background preloader

Proyecto Clío; History & History Teaching / Historia y Didáctica de la Historia; nº 44

Proyecto Clío; History & History Teaching / Historia y Didáctica de la Historia; nº 44
Evocaciones gráficas de la guerra civil española y el exilio mexicano Mª Luisa Hernández Ríos Guadalupe Tolosa Sánchez Dentro del proyecto internacional y de cooperación hispano-mexicana, que gira en torno al planteamiento de la actuación de una agencia de fotoperiodistas republicanos, los Hermanos Mayo, que en un momento clave de la historia de España, como es la II República, la Guerra Civil y el posterior exilio en México, marcan toda una época de avances, propuestas y reflejos de los que sería un interesantísimo trabajo llevado a cabo en los inicios del fotoperiodismo del periodo republicano previo al conflicto, aspecto que sellará de manera clara el compromiso de sus artífices, tanto desde el punto de vista de lo que reflejaban sus instantáneas como de su puesta al servicio de una ideología.-artículo completo (pdf) >> Martín Lutero y su contexto Pedro Antonio Amores Bonilla

http://clio.rediris.es/

Related:  EducacióBlogs educaciónCCBB

RESOLUCIÓ EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats. [Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps)] La disposició addicional 12, apartat 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableixen que el sistema d'ingrés en la funció pública docent és el de concurs oposició. L'article 3 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix que les administracions públiques convocants, una vegada aprovades les seves respectives ofertes d'ocupació, procediran a realitzar les convocatòries per a la provisió de places autoritzades en les esmentades ofertes d'ocupació. A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, Resolc:

Esto no entra en el examen » Curso INTEF ¿Qué has aprendido con el curso? Aunque ya utilizo algunas herramientas digitales (blogs, videos, youtube, Moodle,….) he aprendido a: Utilizar infografías. Utilizar las redes sociales. La verdad es que tengo Facebook y Twitter desde hace tiempo pero no había comprendido lo importante que son hasta hacer este curso. Compilar un e-portafolio. Avaluar per aprendre Les rúbriques d'avaluació són uns documents presentats en forma de taules que permeten objectivitzar el procés d'avaluació d'activitats concretes. Aquestes documents també permeten oferir a l'alumne informació detallada del què i de com s'avaluaran les seves activitats. A la secció de recursos hem recollit una sèrie de documents que creiem podem ser de gran ajuda per introduir-se en la metodologia d'avaluar per aprendre. Seguidament trobareu el model de rúbrica que ha elaborat el claustre de professors de l'institut de Gurb, i de sis punts que resumeixen bones pràctiques de la utilització i realització de rúbriques d'avaluació. En el menú de l'esquerra trobareu exemples de rúbriques classificats segons les àrees que les han elaborat.

Els boscos i la seva interrelació amb l'aigua - La Conca 5.1 M’agradaria relacionar l’article anterior que vaig escriure sobre l’aigua, amb aquest sobre boscos des de la perspectiva de la interrelació entre aquests dos elements naturals. Quan parlem d’ecosistemes forestals, observem en realitat dos cicles de l’aigua que funcionen de forma dinàmica i interrelacionada: el cicle hidrològic atmosfèric i el cicle hidrològic forestal. El primer és el més conegut i explicat en molts llibres de textos escolars. Però el segon és menys conegut ja que aquesta aigua en la majoria del seu recorregut no la veiem. Els arbres són grans proveïdors de serveis ecossistèmics. Actuen com a grans bombes filtradores i magatzems d’aigua.

La escuela que quieren los niños Parece que fue ayer... pero este es el post número 100 del blog. Para celebrarlo he decidido darle la palabra a los niños. Hace ya algún tiempo que les pido que me hagan un dibujo (o escriban un pequeño texto) de cómo les gustaría que fuera su escuela. Sin darles ningún dato más. Index General classes virtuals d'Història de la professora Caty González PRIMER DE BATXILLERAT (Hª de Món Contemporani) T.1 L'Antic Règim T.2 L'època de les revolucions (1770-1870) La revolució industrial La revolució burgesa T.3 L'època dels Imperialismes El període 1870-1914 El capitalisme monopolista L'expansió imperialista El període 1914-1919 La I Guerra Mundial La revolució russa T.4 L'època d'entreguerres (1919-1939) L'evolució de la Unió Soviètica L'evolució dels països capitalistes La crisi de 1929 T.5 La II Guerra Mundial (1939-1945) T.6 La Guerra Freda (1945-1990) Les relacions entre els dos blocs L’evolució dels països capitalistes L'evolució dels països comunistes La descolonització i el sorgiment del T.M.

Didàctica de l'educació infantil Com els models peda­gò­gics, la psi­co­lo­gia de l’apre­nen­tatge també és del tot impres­cin­di­ble per fona­men­tar la nos­tra inter­ven­ció edu­ca­tiva. L’apre­nen­tatge és un con­junt de pro­ces­sos que ens per­me­ten modi­fi­car o ela­bo­rar esque­mes de com­por­ta­ment con­crets i desen­vo­lu­par el conei­xe­ment sota la influ­èn­cia de l’entorn o de l’expe­ri­èn­cia. L’apre­nen­tatge ens per­met adap­tar-nos i res­pon­dre amb noves des­tre­ses, conei­xe­ments o acci­ons a les deman­des de la vida. Tot allò que apre­nem ens ajuda a cons­truir-nos com a per­so­nes i ens atorga iden­ti­tat, influ­eix i deter­mina els nos­tres pen­sa­ments i emo­ci­ons, afecta la tota­li­tat del nos­tre psi­quisme. Grà­cies a la capa­ci­tat d’apren­dre podem tras­lla­dar una com­pe­tèn­cia asso­lida a una altra tasca simi­lar, atès que el que apre­nem té una certa con­sis­tèn­cia i és pos­si­ble la cre­a­ció de cul­tura, carac­te­rís­tica de la nos­tra espè­cie. Edward L.

EL DODECAEDRO MÁGICO - UN REGALO MUY ESPECIAL PARA NUESTROS ALUMNOS Por el suelo de los centros educativos se extienden los sueños de nuestros alumnos. Por este motivo, es necesario pisar con cuidado y delicadeza. A veces, no tenemos cuidado cuando pisamos y damos fuertes pisotones utilizando un vocabulario inadecuado lleno de una carga negativa inconcebible. Creo en el poder de las palabras. Pueden reprimir o favorecer el correcto desarrollo emocional de las personas y por ello, los maestros tenemos que cuidar nuestra forma de expresarnos y de dirigirnos al alumnado, a los compañeros y a las familias.

Curriculum. Xarxa CB. Activitats competencials. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya La incorporació del concepte de competència en els currículums implica canvis metodològics que afecten el rol del professorat i la manera com aprèn l’alumnat, ja que l’acció competent va associada a una determinada seqüència didàctica. El concepte de competència se sustenta en la integració articulada dels diferents tipus de continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) i està relacionada amb la capacitat d’activar-los o mobilitzar-los per fer front a situacions diverses i actuar de forma eficaç. L’alumnat esdevé competent quan és capaç de seleccionar, entre el bagatge acumulat (al llarg dels cursos i sumant tots els continguts, i el que s’ha anomenat “currículum ocult”) allò que ha d’aplicar per a la resolució d’una nova situació. Per tant, esdevé competent quan és capaç de transferir un determinat contingut adquirit en una matèria o context a la resolució d’un problema que se li planteja en qualsevol altra situació.

Psicologia de l’educació i de la instrucció La Psicologia de l’educació i de la instrucció és una assignatura que vol oferir als estudiants de psicologia una visió coherent i de conjunt sobre el paper que tenen les pràctiques educatives en el procés de desenvolupament humà i promoure, alhora, el coneixement i la comprensió d’alguns dels factors i processos psicològics capaços d’explicar aquesta influència. Perquè s’entengui aquesta finalitat convé identificar quin és l’objecte d’estudi de la psicologia de l’educació. La psicologia de l’educació pretén estudiar, com a disciplina psicològica que és, “com” i “per què” canvien les persones quan participen en pràctiques educatives concretes, canvis que tenen a veure amb l’aprenentatge, el desenvolupament i la socialització, bàsicament. De manera subjacent a aquesta aproximació es postula el procés de desenvolupament com un procés mediat socialment i culturalment, en què la transformació de les capacitats bàsiques en complexes és el resultat de l’apropiació dels significats culturals.

wikisaber.es Twitter acaba de lanzar en fase beta su nueva herramienta Curator y sólo se puede acceder mediante invitación o solicitando el acceso aquí, mediante un cuestionario a rellenar. En principio, está dirigida a medios de comunicación. Curator ha sido diseñado para permitir buscar, filtrar y organizar contenido de Twitter para mostrarlo en web, móvil y TV. En el blog de Twitter señalan que aquellos que han probado Curator han podido ver importantes incrementos en la involucración, participación y atención de la audiencia. El usuario puede conservar sus Tweets favoritos en una selección en el panel de la derecha para mostrarlos más tarde en web, móvil o TV.

Com seleccionar els eixos vertebradors interdisciplinaris? Publicado por Guida en 28/09/2012 No és possible treballar les 8 CB a l´aula si no es redueixen continguts. Cap mestre pot treballar a fons l´autoregulació que requereix la CAA o la passió per la recerca de la CTID, si no es fa una selecció prèvia de continguts clau. Ademés, el fet de que 6 de les 8 CB siguin interdisciplinàries, exigeix avançar vers la connexió entre àrees o encara millor, aplicar projectes interdisciplinaris on els continguts de diferents àrees i les CB s´articulin entorn a preguntes clau que configurin el que alguns centres han anomenat eixos vertebradors del currículum. Vegeu, per exemple, els eixos vertebradors de l´IES de Sils Però el procés no és senzill, i molts centres es demanen com fer aquesta selecció de continguts.

Cultura de pensament by mdmarcanom on Genial.ly V Jornada pedagògicaMaristes LLeida27 gener 2018,Pensar i ensenyar a pensar,CULTURA de PENSAMENT,- video -,Mar Cano,sobre la cultura de pensament...?,- iqui més?-,tu?,-cultura de pensament-,"...",Et refereixes als hàbits de la ment o trets del que fan les persones intel·ligents en enfrontar-se a problemes sense resposta evident?

Viaje a las escuelas del s. XXI. ¿Todavía no lo has descargado? – Recursos Geográficos En el marasmo de publicaciones educativas: libros, revistas, blogs, recopilaciones … un libro que cualquier docente debería tener en sus anaqueles es Viaje a las escuelas del s. XXI. Un libro que merece la pena leer por varios motivos:

Related: