background preloader

Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter

Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter
Kartläggningen ska sedan ligga till grund för implementering av en framgångsrik läs- och skrivundervisning. Detta kräver lärare som har goda kunskaper om läs- och skrivutveckling och specialpedagogik. I avhandlingen ”Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande” studerar Catharina Tjernberg skriftspråksaktiviteter i årskurs 1-5. Tjernberg disputerade 2013 vid Stockholms universitet och arbetar idag som lektor i läs- och skrivutveckling i Enköpings kommun. Det centrala forskningsproblemet är förståelsen av språkutvecklande arbete med elever som riskerar att få svårigheter i sin läs- och skrivutveckling samt de kompetenser som krävs för att bedriva sådan undervisning. I studien kommer sex lärare, två speciallärare, två rektorer, en logoped och en dramapedagog till tals. Stimulerande lärandemiljö minskar risker Flera av de elever som omnämns i avhandlingen har fått diagnosen dyslexi. Ett viktigt område i sammanhanget förefaller vara lärarens yrkesskicklighet. Fordrar kompetenta lärare

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/tidiga-insatser-viktiga-mot-las-och-skrivsvarigheter-1.229589

Related:  osorteratSpecialundervisningLäsa, läslogg

New Public Management i välfärden - Varför går det åt skogen? Bloggandet går tydligen vidare. Jag är oerhört tacksam för att såpass många tar sig tid att läsa det jag skriver. För mig som inte längre orkar stå på barrikaderna är det fantastiskt skönt att iaf på något sätt få möjlighet att bidra till förändring. För när det gäller de frågor som ligger mig närmast om hjärtat; arbetsmiljö, psykisk ohälsa och styrning av välfärden, är en förändring nödvändig. Problem med läsförståelse visar sig sent Läsförståelseproblem hos barn som läser utmärkt, men utan att förstå, upptäcks i regel inte förrän i tioårsåldern. Det visar Åsa Elwérs studie om läsförståelseproblem. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag är en storläsare själv, vilket gjort mig intresserad av de komplicerade processer som ingår i läsförståelse och som utförs av duktiga läsare helt automatiskt. Det fick mig också att bli intresserad av de elever som inte förstår det som de läser och försöka ta reda på vari svårigheterna ligger. Vad handlar avhandlingen om?

Läs- och språksatsningen Förra veckan hade vi sista träffen på kursen ”Att undervisa i läsförståelse”; en kurs som jag arbetat med i många år nu. Kursen är oerhört uppskattad av alla som deltar trots att detta med läsförståelsestrategier inte har nyhetens behag jämfört med hur det var för några år sedan. De flesta har hört talas om strategier som att förutspå, arbeta med frågor, sammanfatta osv. Här ska man komma i håg att bara för att man har hört termerna och begreppen så betyder inte det att man har klart för sig hur man kan arbeta med olika strategier. Den här kursomgången fick ett nytt innehåll sjätte och sista tillfället.

Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att det som görs med hjälp idag kan göras själv imorgon. Gibbons (2006) skriver om hur lärare med hjälp av stödstrukturer (scaffolding) kan hjälpa eleverna att utvecklas. Hur djupt och brett är ett ordförråd? — språkforskning.se En av McGregors och kollegors studier (2013) tittade på ordförrådens bredd och djup hos elever med och utan språkstörning, och den studien vill jag sammanfatta för er idag. Forskarna undrade: Har elever med språkstörning ordförråd som saknar både bredd och djup? Hur förändras ordförrådets bredd och djup över tid? 177 elever med språkstörning och 325 elever med typisk språkutveckling ingick i studien. Eleverna testades i årskurs 2, 4, 8 och 10.

Att arbeta aktivt med ordförståelse Hur gör vi egentligen för att våra elever ska lära sig nya ord? Det pratas mycket just nu om läsförståelse och strategier för att förstå en text men vi pratar inte lika mycket om strategier för att förstå ord. Vilket är intressant eftersom vi vet att själva ordförståelsen är av yttersta vikt för att vi ska förstå den text vi läser. Lektion: Vilket djur talar jag om? Denna lektion bidrar till elevernas förmåga att lyssna, fundera, tänka och argumentera, analysera och fundera över fakta de hör eller tar del av. Lgr 11 berättar att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Samtidigt som eleverna ska få denna möjlighet ska undervisningen vara saklig och allsidig. Det betyder att vi måste utbilda för möjligheten att i stort och i smått tycka, tänka, belägga och uttrycka hur vi tänker och samt att skaffa argument för varför vi säger som vi gör. Gör så här:

Läsinlärning i 7 steg Grundläromedel Specialundervisning Grundskola år 4-6 Grundskola Liber Syftet med detta läromedel är att alla nybörjare i skolår 1 ska få en god start i läsinlärningen. Läromedlet riktar sig särskilt till de barn som har en försenad och bristfällig fonologisk utveckling, dvs. som har särskilt svårt med de svårfångade ljuden. De barnen brukar vara i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter.

Related: