background preloader

Att bygga ett ordförråd

Att bygga ett ordförråd
Här är deras evidensbaserade förslag och grund till gemensamma mål och metoder: 1. Vad innebär det att kunna ett ord? Precis som jag beskrev i ett tidigare inlägg så kan man kunna ord olika “djupt”. Detta synsätt är något som man bör ta med i både utredning och åtgärder. En skala från “jag har aldrig sett ordet förut” till “jag har sett ordet förut” till “jag har en känsla kring vad ordet betyder” till slutligen “jag vet precis vad ordet betyder” kan användas för att elever själva ska kunna utvärdera sin kunskap och för att sätta mål. 2. De ord som vi väljer att arbeta med måste såklart vara funktionella för eleven. 3. Evidensen för vad som hjälper bäst för elever med språkstörning är något begränsad men studier har visat att barn med språkstörning lär sig nya ord betydligt bättre när de får explicit undervisning och (elev-vänliga) definitioner, jämfört med om de bara har hört det nya ordet t.ex. i en berättelse de fått lyssna till. Gör detta: Gör INTE detta: Klassrumsbaserat exempel

http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2015/9/15/byggaordforrad

Related:  SpecialundervisningSpråkutvecklande arbetesvenska som andra språkLäslyftet 16/17

Spel-Ett Spel-Ett är en finlandssvensk version av det finska dataspelet Ekapeli. Spel-Ett tränar kopplingen mellan bokstav och ljud och småningom även läsning. Spelet är ämnat för förskola och nybörjarundervisning som stöd för den övriga läsundervisningen. Ett lektionsupplägg enligt SIOP Sva 3Idag påbörjar vi del 2 i vårt tema Kön och identitet, som nu går ut på att analysera skönlitteratur utifrån ett genusperspektiv. Ni kommer ha stor användning för de texter som vi har läst tidigare, eftersom vi kommer att fortsätta undersöka hur manligt och kvinnligt kommer till uttryck i de olika skönlitterära texterna.Vi ska idag börja med att titta på ett avsnitt ur Historieätarna som kommer ta oss till den oscarianska tiden, dvs tiden runt slutet av 1800-talet, för att se hur kvinnor och män ur olika samhällsklasser levde. Vi kommer framför allt sätta fokus på borgarklassen, eftersom de flesta författarna under denna tid levde i denna samhällsklass. Vad fanns det för mans- och kvinnoideal inom borgarklassen på denna tid? Vilka restriktioner respektive fördelar fanns om man var man respektive kvinna? Detta är det vi kommer att få svar på genom att se avsnittet.

Experten: ”Lämna inte lärarna ensamma” För nyanlända elever är övergången från förberedelseklass till ordinarie undervisningsgrupp en kritisk punkt. Medan förberedelseklassen utmärks av starkt stöd men i längden svag utmaning, utmärks den ordinarie klassen i stället av för stor utmaning och bristande stöttning. Det visar en studie från Stockholms universitet (2013). Textsamtal och frågor som aktiverar – ett lärande exempel Här är en lektion som jag planerar och som jag har genomfört. Eleverna jag gjorde den tillsammans med har till uppgift att skriva om brev. Jag vill härmed visa vad jag gör innan jag undervisar. 1) Val av text Jag väljer att göra ett textsamtal genom Brevet från Lillan av Evert Taube.

Vad finns det för tester i svenska som andraspråk? Bedömningsstöd Det finns nationella prov i svenska/svenska som andraspråk för årskurs 3, 6 och för skolår 9. Proven är obligatoriska och är avsedda att vara ett stöd för läraren inför betygssättningen. Förutom nationella prov finns Nya Språket lyfter, ett stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk som kan användas för grundskolans årskurs 1-6. En guide till SIOP- Sheltered Instruction Observation Protocol Att tänka på när du planerar och genomför din undervisning ...Språk: Att förmågorna i Lgr/Gy 11 kräver stor språklig kompetens. Språk och kunskap är två sidor av samma mynt. Svårt att inhämta kunskap utan ett fungerande språk och svårt att tillägna sig ett språk utan ett ämnesinnehåll! Begrepp: Att ge explicit undervisning i ämnets språk, uppmärksamma allmänspråkliga uttryck (med anledning av, hög grad av) och nominaliseringar ( ex. "Den utdragna torrperioden orsakade missväxt"), genom att exempelvis göra ordbanker eller "översättningar" som kopplas till sitt sammanhang.

De använder idrott som verktyg för integration Som sig bör under en lektion i sex- och samlevnad fnissas det en hel del i det här klassrummet. Malin Dávid, lärare i förberedelseklass på Linnéskolan, tar hjälp av hela kroppen när hon förklarar, tecknar med händerna för att förtydliga och visar bilder samtidigt som hon frågar eleverna i förberedelseklassen om likheter och skillnader mellan Sverige och deras egna hemländer. Man förstår snart att Malin Dávid och hennes kollega i föreberedelseklasserna, Sofia Ripe, har många järn i elden. Nyligen prisades de och två kollegor från Hagnässkolan för projektet ”Idrottsskola för nyanlända”, ett projekt för att stärka både språk och integration där eleverna med start efter höstterminen har fått pröva på olika aktiviteter hos lokala idrottsklubbar. På föräldramötet: Modella högläsning och förklara varför Det är ett ypperligt tillfälle att tala om det vi gemensamt kan göra för varje barns språkutveckling – att tala om den på föräldramötet. Skolan har ett övergripande nationellt mål som säger att skolan ska ansvara för att varje elev: ”kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” Lgr 11, s. 13.

Nya språket lyfter! - följ elevens språkutveckling Nya Språket lyfter! är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1–6 i grundskolan och sameskolan samt för motsvarande årskurser i specialskolan och kan användas i samarbetet med modersmålslärare. Det bygger på löpande observationer i den ordinarie undervisningen. Till sin hjälp har läraren en handledning med en forskningsöversikt och observations och avstämningspunkter som fokuserar både elevens språkutveckling och lärarens undervisning. Till varje elev finns ett observationsschema som synliggör den egna språkutvecklingen.

Related: