background preloader

Project-Based Learning

https://www.edutopia.org/project-based-learning

Related:  EducacióvictorcosesinternetMETODOLOGÍAS ACTIVASRESEARCH METHODOLOGY

fer visible l'invisible...: FOTOGRAFIA I MEMÒRIA Exercici de reconstrucció del nostre passat de forma col·lectiva La iniciativa va sorgir de la classe de cultura audiovisual (primer de batxillerat), mentre tractàvem el tema dels pioners de la fotografia. Vam acordar que un exercici del curs seria portar la fotografia més antiga de la família i ens vam topar amb troballes com aquestes:

Exámenes cooperativos, ¿alternativa a las pruebas clásicas? Tradicionalmente, cuando los alumnos de una clase tienen que hacer un examen el profesor les separa de manera individual, reparte (o dicta) las preguntas del control y señala que el tiempo para completarlo empieza a la orden de ya. ¿Qué pasaría si en vez de seguir esta metodología los estudiantes lo resolvieran en pequeños grupos de trabajo? Es la base de los exámenes cooperativos. Te contamos en qué consisten y cómo los aplican algunos docentes en sus aulas. ¿Qué son los exámenes cooperativos?

Los 10 mejores páginas web sobre Flipped Learning Raúl Santiago Campión, Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Navarra. Actualmente es profesor del Área de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de La Rioja. Ha sido Director del Area de Recursos Multimedia de la Fundación de la UR y Director del Centro Superior de Idiomas de la Universidad Pública de Navarra. Ha participado como asesor en proyectos nacionales y europeos sobre aplicaciones de las TIC en la educación. El “Flipped Classroom” (FC) o “aula inversa” (también aprendizaje inverso) es un modelo pedagógico en el que el docente propone al alumnado transferir el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula con la intención de potenciar otros procesos de adquisición y práctica con el grupo clase, aprovechando así mejor el tiempo de trabajo dentro del aula.

El compromís ètic del professorat - Senderi Mia Balsells, Raül Manzano i Fanny Majó. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya “Només si ets exigent amb tu mateix i respectuós amb els altres seràs veritablement lliure”. Miquel Martí Pol Disseny de laberints Dels laberints sense bifurcacions treballarem el disseny de dos models diferents. Primer ens enfrontarem al model cretenc. Per dibuixar un laberint cretenc només hem de decidir prèviament de quants "circuits" el volem fer. (Podem comptar els "circuits" comptant els passadissos que es veuen des passadís més exterior per la part superior del laberint fins a l'immediatament anterior al centre) Si el volem fer una mica més gran hem d'augmentar 4 braços més. El mètode és semblant però varia el dibuix inicial.

Las mejores apps educativas para Android y iOS 2019 Para mejorar procesos de clase, trabajar la ortografía, practicar idiomas o para crear contenido multimedia. ¡Recopilamos las mejores apps educativas útiles para todos los niveles! 1M.A.R.S, Misión para Aprender Repasando con SM Se trata de una adaptación 100% digital de los cuadernos de repaso de la editorial y está destinada al alumnado que ha cursado 3º, 4º, 5º o 6º de Primaria. Motiva a completar una serie de retos y aventuras mientras se resuelven las más de 150 actividades relacionadas con los contenidos trabajados durante en curso en materias como Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Sociales o Inglés.

Metodologías Activas, las 10 mejores páginas Juanjo Vergara Experto en metodologías activas. Pedagogo con Especialidad ‘Organización y Dirección de Centros Educativos’. Especialista universitario en animación sociocultural y educación de adultos. Profesor titular de la especialidad de Intervención Sociocomunitaria. El model esgotat de secundària en l'escola conservadora pública i l'horitzó dels jesuïtes · FMRPC Publi­ca­ció extreta del Diari de l'Edu­ca­ció, escrita per en Xavier Mar­tí­nez-Celor­rio Cer­tes esco­les i ins­ti­tuts públics tiren enda­vant pro­jec­tes inno­va­dors gai­rebé de forma clan­des­tina, tan per ser poc cone­guts com per haver d'esqui­var el con­trol res­tric­tiu del Depar­ta­ment d'Ense­nya­ment. El model pro­duc­tiu capi­ta­lista d'avui està molt unit al model de con­sum i força tots els agents pro­duc­tius a inven­tar nous pro­duc­tes i crear noves deman­des de forma més ràpida que els com­pe­ti­dors. Gegants com Gene­ral Motors o Nokia han cai­gut dels seus pedes­tals impe­ri­als, víc­ti­mes d'una con­ti­nua des­truc­ció cre­a­dora ja adver­tida per Karl Marx o per Schum­pe­ter. La inno­va­ció és la clau de la com­pe­ti­ti­vi­tat en un món glo­bal de con­tex­tos volà­tils plens d'incer­tesa on regna el curt ter­mini i l'impacte emo­tiu i audi­o­vi­sual. La LOMCE com a èxtasi de sal­va­ció de l'escola con­ser­va­dora

ajuntar - Viccionari Català[modifica] Etimologia: Derivat de junt amb el prefix modificatiu a-. Verb[modifica] a·jun·tar trans., pron. (pronominal ajuntar-se) unir unes coses amb altresen alguns oficis mecànics, ajustar, unir, fer venir bé les peces que entren en una obra.pron., acompanyar-se, anar amb algú.

Related:  Teaching englishPBLConstructive & Project-based Learning6thgradeutopiaEdutopia PBL GatewayPBL