background preloader

Seminárky PM

Facebook Twitter

Kritické myšlení o.s. Šárka Miková, Jiřina Stang Taková normální hodina matematiky.

Kritické myšlení o.s.

Zadáváte žákům slovní úlohu. Zatímco někteří pečlivě opisují zadání a poté se otázkou: „Mám to dobře, paní učitelko? “ – ujišťují o správnosti každého provedeného kroku, jiní vyřeší úkol rychle v hlavě, zápisem se neobtěžují, psát odpověď je vyloženě otravuje a k tomu následně zjistíte, že při výpočtu použili úplně jiný postup, než který jste minule procvičovali. Coaching Systems - Osobnostní typologie podle MBTI® Indikátor typu Myersové a Briggsové® (MBTI), založený na Jungově teorii osobnosti, je celosvětově využívaný model pro porozumění osobnosti a pochopení rozdílů mezi lidmi.

Coaching Systems - Osobnostní typologie podle MBTI®

Podle časopisu Fortune 500® 70% společností používá osobnostní typologii pro zlepšení efektivity svých pracovníků. Coaching Systems využívá inventářů založených na MBTI® a pořádá koučovací programy a tréninky, které jsou určeny k tomu, aby klientům pomohly zlepšit jejich vůdčí schopnosti, sestavit efektivnější týmy (a být jejich součástí) a zvýšit produktivitu prodejních týmů. Účastníci těchto rozvojových projektů procházejí tříkrokovým procesem stanovení osobnostního typu – od vyplnění inventáře, přes vlastní odhad až po diskusi s kvalifikovaným konzultantem. Multikulturní výchova pro pedagogy. Nelze zpochybnit, že pedagog je centrální postavou ve vedení třídního kolektivu.

Multikulturní výchova pro pedagogy

Z jeho ústředního postavení vyplývá řada povinností a mnoho odpovědnosti. Slovem vedení třídy (třídní management) lze vyjádřit celý soubor opatření, který vede ke zdárné školní práci se třídou. Vedení třídního kolektivu je nejnáročnější z pedagogických dovedností v práci učitele. Klade vysoké nároky na jeho osobnost a morální kredit. Právem někdy hovoříme o pedagogické mistrovství. Klima školy má zásadní vliv na to, jak se děti učí. Publikujeme rozhovor s prof.

Klima školy má zásadní vliv na to, jak se děti učí

Inkluze

Motivace – Wikisofia. Vymezení pojmů Motivace = souhrn všech intrapsychických dynamických sil neboli motivů (pohnutek), soustava pohnutek jedna ze složek psychické regulace činnosti postulovaný proces, určující zaměření, trvání a intenzitu chování (jednání) hypotetický konstrukt popisující „psychologické příčiny” chování východiskem motivace je vnitřní stav napětí, cílem je dovršující reakce intrapsychicky probíhající proces vyúsťující ve výsledný vnitřní stav - motiv = odvozuje se od dovršující reakce (motivem není jídlo, ale nasycení) Motiv = vnitřní hybná síla člověka, podnítí ho k fyzické i psychické aktivitě, vždy se spojují do širších komplexů, projevují se tím, že buď chceme něco získat nebo se chceme něčemu vyhnout.

Motivace – Wikisofia

Pohnutka. Organické pohnutky Specificky lidské pohnutky Motivační vlastnost = zobecnění a zpevnění pohnutek Základní otázky: Sumativní a formativní hodnocení. Text článku: Podle účelu, k jakému hodnocení slouží, a podle interpretace výsledků hodnocení můžeme rozlišovat mezi hodnocením formativním, které slouží primárně žákovi, a hodnocením sumativním, které slouží převážně někomu jinému.

Sumativní a formativní hodnocení

Typickým příkladem sumativního hodnocení je závěrečné vysvědčení, které slouží jako informace pro rodiče nebo pro přijímací řízení na střední školu. Samozřejmě poskytuje informace i žákovi, ale ve fázi, kdy už s výsledky nelze nic dělat. Sumativní hodnocení je tedy zpravidla konečné, formativní hodnocení je zpravidla průběžné. OECD: Jak zlepšit hodnocení žáků.

Kyberšikana

Být autoritou ve třídě - Nenásilná komunikace. Kohlberg - Moral Development. By Saul McLeod published 2011, updated 2013 Lawrence Kohlberg (1958) agreed with Piaget's (1932) theory of moral development in principle but wanted to develop his ideas further.

Kohlberg - Moral Development

He used Piaget’s storytelling technique to tell people stories involving moral dilemmas. In each case he presented a choice to be considered, for example, between the rights of some authority and the needs of some deserving individual who is being unfairly treated. One of the best known of Kohlberg’s (1958) stories concerns a man called Heinz who lived somewhere in Europe. Heinz’s wife was dying from a particular type of cancer. Kohlberg asked a series of questions such as: 1. By studying the answers from children of different ages to these questions Kohlberg hoped to discover the ways in which moral reasoning changed as people grew older. Each boy was given a 2-hour interview based on the ten dilemmas. He identified three distinct levels of moral reasoning each with two sub stages. . • Stage 1. . • Stage 2. 1. 2. 3. Mravní vývoj: Lawrence Kohlberg.

Mravní vývoj: Lawrence Kohlberg Lawrence Kohlberg z Harvardovy univerzity založil svá stadia mravního vývoje na teorii kognitivního vývoje Jeana Piageta.

Mravní vývoj: Lawrence Kohlberg

Kohlberg se domníval, že kognitivní vývoj předchází mravnímu vývoji. Nicméně samotné dosažení vyšších stadií kognitivního vývoje nezajistí, že bude dosaženo také vyšších stadií mravních. Ve skutečnosti Kohlbergův pozdější výzkum naznačil, že velmi málo lidí dosáhne šestého nebo sedmého stadia. Educators Archives. Cyberbullying happens every day.

Educators Archives

Harsh words and damaging photos exchanged through texts, email, or social media can result in humiliation, broken friendships, punishment at school, and even legal prosecution. In some cases, online harassment has contributed to teen suicide and a number of other behavioral and emotional problems. Faced with this frightening phenomenon, parents, educators, and teens are looking for information and advice.

Words Wound is a school-based curriculum designed to give educators the tools to teach students how to use technology to combat cruelty and promote kindness. The program consists of a book for teens called Words Wound: Delete Cyberbullying and Make Kindness Go Viral. The curriculum can be covered in a variety of ways and can be customized to your schedule, class period duration, and school-specific goals. Suggested order of session activities: Please feel free to adapt to your needs!

For a printable version of this, click here.