background preloader

EPA: Matematik – Kooperativt Lärande

EPA: Matematik – Kooperativt Lärande
Det är väldigt tacksamt att använda EPA – enskilt, par, alla i matematikundervisningen. Ett sätt att göra detta är genom att använda skolverkets nya bedömningsstöd i matematik – Concept Cartoons. Concept Cartoons är begreppbilder som kan användas som bedömningsstöd och inspiration i undervisningen. Materialet är uppbyggt kring teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Meningen är att bilderna ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera till matematiska resonemang där eleverna kan visa sin förståelse av grundläggande begrepp. Skolverket Bilderna i Concept Cartoons går att ändra för att passa just dina elever bättre. Jag använder ofta begreppsbilder när vi arbetat med ett område lite grann, för att stämma av hur mycket eleverna kan och vilka missuppfattningar som eventuellt finns. Foto: Jennie Wilson Vi har t.ex. använt begreppsbilder om bråk, likhetstecknet och udda/jämna tal. Fördelarna är många: Struktur: APE - Alla, par, enskilt

https://kooperativt.com/2016/05/01/epa-matematik/

Related:  Formativ bedömningKooperativt lärande

Struktur: EPA – enskilt, par, alla – Kooperativt Lärande Det kan vara en utmaning att få alla elever aktiva och involverade. Vid enskilt arbete kan det vara svårt att veta hur mycket enskilda elever faktiskt förstått och hänger med. För att främja språkutveckling och lärande behövs meningsfulla interaktioner elever emellan. Vi behöver därför skapa många och varierande kommunikationsmöjligheter för eleverna.

Struktur: Frågerundan – Kooperativt Lärande Strukturen Frågerundan är en övning där eleverna i grupp slumpar fram en fråga och kommer fram till svaret tillsammans. Denna struktur går att förändra och anpassa utifrån vad man vill uppnå. På korten kan du välja att ha öppna frågor för att utveckla elevernas tankeprocesser eller stängda frågor för att befästa kunskaper. Strukturen går att använda i alla ämnen – i matematik kan du ha mattetal, i svenska kan du träna på ordförståelse, i samhällskunskap kan man använda det för att diskutera ett visst ämne.

Skapa grupper – Kooperativt Lärande Att få eleverna att arbeta tillsammans i grupper är en viktig del i Kooperativt lärande (KL). Det är genom det sociala samspelet som eleverna skapar och utvecklar sin kunskap. Därför är det av största vikt att du som lärare skapar grupper för lärande. Grupperna du skapar kan se olika ut beroende på vad du vill uppnå med din undervisning. Många har skrivit om gruppens betydelse för inlärningen.

Kompetensutveckling inom naturvetenskap och teknik Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor genom kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik. Insatsen organiseras av rektor och genomförs lokalt på skolan. Därför ska du delta Runda bordet: Gruppstärkande – Kooperativt Lärande När vi arbetar med kooperativt lärande (KL) är det viktigt att jobba med att stärka gruppen och ge stöd i hur man samarbetar med andra. Det är inte alltid självklart för våra elever att man talar lugnt till varandra och hjälper varandra i en grupp. Wendy Jolliffe skriver i sin bok Cooperative Learning in the Classroom (2007) att elever behöver stöd och träning i relationer och hjälp med att utveckla de förmågor som behövs för att arbeta i grupp.

Strategi: Lär-par – Kooperativt Lärande – träna samarbete och sociala färdigheter, skapa ett gott klassrumsklimat och samtidigt befästa kunskaper! Människan är en social varelse; lärande och utveckling sker i mötet mellan människor. Men hur ska detta på ett strukturerat sätt tränas? Vilka verktyg kan vi i skolan använda för att utveckla elevernas förmåga till socialt samspel så att vinsten med samarbete maximeras? Möt metoden: Lär-par! Start - Bedömningsportalen För att undervisningen ska kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov behöver skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper. Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet är avsett att användas för elever i de obligatoriska skolformerna, men kan även användas i gymnasieskolans språkintroduktion. Kartläggningen sker i tre steg och ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige.

Struktur: Berättaren – Kooperativt Lärande Berättaren är en lättare version Vandrande reportern. Den är en enkel struktur att använda för att dela med sig av kunskap och stärka relationerna i gruppen. Den kan användas med socialt innehåll enbart för att stärka gruppen och träna på att jobba tillsammans, för utvärderingar eller kopplat till ett kunskapsinnehåll där eleverna ska dela med sig av sina tankar och åsikter till varandra. Du bestämmer ett tematiskt innehåll att berätta om; ex.

Related: