background preloader

Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner

Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner
I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär förändringar i arbetslivet och samhället i övrigt. Det leder i sin tur till allt större krav och förväntningar på skolväsendets förmåga att ge alla elever, unga som vuxna, en god digital kompetens. Genom förtydliganden och förstärkningar i skolans styrdokument får huvudmän, rektorer, lärare och annan personal bättre förutsättningar att bidra till elevernas utveckling när det gäller digital kompetens. - Alla elever ska få med sig kunskaper att förstå och kunna påverka världen. Sammanfattningsvis avser ändringarna:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/

Related:  programmeringit skolawebbresurserprogrammering

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017. Läs mer på regeringens webbplats

Webbinarium om skolans digitalisering Titta på webbinariet Programpunkter Peter Karlberg: om nationella strategier Lars Lingman: om att leda digitalisering Olof Andersson: om förändringar av styrdokumenten Jessika Paulsson: om kompetensutvecklingsresurser Webbinariets powerpointpresentation (pdf) Skolans digitalisering (2,9 MB) Lärares fortbildning viktig del av regeringens digitala skolplan Ny lydelse i skolans uppdrag Digitaliseringen tar större plats i läroplanerna, bland annat genom en ny lydelse i skolans uppdrag: ”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker, samt för att kunna värdera information.”

Write to Read med iPads I slutet av majmånad på en skola vidrör en lärare mig mycket lätt vid armbågen, läraren teaterviskar helt tyst: -”Du ska få höra något…”. Min hjärna hinner tänka alla möjliga saker tills jag hör… -”Vi har 100% måluppfyllelse i svenska”…. Läraren ler med hela kroppen och jag står i personalrummet med kaffekoppen i handen – helt stum. Jag kommer inte att påstå eller ens försöka påskina att det är arbetssättet att skriva sig till läsning som var upphov till denna måluppfyllesle – jag kommer bara att berätta vad jag ser. Hjärna med händer Ja hur blev det nu med mitt första försök att programmera med mina elever i slöjden? Snopet är den första tanken, men det är väl också en känsla värd att notera? Allt kan ju inte bli lyckat varje gång? Jag hade alldeles för lite termin kvar när jag fick idén och kanske borde jag väntat? Det var fyra veckor kvar när jag provade att introducera begreppen, fyra veckor som i andra ämnen kan tyckas tillräckligt men i slöjden bara är en fis i rymden. Med 80 minuter x 4, där både nya begrepp och handens arbete ska ingå blir inget gjort på djupet och med god förståelse.

Quizlet och Quizlet Live - så funkar det! Quizlet och Quizlet Live är det som jag tipsar mest om i olika sammanhang. Det kommer många frågor om hur det fungerar och här kommer en kort instruktion. Quizlet kan användas i alla åldrar och i alla ämnen. Jag använder gratisversionen men det finns även en pro version som kostar. Jag tycker inte det är lönt att lägga pengar på det. Digitala arbetssätt i klassrummet Att våga ta språnget Digitala arbetssätt i klassrummet är en praktisk och konkret handbok för dig som vill börja arbeta mer aktivt och genomtänkt med digitala verktyg. Boken kräver inga förkunskaper och är användbar oavsett standard på skolans utrustning. Författaren Sara Bruun beskriver lättsamt och informativt sina egna erfarenheter på resan från nybörjare till ”datanörd”.

Elektroslöjd Fredagen den 21/10 ordnade HDK, Högskolan för design och konsthantverk, en fredagsföreläsning som handlade om sammansmältningen av ny teknik och traditionellt hantverk. I dagens samhälle lever dessa två världar ofta åtskilda och i korsbefruktningen mellan dessa föds en rad intressanta hybridfenomen. HDK vid Göteborgs universitet arrangerar ett antal fredagsföreläsningar varje år. Fredagen den 21 oktober genomfördes den andra och sista delen i en serie föreläsningar som har haft makerkultur som övergripande tema. Den första hölls av Carl Heath tidigare i våras. I samband med den gjordes en intervju med Carl som du hittar här. DATORN i UTBILDNINGEN ÅSA KARLSSON AV-Media, Region Kronoberg E-post: asa.m.karlsson@kronoberg.se Kronoberg: IT-strategi Kulturkrock mellan IT-avdelning och utbildningsförvaltning

Lärportalen Den här modulen syftar till att ge vuxna i skolan kunskap att stötta eleverna så att nätanvändningen blir så säker och trygg som möjligt. Som ett stöd för denna process får du olika vinklar på säkerhet på nätet. Den inledande delen handlar om ungas sociala samspel på nätet följt av en del om kränkningar på nätet. Den tredje delen handlar om informationssäkerhet och att skydda sin personliga information och den avslutande delen sammanfattar modulen i en text om aktuella undersökningar och tips på lektionsmaterial.

Utbildningsstyrelsen - Lektionsplaner Avsikten med lektionsplanerna är att ge lärare konkreta redskap för undervisningen i programmering. Lektionsplanerna kan användas som sådana eller formas om enligt eget behov. Målgruppen för materialet är i regel eleverna i årskurserna 1–6, men om det är ändamålsenligt kan man även pröva delar av materialet på något äldre elever. Cupsong Rekommenderad årskurs: F-2 Tidsåtgång: 45 minuter Läroämnen: musikCupsong (pdf) / Cupsong (docx) Öva på klockan

Programmering införs i läroplanen- hur ska jag få koll? – IKTsidan Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017. Sammanfattningsvis avser ändringarna:

Klassrumskommunikation - 1. Starta Målgrupp: Lärare i grund- och gymnasieskola Sju timmar om klassrumskommunikation med digitala verktyg Upplägget av samtliga paket hittar ni här: Sju timmar om... Vad säger styrdokument? I läroplanerna för grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola skrivs i kapitel 1 under rubriken Skolans uppdrag:

Related: