background preloader

ILUSTRACION

Facebook Twitter

Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Aplicacions.ensenyament.gencat. Consulta els resultats. Estudiar a Catalunya. Generalitat de Catalunya. En les dates que es detallen en el calendari, els centres publiquen al tauler d'anuncis les llistes de les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada una en aplicar-hi el barem associat als criteris de prioritat.

Consulta els resultats. Estudiar a Catalunya. Generalitat de Catalunya

Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, hi rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el DNI, NIE o passaport del primer o segon tutor o tutora (o de l'alumne major d'edat), permet consultar els resultats del procés per Internet. El missatge s'envia quan la consulta de les llistes està disponible. En el cas que no el rebeu, es recomana que comproveu que no ha quedat identificat com a correu brossa pel vostre servidor. Durant el termini de reclamacions, si la vostra sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades, podeu presentar una reclamació al mateix centre. Comunicació gràfica i audiovisual. Estudiar a Catalunya. Generalitat de Catalunya. Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Comunicació gràfica i audiovisual. Estudiar a Catalunya. Generalitat de Catalunya

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents: Cicles Formatius. Il·lustració El Cicle Formatiu de Grau Superior d’il·lustració ofereix als seus estudiants la possibilitat de descobrir i treballar sense solució de continuïtat les vessants professional i artística de la disciplina amb rigor i exigència.

Cicles Formatius

Amb un claustre que incorpora il·lustradors professionals en actiu, el cicle proposa als alumnes l'exploració de les possibilitats narratives, expressives i comunicatives de la il·lustració i del llenguatge visual per extensió, fornint-los d’eines metodològiques i recursos tècnics - narratius, plàstics i gràfics – que els permetran abordar projectes de narració visual des d’una òptica estrictament contemporània, combinant el treball sobre suports tradicionals - amb especial atenció a la reproductibilitat i difusió dels projectes- amb el de medis digitals, incloent el vídeo i l’edició digital de llibres, jocs i aplicacions. Titulació Sortides professionals. Calendari. Estudiar a Catalunya. Generalitat de Catalunya.

Calendari.

Calendari. Estudiar a Catalunya. Generalitat de Catalunya

Escola Llotja. Escola d'Art La Industrial Barcelona, estudis d'arts plàstiques i disseny. Descripció Aquests estudis capaciten per analitzar, sintetitzar i dominar el llenguatge gràfic, dins els camps específics de la il·lustració.

Escola d'Art La Industrial Barcelona, estudis d'arts plàstiques i disseny

Durada 2.000 h, de les quals 280 son pràctiques en un centre de treball. Accés S’hi pot accedir en acabar el batxillerat – o titulació equivalent- o bé sense títol i la prova d’accés general.Més informació sobre l'accés als CFGS. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración » EDUCATECA. Los Centros y demás Entidades aparecen ordenados por Comunidad Autónoma y localidad.Para volver aquí puedes utilizar el menú lateral.

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración » EDUCATECA

¿Dónde estudiar Ilustración en España? Antes de nada, quiero aclarar que me voy a referir a los estudios de ilustración reglados y en centros educativos de titularidad pública (si me hubiera ocupado de otros centros no habría acabado nunca de recopilar información).

¿Dónde estudiar Ilustración en España?

Las enseñanzas artísticas son, en general, unas grandes desconocidas dentro del sistema educativo. Hago un pequeño paréntesis introductorio para comentar un poco la estructura educativa a través de un esquema, para que se vea dónde entran los estudios de Ilustración: En el gráfico muestro dónde se encuentran los estudios de Ilustración dentro del Sistema Educativo reglado formal. La ilustración forma parte de la oferta educativa de las Enseñanzas Artísticas Profesionales. La titulación de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño en Ilustración se obtiene tras haber superado un Ciclo Formativo de dos años (igual que la Formación Profesional), una oferta educativa no obligatoria y no universitaria. Escola d'Art i Superior de Disseny - Història. Els centres d’ensenyaments artístics tenen una llarga història.

Escola d'Art i Superior de Disseny - Història

El de Palma té el seu origen en la Escuela Gratuita de Dibujo, que fundà l’any 1779 la Societat Econòmica d’Amics del País, inspirada en les idees de la Il·lustració. Un dels grans protectors d’aquesta Escola fou el Cardenal Antoni Despuig, del qual encara es conserven les reproduccions de les estàtues romanes que va regalar a l’Escola. L’antiga Escola es convertí en Academia de Nobles Artes de Palma l’any 1849, una de les més antigues d’Espanya. D’aquesta Acadèmia en foren professors i acadèmics, entre d’altres, Faust Morell i Orlandis, Pere d’Alcàntara Penya, Ricard Anckerman i Riera, Llorenç Cerdà Bisbal i l’arquitecte Guillem Forteza. 770. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración - Madrid.org - Portal Joven.

Este profesional tiene como tareas más significativas, la búsqueda de documentación y material gráfico de referencia y la realización de ilustraciones empleando algunas de las técnicas de expresión gráfica.

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración - Madrid.org - Portal Joven

Los ilustradores se suelen especializar en un área concreta: ilustración infantil, científica, “story-board”, cómic, ilustración fantástica, etc. Su actividad profesional puede desarrollarse en empresas editoriales, agencias de publicidad y estudios de diseño entre otros. Escuela de Arte de Granada. Títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.