background preloader

Introduction to Dutch History

Facebook Twitter

Arbeitskreis deutsch-niederländische Geschichte – Werkgroep Duits-Nederlandse geschiedenis. Dazzling color postcards of the cities and countryside of the 1890s Netherlands. Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum. Vijfeeuwenmigratie.nl. Historical Sample of the Netherlands (HSN) The Historical Sample of the Netherlands (HSN) The HSN offers a representative sample of about 78.000 people born in the Netherlands during the period 1812-1922.

Historical Sample of the Netherlands (HSN)

The HSN-database containing individual life-courses is a unique tool for research in Dutch history and demography. News • Workshop 'Population Reconstruction' 19-21 February 2014, the LINKS project will organise the workshop 'Population Reconstruction'. The workshop will be held at the International Institute of Social History in Amsterdam. • Release Dataset Dutch Place Names A release with geographical (latlon) and other coded values of 7,925 Dutch place names is now available. • Release data and census report MOSAIC Netherlands A report about the availability of census data and about thirty datasets of censuses are now available. • Release Occupational TitlesRelease 2013.01 of the HSN standardized, HISCO-coded and classified occupational titles is now available. • See also the News archive See also:Life Courses in Context. The Low Countries a historical atlas in motion. The History of the Dutch Slave Trade 1600- 1863.

Dutch Golden Age 1588-1702. De groei van de Grachtengordel / Expansion of Amsterdam in the Seventeenth Century. PLAKKAAT VAN VERLATINGHE 1581. Die neerkwam op een Nederlandse onafhankelijkheidverklaring en volgde op de Unie van Utrecht 1579 (eerste confederale grondwet) De Staten Generael van de geunieerde Nederlanden.

PLAKKAAT VAN VERLATINGHE 1581

Allen dengenen die dese tegenwoordighe sullen sien ofte hooren lesen, saluyt. Alsoo een yegelick kennelick is, dat een Prince van den lande van Godt gestelt is hooft over zijne ondersaten, om deselve te bewaren ende beschermen van alle ongelijk, overlast ende ghewelt gelijck een herder tot bewaernisse van zijne schapen: En dat d'ondersaten niet en sijn van Godt geschapen tot behoef van den Prince om hem in alles wat hy beveelt, weder het goddelick of ongoddelick, recht of onrecht is, onderdanig te wesen en als slaven te dienen: maer den Prince om d'ondersaten wille, sonder dewelcke hy egeen Prince en is, om deselve met recht ende redene te regeeren ende voor te staen ende lief te hebben als een vader zijne kinderen ende een herder zijne schapen, die zijn lijf ende leven set om deslve te bewaren. Dutch-English Comparative Text of the Act of Abjuration. De Staten Generael van de geunieerde Nederlanden.

Dutch-English Comparative Text of the Act of Abjuration

Allen dengenen die dese tegenwoordighe sullen sien ofte hooren lesen, saluyt. The States General of the United Provinces of the Low Countries, to all whom it may concern, do by these Presents send greeting: om deselve te bewaren ende beschermen van alle ongelijk, overlast ende ghewelt gelijck een herder tot bewaernisse van zijne schapen: En dat d'ondersaten niet en sijn van Godt geschapen tot behoef van den Prince om hem in alles wat hy beveelt, weder het goddelick of ongoddelick, recht of onrecht is, onderdanig te wesen en als slaven te dienen: and whereas God did not create the people slaves to their prince, to obey his commands, whether right or wrong, but rather the prince for the sake of the subjects (without which he could be no prince), om deselve met recht ende redene te regeeren ende voor te staen ende lief te hebben als een vader zijne kinderen ende een herder zijne schapen, die zijn lijf ende leven set om deslve te bewaren.

Mets Viewer. The Netherlands. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg - Übung: Ein kleines Land in Europa: Einführung in die niederländische Geschichte (1581-1914)