background preloader

Brainstorm: Engelska

Strukturen Brainstorm lämpar dig väldigt bra för att arbeta med ordklasser och språk. Vi använde den för att träna på engelska verb. Eleverna var indelade i grupper om 3-4. En elev började och skickade sedan pennan till nästa. När tiden var slut fick varje grupp välja ett verb de kommit på och visa det med hjälp av kroppsspråk, som charader. Tillsammans hittade vi 26 olika verb, t.ex. fly, jump, spin, wave, orbit och dance. Nu var det dags att skriva meningar med verben. För att ytterligare träna på verben tillsammans kör vi Berättaren då och då med instruktionen att de ska säga till varandra: I want you to…. och ett verb som kompisen sedan ska utföra. Övningen var lustfylld och språkrikt med mycket samtal och diskussioner. Struktur: Skicka ett problem Strukturen Skicka ett problem kan användas för att få grupper att repetera innehåll, diskutera frågor och dela med sig av tips och idéer. I "Allmänt" Struktur: Brainstorm Struktur: Karusellen Related:  Kooperativt lärande

Lärarens roll i kooperativt lärande Som lärare finns det mycket att tänka på i en undervisningssituation. Ibland kan det vara så att du som lärare inte alltid funderar kring de val du gör och hur det påverkar lärandet. Många val görs per automatik. I detta inlägg samlar vi tips och tankar kring hur din roll som lärare kan se ut när du jobbar med kooperativt lärande; hur du ska observera, stötta och modellera beteenden som stödjer samarbete i gruppen. I grunden handlar det om att gå från en roll att peka och bestämma till att utveckla och handleda eleverna. Lärarens roll i kooperativt lärande beskrivs inom internationell litteratur som “a guide on the side”. Lärarens roll som en guide vid sidan Under lektioner är det främst två områden som är viktiga för den kooperativa läraren. Att observera I lärarens observation ska du fokusera på beteenden och vad som sker i samarbetet mellan elever. Exempel på frågor att ställa sig vid observation: Hur sitter eleverna? Att stötta Exempel på hur läraren kan stötta samarbetet: I "Allmänt"

Reading Activities Här hittar ni olika aktiviteter för att utveckla elevernas engelska: Letter Explorer 10 Best Games for ESL Teachers Abroad These games are perfect for the ESL classroom Games and fun activities are a vital part of teaching English as a foreign language. Whether you're teaching adults or children, games will liven up your lesson and ensure that your students will leave the classroom wanting more. Games can be used to warm up the class before your lesson begins, during the lesson to give students a break when you're tackling a tough subject, or at the end of class when you have a few minutes left to kill. There are literally hundreds, probably thousands, of games that you can play with your students. This list of ten classic ESL games every teacher should know will help get you started and feeling prepared. Don't have a job yet? 1. There isn't an EFL teacher I know who doesn't use this game in the classroom. Why use it? How to play: First, watch this helpful video of real teachers using this game in the classroom by BridgeTEFL: This is best played with 6 students or more - the more, the better. 2. Why use it?

Mattepoker Mattepoker är ett roligt sätt att repetera kunskaper där eleverna tydligt upplever och ser att det lönar sig att vara noggrann, kontrollera sitt gemensamma svar och lyssna på varandra i gruppen. Övningen kan göras med alla typer av frågor och i alla ämnen. Reglerna är enkla. Läraren ger en förvarning om temat kring frågan som kommer, grupperna satsar sina poäng. Struktur: Rondellen I strukturen Rondellen får alla elever komma till tals. I "Kommunikativa och sociala färdigheter" Struktur: En får gå En av de enklaste sätten att skapa ett positivt ömsesidigt beroende i en grupp är att skapa kunskapsklyftor emellan elever. I "Allmänt" Struktur: Switcheroo! Strukturen Switcheroo! I "Klass- och teambuildning"

Laying vs. Lying | Grammarly Blog How many times have you looked up the difference between laying and lying? The fact is, it’s pretty difficult to remember how to use them. Here’s your chance to master it once and for all with some simple rules and helpful mnemonics. To lay is to set (or otherwise place) something in a resting position. To lie is to tell a falsehood. Here is a mnemonic from the website Primility to help you tell them apart: “If you tell an untruth it is a lie, not a lay; and if you are in the process of telling an untruth you are lying and not laying.” If to tell an untruth were the only meaning of lie, using these two words properly would be less of a challenge. (pLAce) and (recLIne) This mnemonic should help you remember that lay, which begins with the letters L-A, has a long A sound like its definition: to place. Beyond being defined and spelled differently, lie and lay are also used differently. While you lie down on your bed, you lay your head on the pillow. Use a D when there is a direct object.

Games for Learning English, Vocabulary, Grammar Games, Activities, ESL Skolstart 2018 Nu är sommaren snart slut och det är återigen dags att börja tänka på terminen. Några har kanske släppt en klass och ska få träffa helt nya elever, andra ska träffa samma elever som i våras. Några börjar sitt allra första jobb, andra har jobbat länge. Några har bytt arbetsplats, några jobbar kvar med samma kollegor. Vad är kooperativt lärande? Här finns en kort sammanställning av kooperativt lärande. Strukturer och strategier I kooperativt lärande använder man sig ofta av strukturer som stöttar samarbetet. Tips att komma igång HÄR skriver Lisa om tips för att komma igång med KL. Kurser och föreläsningar Böcker Om du vill få en gedigen teoretisk bakgrund och också få veta hur du praktiskt gör i klassrummet rekommenderar vi vår bok Grundbok i kooperativt lärande – vägen till det samarbetande klassrummet. Finns att köpa nu. Kommer i oktober. Konferens i Kooperativt lärande Den 30 oktober är det dags för den första konferensen i kooperativt lärande i Sverige. Matematik Om du jobbar med äldre elever

Top 5 Most Frustrating Writing Mistakes (and How to Avoid Them) - Grammarly Blog Recently Grammarly asked its social media communities which writing mistakes were the worst kinds of errors. Our fans tend to find substantive grammatical trip-ups, like verb errors, far more frustrating than typographical errors and “stylistic” errors, such as homophone misspelling and preposition placement. Embed code for infographic at end of post. Here are the top five worst writing mistakes and how to avoid and correct them. 1Incorrect verb forms — 51% Irregular verb forms are one of the most difficult grammar concepts to master, even for native speakers—many of whom use incorrect irregular forms without realizing it. I seen vs. I seen the movie last week. I saw the movie last week. I been vs. I been there! I have (I’ve) been there! I done vs. I done the homework. I did the homework. We was vs. we were We was just about to start the reading. We were just about to start the reading. 2Subject-verb disagreement — 20% The struggles that the horse experiences while climbing the mountain is intense.

Related: