background preloader

Pravěk

Facebook Twitter

Hominidrap. Neolitická revoluce a „vynález“ zemědělství. První velkou vědecko-technickou revolucí, kterou lidstvo vstoupilo do éry civilizací a opanovalo matičku Zemi, byla tzv. neolitická, nebo také agrární revoluce, kdy člověk objevil, či chcete-li „vynalezl“ zemědělství.

Neolitická revoluce a „vynález“ zemědělství

Tuto zásadní převratnou změnu datujeme do neolitu, období přibližně před deseti tisíci lety, přičemž samozřejmě nejde o náhodu. Země se tehdy přiblížila ke Slunci a glaciál tak byl vystřídán interglaciálem, tj. dobou meziledovou. Samotný pojem „neolitická revoluce“ je zde trochu zavádějící – vytváří dojem, že zemědělství se uchytilo během krátké doby. Ve skutečnosti se nový způsob života prosazoval po několik tisíc let. Je ovšem nezbytnou podmínkou pro následný populační úspěch lidstva, které se díky zemědělství vymanilo z úplné závislosti na přírodě.Nově už nebylo zapotřebí stěhovat se za migrující zvěří, nýbrž se usadit na jednom místě a kontrolovat reprodukci odchycených kusů. Pravěk_youtube_kanal. The Hominid Rap by Lauren W. Hasten.

Crash Course – Světová historie #1: Zemědělská revoluce. Neolitická revoluce - SWOT analýza. Úvaha o specializaci v pravěku. Obsah: 2.1.

Úvaha o specializaci v pravěku

Příčiny specializace 2.2. Fáze výrobní specializace 3.1. Vznik artefaktů a společnosti 3.2. Sociální svět živýchlidí je vytvářen artefakty, texty a institucemi (k těmto pojmům srov. Z uvedené trojice aspektů účelu se zdá být nejméně zřejmý společenský význam archeologických artefaktů, který se často směšuje s jejich symbolickým smyslem. Vlastnímu výkladu předešlu stručný přehled tradičního pojetí specializace. [Obsah] V následujících odstavcích načrtnu určitý přehled dosavadního, víceméně tradičního pojetí specializace. 2.1. Nejjednodušším teoretickým řešením ekonomických vztahů v lidské společnosti by byl nepochybně stav, kdy každý člověk by vyráběl totéž. (a)Různé formy člověka, jehobiologická rozrůzněnost (zejména "protiklad" muži-ženy, rozdílnost věkových skupin) (b)Prostorově nerovnoměrnývýskyt zdrojůvýrobní činnosti (materiály, energie, půda, voda, podnebí, pracovní síly apod.)

Boiohaemum - Do historie ve stopách předků - pravěk, Keltové, Slované, Germáni.. Www.kar.zcu.cz/studium/materialy/env/APČ_1_prirodni_vyvoj.pdf. Jak žili v pravěku. Carl O. Sauer. Carl O.

Carl O. Sauer

Sauer Carl Ortwin Sauer (24. prosince 1889 – 18. července 1975) byl americký geograf. Narodil se ve Warrentonu v Missouri a studium na Chicagské univerzitě zakončil ziskem titulu Ph.D. v roce 1915. Sauer působil jako profesor geografie na Kalifornské univerzitě v Berkeley od roku 1923 až do roku 1957, kdy odešel do důchodu. Sauer vytvořil teorii o šíření rolnictví ve světě. Ohniska domestikace rostlin i domácích zvířat – je nutné hledat místa jejich přirozené diferenciace a přirozené genetické variability (přírodních podmínek).Zemědělství vznikalo ve vyšších nadmořských výškách – v nivách byly časté povodně.Původně využívané plochy byly zalesněné.Nevznikalo v důsledku nedostatku potravy, byl to vynález společnosti, která byla v nadbytku.Skupiny prvních rolníků žily alespoň část roku usedle – v době vegetace rostlin.Zemědělci byli lidmi se znalostí přírody. Je též zakladatelem kulturní geografie.[1] Psi jako údajní společníci lovců mamutů. O těchto objevech a názorech Mietje Germonpré u nás 10. 10. 2011 psal časopis 21. století v článku Prehistorický pes s kostí v hubě.

Psi jako údajní společníci lovců mamutů

V něm se uvádí, že v České republice „objevili archeologové nález, o kterém informují vědecké časopisy po celém světě“. Jde o „lebku prehistorického psa s velkou mamutí kostí v hubě“ ze známého naleziště lovců mamutů v Předmostí u Přerova. K tomu tento odborně se tvářící časopis s poněkud svérázným stylem dodává, že podle vědců může nález z Předmostí znamenat, že pes byl „nakrmen na cestu, po které bude doprovázet mrtvého člověka na cestě do záhrobí“. To už je docela pěkné fantazírování.

Mietje Germonpré se zabývá výzkumem domestikace zvířat a posunutí domestikace psa z počátku mezolitu o cca 15 000 let dál do minulosti, to by už byl objev skutečně zlomový. Přežití lidí v paleolitu? Možná zásluha "nejlepšího přítele" Jednou z klasických záhad paleoantropologie je, proč neandrtálci vyhynuli, zatímco moderní lidé ve stejném prostředí a stejné době přežili.

Přežití lidí v paleolitu? Možná zásluha "nejlepšího přítele"

(Výraz "moderní lidé" se v tomto kontextu vztahuje na lidi, kteří byli od nás anatomicky - pokud ne behaviorálně - neodlišitelní.) Areál rozšíření těchto dvou druhů se v Evropě a na Blízkém východě před 45 000 - 35 000 lety překrýval; a na konci tohoto období byli neandrtálci na strmém ústupu a moderním lidem se dařilo. Co se stalo? V časopise Science byla nedávno zveřejněna senzační studie Paula Mellarse a Jennifer Frenchové z Cambridge University, která toto rozhodující období objasňuje. Autoři na základě metaanalýzy 164 archeologických nalezišť datovaných do období, kdy se rozšíření moderních lidí a neandrtálců překrývalo v oblasti Dordogne v jihozápadní Francii, tvrdí, že populace moderních lidí rostla tak rapidně, že zdolala neandrtálce pouhou svou početností... Darwin's theory - Charles Darwin. The premise of Darwin's theory of evolution by natural selection is that all life, from mammals to single celled organisms, is related through descent with modification from common ancestral stock.

Darwin's theory - Charles Darwin

The mechanism he proposed to explain descent with modification was natural selection. Natural selection: the engine of evolution Darwin unveiled his theory in 1859 in his book On the Origin of Species by Means of Natural Selection. He was certainly not the first to theorise that man was descended from animals - Greek philosophers such as Anaximander and Empedocles had advanced this view as early as the 6th century BC. However through his keen insights as a biologist, Darwin was able to demonstrate the scientific basis for evolution: a concept which he called 'natural selection'.

Darwin's arrival on the Galapagos Islands Living proof What did finches teach Darwin about evolution? The Tollund Man: Denmark's remarkable bog mummy. The Tollund Man - A Face from Prehistoric Denmark. "Otzi the Iceman" 1993 Horizon documentry on BBC 2 ( 1 of 4 ) Ötzi - South Tyrol Museum of Archaeology. Iceman photoscan.