gång samlades över sex tusen advokater från etthundratrettiotre länder för att under en vecka diskutera allt från materiell rätt till ”rule of law” och mänskliga rättigheter. Jag bär med mig många intryck hem. Konferensen inleddes med att Madeleine Albright, utrikesminister under president Clintons administration, talade över ämnet ”Shaping rule of law”. ”It is in short a cornerstone of civilization”, sammanfattade hon. Ett samhälle som inte tar hand om dem som bäst behöver det och som känner sig utanför, riskerar på sikt att brytas sönder. Årets mottagare av Stockholm Human Rights Award, professor M. Anne RambergAnne.Ramberg@advokatsamfundet.se

Vårt arbete mot korruption - Sida Kampen mot korruption är en av Sidas mest prioriterade frågor. Det är naturligt med tanke på att korruption är utbrett i många av de länder som Sverige ger bistånd till. Fattigdom och korruption går ofta hand i hand. Korruption drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera sätt. Anti-korruptionsarbetet på Sida har hög prioritet och har fått ökad betydelse de senaste åren. Så definierar vi korruption Sida definierar korruption som ”missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. Sidas antikorruptionsregel (pdf) reviderades den 1 juli, 2013. Motverka korruption i bistånd och i länder Det ingår i vårt uppdrag att motverka oegentligheter och korruption i de biståndsinsatser vi hanterar, samt att stödja samarbetsländernas anti-korruptionssträvanden. Vi har höjt ambitionsnivån de senaste åren vad gäller riskanalys, revision och resultatredovisning för att stärka anti-korruptionsarbetet i insatshanteringen. Så hanterar vi korruptionsmisstankar

Hela staden socialt hållbar | Social hållbarhet Skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan göteborgare ska minska. Alla vinner på en mer jämlik stad. Huvudrapport ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg” 27 januari 2015 I april 2014 publicerades delrapporten om skillnader i livsvillkor och hälsa. Den efterföljande huvudrapporten är nu här och innehåller fördjupad statistik och framför allt förslag och exempel på vad som visat sig fungera för att minska klyftorna. Rapport: Skillnader i livsvillkor och hälsa 2014 – Huvudrapport (PDF) (15-01-27) Nyhet på goteborg.se: Ny rapport med förslag hur vi ska minska klyftorna i Göteborg (15-01-27) Vårt Göteborg: Så ska klyftorna minska i Göteborg (15-01-27) Introduktionsfilm Hela staden socialt hållbar Delrapport ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg” 24 april 2014 Rapport: Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg – Delrapport (PDF) (14-04-24) Pressmeddelande: Ny rapport om skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg (PDF) (14-04-24) Göteborgs-Posten (extern länk) (14-04-24)

Korruption leder till sämre hälsa | Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Hoppa till huvudinnehåll Wallenberg Scholars Humaniora & samhällsvetenskapWallenberg ScholarsGöteborgs universitet Korruption leder till sämre hälsa »The problem of hell«. Hur ska ett land styras för att invånarna ska må så bra som möjligt? Den frågan upptar Bo Rothstein, professor i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Med alla dessa data som grund försöker institutets forskare nu förstå sambanden mellan människors hälsa och landets förvaltning. – Vi sysslar med tre frågor. Opartiska och fria från korruption Den första frågan – vad som är kvalitet i offentlig verksamhet – har Bo Rothstein ägnat mycket tid. – Tjänstemän ska implementera och tillämpa landets lagar och förordningar utan att påverkas av mutor, religion, kön, etnicitet, släktskap, politiska åsikter eller andra ovidkommande saker, säger Bo Rothstein. Demokrati – ingen garanti för välfärd Bo Rothsteins forskning visar att graden av korruption inom statsförvaltningen spelar en avgörande roll för invånarnas välmående.

Demokrati kan minska fattigdom - Sida Lokal demokrati kan öka fattiga människors möjligheter att förbättra sin livssituation. Sida stödjer olika samarbetsprojekt som ska främja medbestämmande på gräsrotsnivå, men för att nå resultat krävs ett genuint engagemang och lokalt ägarskap. Kan lokal demokrati bidra till fattigdomsminskning? Den öppningsfrågan ställde professor James Manor från Londons universitet, när han talade på Sidas seminarium “Local Democracy and Accountability”. Om frågan hade ställts för ett antal år sedan hade svaret blivit nej menade han. – När fattiga ser hur deras röster räknas och att de har inflytande, då börjar de ställa krav på den elit som har makten. I de områden där lokaldemokratin ökat har det indiska kastsystemet försvagats; kastsystemet som traditionellt bidragit till att fattiga människor förblivit fattiga. – Skolorna fungerade väldigt bra, eftersom det var kommunen som betalade ut lönerna direkt. Ömsesidigt lärande – Demokrati måste utvecklas inom landet, med nationellt ägarskap i processen.

Vad orsakar hunger? | WFP World Food Programme Omkretsen på flickans överarm visar att hon är undernärd – hon har inte fått tillräckligt med näring för att kunna växa upp med god hälsa. Undernäring och felnäring är en viktig dimension av den globala hungern. Det är också en central aspekt av ”The Zero Hunger Challange”, som lanserats av FN:s generalsekreterare för att mobilisera världen mot orsakerna till hunger. Världen producerar tillräckligt med mat för att föda hela jordens befolkning på 7 miljarder människor. ROM- Det finns många orsaker till förekomsten av hungern i världen och de hänger ofta ihop. FattigdomsfällanMänniskor som lever i fattigdom har inte råd till näringsrik mat för sig själva och sina familjer. I utvecklingsländer har bönder ofta inte har råd med frön och de kan därför inte plantera de grödor som skulle livnära deras familjer. ransportkostnader, brist på lagringmöjligheter och opålitlig vattentillgång. Torka är en av de vanligaste orsakerna till matbrist i världen. I krig blir mat ibland ett vapen.

Fakta om fattigdom - UNICEF Sverige En stor del av världens fattiga är barn Den extrema fattigdomen i världen har minskat stadigt de senaste decennierna. Idag lever runt en miljard människor i extrem fattigdom, vilket kan jämföras med 1,9 miljarder år 1981. Viktigt att bryta barns fattigdom När det handlar om fattigdom bland barn är det extra viktigt att tänka bortom faktorer som låg inkomst eller låga nivåer av konsumtion. Vuxna personer kan drabbas av fattigdom under en period av sitt liv utan att konsekvenserna blir förödande. Eftersom fattigdom ofta förs över från generation till generation är fattigdom för barn inte bara ett problem för det enskilda barnet, utan det befäster och förvärrar även samhällsproblem och sociala och ekonomiska ojämlikheter. Geografisk spridning Länder söder om Sahara i Afrika har den högsta andelen fattiga människor medan Sydasien har det högsta antalet fattiga människor. I låginkomstländer är skillnaden ofta stor mellan barn i städer och barn på landsbygden. Orsaker till fattigdom Undernäring

I Sverige ökar klyftorna snabbast - I början av 80-talet var Sverige världsmästare i jämlikhet. Det var förmodligen ett historiskt ögonblick. Det finns inga andra exempel i världshistorien på ett demokratiskt land som haft så små ekonomiska klyftor. Att Sverige utmärker sig som det land som förändras snabbast syns tydligt om man jämför inkomstutvecklingen för den fattigaste och rikaste tiondelen av befolkningen de senaste 20 åren. 80-procentig inkomstökning för de rikaste - Kurvan för det lägsta inkomstskiktet i Sverige har i princip varit platt. Orsaken till utvecklingen har skärskådats av de svenska nationalekonomerna Jesper Roine och Daniel Waldenström. Kapitalinkomster bakom språng - I USA har allt högre chefslöner och bonusar varit en viktig faktor bakom att toppskiktet dragit iväg. Utvecklingen påminner om den förändring forskarnätverket kunnat se i hela västvärlden, där inkomster från kapital spelar allt större roll och tycks vara en grundläggande mekanism bakom de växande klyftorna, inte minst i Europa.

Related: