background preloader

Digital verktygslåda – NODSTRÖM EDUCATION

Digital verktygslåda – NODSTRÖM EDUCATION
Digital verktygslåda Här hittar ni en sammanställning av olika digitala verktyg som kan nyttjas för att stödja arbetet med formativ bedömning. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av verktygen utifrån vilken effekt man vill uppnå. De digitala verktygen som presenteras är hämtade från den egna undervisning samt förslag på hur dessa kan användas inom skolans verksamhet oberoende av skolform. Du hittar även förslag på alternativa digitala verktyg inom samma kategorier med liknande funktioner som erbjuder alternativa valmöjligheter. . Sammanställningen kommer att uppdateras med nya områden av digitala verktyg som kan stödja arbetet med formativ bedömning. Interaktiva responsverktyg Det finns många olika möjligheter att använda sig utav olika responsverktyg i undervisningen. Plickers är ett fantastiskt verktyg som uppskattas av eleverna.

http://www.nordstromeducation.se/2016/01/25/digital-verktygslada/

Related:  PedagogisktÖvrigtNordström education

Tron på en dynamisk skola för alla – Förstelärarbloggen Skolan, möjligheternas land. Hur tillgänglig är den? Lärmiljöer ska utformas så att de blir tillgängliga för alla barn och elever. Digital verktygslåda Del 3 Källkritik – NODSTRÖM EDUCATION Här hittar ni ett lite längre undervisningstips och en sammanställning av olika resurser för hur lärare och elever kan utveckla sin källkritiska förmåga och digitala kompetens i undervisningen. Tipset kommer att följas upp med en sammanställning av olika Creative Commons-licenser. Koppling till läroplanen ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.

Studiepaket till stödmaterial om särskilt begåvade elever Studiepaketet kan användas av pedagoger, personal i elevhälsan och rektorer vid möten, arbetslagsträffar, studiedagar eller kompetensutvecklingsinsatser. Det går bra att arbeta med studiepaketet vid ett eller flera tillfällen. Så här arbetar du Varje del i studiepaktetet innehåller frågor som tar sin utgångspunkt i vissa angivna avsnitt i stödmaterialet Särskilt begåvade elever. Ni som ska arbeta med dessa frågor förbereder er på egen hand genom att läsa de angivna avsnitten i stödmaterialet. När ni sedan träffas kan det vara bra att inledningsvis se de två korta introduktionsfilmerna. Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith Glosläxornas vara eller inte vara debatteras hett bland språklärare. I det här inlägget vill jag inte lägga fokus på om, utan på hur, men inte på själva läxan, utan på hur den förhörs. Glosor förhörs på många olika sätt i skolan. Det klassiska är att eleven skriver ner orden var för sig, antingen som läraren säger dem eller som de står på ett papper eller i ett digitalt responsverktyg. Jag har själv använt metoden, men har sedan länge övergivit den av den enkla anledningen att den tar tid från lektionen. Och vår lektionstid är dyrbar, det vi gör på lektionerna ska utveckla och inspirera, eleverna ska lära sig saker.

Förstå och förklara kunskapskraven – NODSTRÖM EDUCATION Lärarnas bedömningar är en del av undervisningen och ett stöd för lärandet. Att tydliggöra hur kunskapskraven används i bedömning och betygssättningen är även det en del av undervisningen. Här hittar ni en förklaring av värdeoerden i kunskapskraven i Wordformat som går att ladda ner. Skollagen I skollagen står att skolan ska informera eleverna om grunderna för betygssättningen. Tillsammans lyfter vi varje barn Fullersta rektorsområde, med sina 950 elever, består av Källbrinksskolan (7–9), Skogskällan (F–6) och Stenmoskolan (F–3). – Viktiga förutsättningar för lärande och utveckling är att man blir sedd som den man är och bemött utifrån de förutsättningar och förkunskaper man har, säger rektor Annika Einarsson, som tillsammans med tre biträdande rektorer ansvarar för verksamheten i hela rektorsområdet. – Vår huvudsakliga arbetsuppgift som skolledare är att skapa förutsättningar för allas lärande på skolan, förklarar hon.

Förändringar ledde till mindre stress Jag heter Anette Petersson och arbetar på högstadiet i en grundskola i ett av Malmös många segregerade områden. I dagens blogginlägg tänkte jag skriva om stress. Jag tänkte skriva om hur jag idag faktiskt känner mig mindre stressad än tidigare på grund av en del förändringar vår rektor genomförde på skolan. Vi lärare kommer aldrig någonsin att stå i dörren till arbetsrummet, en sen eftermiddag och tänka att nu har jag absolut ingenting mer att göra. Vi kan inte, som mattläggaren, slå en blick på dagens arbete och tänka ”klart”!

Undervisningsteknikers syfte och effekt – NODSTRÖM EDUCATION Undervisningstekniker kräver en teoretisk förankring och förståelse i kombination med ett kollegialt lärande för att kunna uppnå stora effekter för elevernas lärande och skolans måluppfyllelse. Därför rekommenderas att de olika teknikerna prövas tillsammans inom ett kollegium med en teoretisk referensram som utgångspunkt för att de skall maximera elevernas lärande och utveckling. Det är viktigt att understryka att undervisning är en komplex miljö. Det finns inga färdiga svar, recept, lösningar eller universalmetoder. Skolor, klasser, elever och lärare har olika behov och förutsättningar, det finn inga universallösningar eller undervisningstekniker som passar i alla klassrum.

Lärande Perspektiv Kanske har du kommit dit att du vet hur du ska lära dig på bästa sätt. Jag vet till exempel att jag lär mig bäst när jag har ett behov av en viss kunskap – när jag måste veta för att klara ett uppdrag; när jag måste veta för att att jag känner mig väldigt intresserad. Jag vet följaktligen att jag inte är så bra på att lära om jag inte behöver kunskapen just nu; om jag är ointresserad. Åsa Anevik är långt ifrån ensam om detta.

Extra allt! Därför är flerspråkiga friskare och smartare Att tala flera språk är ett bra sätt att höja sina aktier på partnermarknaden. När språkutbildningsföretaget Kaplan frågade sina, i sammanhanget något jäviga, studenter svarade 98 procent att de attraherades av människor som behärskar flera språk. Liknande siffror fick konkurrenten Rocket languages, där 79 procent tände på flerspråkighet. Nu är dessa undersökningar ingen rocket science direkt. Men de 79 procenten av Rocket languages svarspersoner var ändå rätt ute när de dessutom ansåg att den som talar flera språk är extra intelligent. En rad mer gediget vetenskapliga studier de senaste åren har visat på flerspråkighetens gynnsamma effekt för tänkandet.

Digital verktygslåda Del 5 Sociala medier – NODSTRÖM EDUCATION Sociala medier erbjuder en möjlighet att skapa gemensamma mötesplatser och arenor mellan lärare och elever. Även eleverna emellan då de får möjligheten att kommunicera, samarbeta och utveckla sin digitala kompetens. Vidare kan eleverna att samla in, bearbeta och strukturera information och får tillgång till ett gränslöst närverk som kan bidra till varandras och sitt eget lärande. Sociala medier skapar förutsättningar för en ökad delaktighet och inflytande över elevernas egna och klasskamraters lärande. Eleverna kan ge kamratrespons, föra diskussioner och synliggöra lärandet genom att dela med sig av texter, bilder och filmer. Sociala medier kan även bidra till en ökad transparens och insyn i undervisningen genom att erbjuda kollegor, föräldrar och andra externa personer att ta del av elevernas arbeten.

Terminsstart 2016 – Vi är en klass som… En ny termin startade idag och var är väl bättre än att plocka fram det bästa från den tidigare terminen och låta det bli bilden av det framtida arbetet. Därför inledde vi terminen med att summera hur många av förra terminens lektioner var. Jag skrev på tavlan vad jag tyckte var en beskrivning av klassen sätt att jobba. Eleverna fick tycka till och ha synpunkter på om det stämde eller inte. Vi var ganska snart helt överens om att nu kan man beskriva klassens sätt att jobba genom att säga:

Related: