background preloader

Dyslexia and Foreign Language Teaching - Lancaster University

Dyslexia and Foreign Language Teaching - Lancaster University
Dyslexia affects 10-15% of the population. Dyslexic students are often either exempted from the study of additional languages or they underperform in foreign language classes. This free online course is designed for current and trainee teachers of additional languages. It offers you practical tools, as well as theoretical insights, to best accommodate and meet the needs of students with dyslexia in foreign or second language classes. The course gives an up-to-date overview of current theoretical knowledge about the nature of dyslexia and how it affects the learning of additional languages. You will learn about a variety of useful techniques, including recent computer-assisted tools, which you can take into your classroom, to help students with dyslexia in acquiring another language. Practical guidance and advice is also provided on enhancing the phonological awareness, vocabulary knowledge and reading skills of dyslexic language learners. Related:  Förstelärarlänkarboelladenisemurphy

Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet. Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Instruktioner för samtalsledare och dokumentationsansvarig finns i steg 1 för respektive paket. Total tidsåtgång: cirka sju timmar Rekommenderat för cirka fem till åtta deltagare För att arbeta med materialet krävs att du har Acrobat Reader samt Word 2007 eller senare. Öppna andra webbaserade bilagor och länkar i ny flik i din webbläsare, så du inte tappar bort var du är. Så fungerar Sju timmar om... Ni börjar efter er inledande analys (se ovan) i steg 1 med att utse roller, (se ovan) och ta del av vad styrdokument och forskning har att säga om den fråga ni bestämt er för att arbeta med. I steg 2 tar ni del av material i form av till exempel texter, kortfilmer och ljudfiler. I steg 3 diskuterar ni det material ni har tagit del av.

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete. Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. att förutspå – to predict att ställa frågor – to ask questions inre bilder – inner images att reda ut oklarheter – to clarify att sammanfatta – to summarize

Introduction to Learning and Teaching in Higher Education Traditional views of education have shifted. Teachers now do far more facilitation of learning as opposed to simply seeing their role as transferring knowledge. We’re now seeing student focused and learner centred approaches being the norm - approaches that change the roles and responsibilities of teachers and learners. This course will introduce you to student-focused approaches and general principles of teaching and learning at a university level. Learn about the basic principles of teaching and learning in higher education In this course you will be introduced to well-known educational perspectives on how students approach learning. This course looks at questions like: How do students approach learning? Explore the roles of the teacher and student approaches to learning The changing role of teachers in higher education often requires more of a facilitative approach to teaching while students are encouraged to take on more responsibility for their learning.

Your Clothing Clean Up Online Booking service Pedagogiskt Café - inspirationsplats för pedagoger i Stockholm - Liljeholmen, Sweden - Organisation Att ta kontroll över sitt eget lärande ”För alldeles för många lärare … är kompetensutveckling en förnedrande, själsdödande upplevelse eftersom de passivt ”sitter och tar emot” ”skriver Helen Timperley i boken Det professionella lärandets inneboende kraft. Helen Timperley är professor i pedagogik på University of Auckland i Nya Zeeland och hon har ägnat en stor del av sin forskning åt hur lärares lärande ska leda till att elevernas engagemang och resultat förbättras. Boken är en bra utgångspunkt för lärare och skolledare som ska påbörja ett lärgruppsarbete som möjliggör lärare att lära sig mer om sin egen undervisning. Timperly menar att på grund av de stora utmaningar som varje lärare möter varje dag i sitt klassrum - införa nya läroplaner och bedömningsmetoder i kombination med nya tekniska hjälpmedel - till en grupp elever som inte tar emot eller reagerar på undervisningen har behovet av professionellt lärande för lärare ökat. Hon säger att, / Ingegerd Norder

The Science of Learning <p>Unable to play video. Please enable JavaScript or consider upgrading your browser.</p> Captions Settings Dialog Beginning of dialog window. 0:01Skip to 0 minutes and 1 secondWhat is learning? 0:47Skip to 0 minutes and 47 secondsYou'll be discovering how different regions of the brain become involved in learning, and what this means for the types of decision you make as a teacher, for optimizing your students' learning. 1:19Skip to 1 minute and 19 secondsAnd myself, as a professional, now being able to have that dialogue with the students in front of me, and involving them with it, I've just seen them start to flourish and change. 1:56Skip to 1 minute and 56 secondsIt makes me want to challenge, and move on, and establish myself further as a teacher.

Evaluation Within Project-Based Learning No test, grade, or teacher evaluation could have come close to helping her learn that deeply, and it made clear to me how important it is for teachers to reexamine why and how we grade our students if we truly care about their success. As collaboration and project-based learning become preeminent ways of teaching and learning, many teachers struggle with how to evaluate these types of lessons. Traditional methods of evaluation, which have many flaws on their own, are not well-suited for interdisciplinary, multi-modal learning. Teachers need ideas for encouraging students, providing meaningful feedback, and setting students up for success. Project-based learning (PBL), also known as challenge-based learning, begins with the assumption that there may be more than one right answer. What to Grade There are many dimensions of student achievement that we need to evaluate in PBL. The advantage of PBL is that students learn much more than the content. How and When to Grade Public vs.

Multimodalt berättande inspirerar elever och lärare Studiens syfte är att undersöka elevers meningsskapande i multimodala berättelser som skapats i estetiska lärprocesser samt lärarnas uppfattningar om estetiska lärprocesser och multimodalt berättande. Märtha Andersson har undersökt fyra kultur- och berättarprojekt som bedrivits i samarbete mellan olika grundskolor och Kulturskolan. Projekten riktade sig till förskoleklass och årskurs 1, samt årskurserna 2-3 och 4-5. Materialet utgörs av intervjuer och klassrumsobservationer. Med hjälp av olika uttrycksformer som dans, musik, sång och bild fick eleverna skapa muntliga eller skriftliga berättelser. Fem strategier i berättelserna I första projektet ska eleverna skapa bilder och berättelser som åskådliggör ett väsens liv, medan de i andra projektet bygger vidare på en historisk berättelse om barn på barnhem. Andersson urskiljer fem tydliga strategier i elevernas berättelser: identifikation stereotypa könsmönster humor strukturer från skräck- och sagogenren remediering Text: Christoffer Dahl

Jenny på Wendes: Att ge eleverna förutsättningar att lyckas Jag vill att mina elever ska få lyckas. Jag tror att man kan komma långt genom att arbeta i process och genom att ge tydliga exempel och mallar. När eleverna vet vad som förväntas av dem blir det också lättare för dem att prestera och lyckas. Under föregående termin läste jag en hel del inlägg och presentationer av Hanna Stehagen. Hon förespråkar något hon kallar skrivmallar och med hennes idéer som en inspirationskälla började jag ge mig an ett arbetsområde om texttyper i svenska. Tillsammans med eleverna gick jag igenom en artikels uppbyggnad. Nästa steg var att titta på artiklarnas innehåll. Vi diskuterade frågeorden i helklass och därefter fick eleverna sin egen skrivuppgift. Nu var det dags att börja skriva. När eleverna började bli klara med sina texter fick de titta på dem utifrån de krav som finns på en nyhetsartikel (disposition, innehåll och språk). Efter korrigeringar kom sista steget...att göra en självbedömning. Slutresultatet då?

TESOL Strategies 0:02Skip to 0 minutes and 2 secondsCATHERINE DOHERTY: The 21st century has seen a lot of change and mobility. So even if you stay in the same place, things might be changing around you. 0:10Skip to 0 minutes and 10 secondsSALLY ZACHARIAS: For teachers, the most obvious change may be the new types of students in your classrooms-- students with unfamiliar names and different accents who are learning the language at the same time they're learning the curriculum content. How can you support these students' language learning in your classroom? 0:29Skip to 0 minutes and 29 secondsCATHERINE DOHERTY: Hi. I'm Catherine Doherty. 0:31Skip to 0 minutes and 31 secondsSALLY ZACHARIAS: I'm Sally Zacharias. 0:38Skip to 0 minutes and 38 secondsCATHERINE DOHERTY: This is not a course for language specialists. 0:50Skip to 0 minutes and 50 secondsSALLY ZACHARIAS: We start by stretching the definition of language.

d.school: Institute of Design at Stanford Utvecklingsprojekt | ceciliabergentz I min roll som förstelärare har jag i samråd med rektor formulerat ett utvecklingsprojekt på den egna skolan. Det övergripande temat är ”Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet”. Det är ett långsiktigt arbete som i slutändan skall resultera i högre måluppfyllelse. Jag har gjort flera inlägg på bloggen om hur jag arbetar med mitt utvecklingsprojekt i kollegiet men för att dessa skall bli lättare att hitta länkar jag till de olika inläggen här. Utvecklingsprojekt Pedagogiskt forum, träff 1 Pedagogiskt forum, träff 2 Pedagogiskt forum, träff 3 Pedagogiskt forum, träff 4 Pedagogiskt forum, träff 5 Pedagogiskt forum, träff 6 Pedagogiskt forum, träff 7 Mall för kollegiala observationer

futurelearn Did the First World War make heroism meaningless or was it the conflict that gave it the most meaning? We’ve designed this course in partnership with the BBC to help you explore, discuss and challenge the ways in which First World War heroism has been remembered. Our experts will take you through the changing British, French and German views of heroism and discuss important similarities and differences. Through discussion and analysis of art, literature, film and television, guided by our experts, you will explore the portrayals of heroism before, during and after the war. Together we will examine the changing faces of heroism from distant figureheads and brave warriors to the ordinary ‘Tommy’ and front-line nurses. This course will give you the opportunity to purchase a Statement of Participation. This course is part of a series designed in partnership with the BBC to commemorate the war.

Related: