background preloader

Пунктуаційна норма

Facebook Twitter

Пунктуація. Пунктуація (лат. punctuatio: від punctum — «крапка») — система правил уживання на письмі розділових знаків і розділ мовознавчої науки про використання розділових знаків.

Пунктуація

Пунктуація в українській мові[ред. | ред. код] В українській мові вживаються одиничні (крапка, двокрапка, три крапки, кома, крапка з комою, тире, знак питання, знак оклику, знак виноски) та парні (дві коми, два тире, лапки, дужки) розділові знаки (пунктограми). Призначення розділових знаків — полегшити читачеві сприйняття змісту написаного: Українська пунктуація побудована на структурному, смисловому та інтонаційному принципах. Виділення речення на письмі В усній мові на початок і кінець речення вказує відповідна інтонація. У кінці розповідного і спонукального речень звичайно ставиться крапка. Крапка Крапка вживається: у кінці розповідного двоскладного чи односкладного речення (Ніч. Будуть козаки подорожні проїжджати, твій голос зачувати, до могили будуть завертати.

Василь. Кома Кома вживається: Крапка з комою у кінці рубрик: Тире між підметом і присудком. Тире між підметом і присудком Тире ставиться при відсутності зв’язки, якщо: 1) Присудок виражений іменником або кількісним числівником у називному відмінку і стоїть після підмета (Моя мати — наївність, тиха жура і добрість безмежна (М.

Тире між підметом і присудком

Хвильовий)). 2) Один із головних членів виражений іменником у називному відмінку, а другий — неозначеною формою дієслова (Говорити — річ нудна. Працювати слід до дна (М. Рильський)). 3) Підмет і присудок виражені неозначеною формою дієслова, навіть коли перед присудком стоїть частка не (Життя прожить — не поле перейти (Нар. тв.)). Розділові знаки про однорідних членах речення. Кожному учаснику ЗНО важливо знати, які розділові знаки потрібно ставити при однорідних членах речення.

Розділові знаки про однорідних членах речення

По-перше, трапляються завдання, в яких треба визначити, чи правильно розставлені розділові знаки у реченнях і виявити, у якому з речень є помилка. По-друге, ця тема буде корисною для кожного, хто писатиме власне висловлення, адже за пунктуацією у своєму творі треба ретельно слідкувати. Тому запрошуємо до вивчення правил! Однорідними називаються члени речення, тотожні за своєю семантико-синтаксичною функцією – вони пояснюють той самий член речення і виконують однакову синтаксичну функцію: § 47. Розділові знаки при відокремлених членах речення : Репетитор : Кращі підручники. Відокремлення — це смислове та інтонаційне виділення дру­горядних членів речення для надання їм особливої значеннєвої ваги й більшої самостійності.

§ 47. Розділові знаки при відокремлених членах речення : Репетитор : Кращі підручники

Відокремлюватися можуть лише другорядні члени речення за допомогою ком чи тире. І. Відокремлені узгоджені та неузгоджені означення Комами виділяються: Означення, виражені прикметниковим чи дієприкметниковим зво­ротом, які стоять після означуваного слова: Я в людей попрошу тіль­ки віри в кожне слово, почуте від мене, в кожний погляд очей моїх сірих, в кожну ласку рук нестудених (Л. 3.8. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях, реченнях і вставлених компонентах. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ - Сучасна українська літературна мова - Навчальні матеріали онлайн. 1.

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ - Сучасна українська літературна мова - Навчальні матеріали онлайн

Між частинами складносурядних речень, з'єднаних єднальними, протиставними й розділовими сполучниками, ставиться кома: Довкола будиночків цвів бузок, і на білі стіни падала прозора тінь від листя (П. Панч); Нас розлучали з рідними, з життям і навіть - з мрією, але ніщо і ніколи нас не розлучало з вірою (Б. Олійник); Чарівне море, та наймиліша серцю таки земля (Р. Іваничук); То мати гукає, то мати шепоче,-мене виряджаючи в дальню дорогу (П. Складні речення, розділові знаки в них. Складні речення, розділові знаки в них Складносурядним називається складне речення, частини якого рівноправні за змістом і поєднуються за допомогою сурядних сполучників і, та, а, але, проте, зате, чи, або...або, то...то: Не стрічаються гори з горами, а братаються люди з людьми.

Складні речення, розділові знаки в них

Між частинами складносурядного речення можуть ставитися кома, крапка з комою і тире. Пряма мова. Розділові знаки при ній. Пряма мова.

Пряма мова. Розділові знаки при ній

Розділові знаки при ній Пряма мова — це чуже мовлення, передане точно (не змінно), з дотриманням інтонації від імені того, хто це сказав або написав. ЗНО з української Тест 2007 року Пояснення питання 6 Пунктуаційна помилка є в реченні. ТИПОВІ ПУНКТУАЦІЙНІ ПОМИЛКИ У ТВОРАХ НА ЗНО. 9. ПУНКТУАЦІЙНА ПОМИЛКА. Розділові знаки в складнопідрядному реченні(частина І) Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. Розділові знаки у складнопідрядному реченні (частина ІІ) Пряма мова. 001 Два рівні володіння мовою: мовлення правильне і комунікаційно доцільне Усне та писемне мовлення як предмет стилістики і культури мовлення.

Пряма мова

Типи мовних норм. Опанування мовних норм є основою високої мовної культури, що свідчить про високу культуру думки мовця. Order 002 Синоніміка і варіативність як базові поняття стилістики і культури мовлення. Синоніміка і варіативність є базовими поняттями при вивченні стилістики та культури мовлення. 0038 Пароніми Омонімія і паронімія як функціональні елементи стилістики. 0033 Лексико-стилістичні синоніми, їхні види Групи лексики за значенням. 003 Ізомерія органічних сполук Ізомерія – це явище існування сполук, що мають однаковий склад, але різну будову молекули. Order 002 Хімічний зв'язок в органічних сполуках В органічних сполуках зустрічається ковалентний, йонний та водневий зв'язки. 001 Теорія будови органічних сполук Теорія – сукупність узагальнюючих положень, що відображають відношення і зв’язки між об’єктами, фактами і явищами. 001 ЩО ТАКЕ Фізика?

Пряма і непряма мова. Розділові знаки. 002 Синоніміка і варіативність як базові поняття стилістики і культури мовлення.

Пряма і непряма мова. Розділові знаки

Стилістична норма і стилістична помилка Синоніміка і варіативність є базовими поняттями при вивченні стилістики та культури мовлення. Завдання в тестовій формі. Підготовка до ЗНО. Тире між підметом і присудком.

Завдання в тестовій формі. Підготовка до ЗНО

Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання) 1. Тире між підметом і присудком обов’язково слід поставити в реченні (розділові знаки пропущено) А Усе геніальне просте. 6.4.3-Тест. Звертання. Звертанням називають слово в реченні, що означає назву особи чи предмета до якого звернена мова: Шановний Олександре Петровичу! Звертання не є членами речення, не відповідають на жодне питання, не пов’язуються сурядним чи підрядним зв’язком з головними та другорядними членами речення.

В українській мові форми звертання виражаються у кличному відмінку. У звертаннях, що складаються з імені та по батькові, загальної назви та імені, обидва слова вживаються в тільки кличному відмінку: Людмило Андріївно, Лідіє Давидівно, Олегу (Олеже) Тарасовичу, Маріє Антонівно, Миколо Свиридовичу; друже Гнате, пані Юліє, колего Валерію, добродійко Ярославо, брате Василю, товаришу Вікторе. Присутню особу слід називати на ім’я й по батькові чи на прізвище, якщо ж Вам невідоме ні ім’я, ні прізвище людини, то потрібно звертатися пан (пані, панно) або добродій (добродійко). Звертання за статевою чи віковою ознакою свідчать про невихованість особи (жінко, дєвушка, мужчина, діду, бабо (до незнайомих осіб) тощо). Однорідні члени речення. Поняття про однорідні члени речення Однорідні члени в одному плані стосуються того самого слова в реченні, відповідають на те саме питання і вимовляються з інтонацією переліку або протиставлення.

Однорідними можуть бути лише слова одного плану як за смислом, так і за граматичним оформленням. 6.6.1-Тест. 6.6.2-Тест. Всі запитання ЗНО з української мови та літератури, починаючи з 1169 – сайт ЗНО – Освіта.UA. Moodle. 6.6.3-Тест. Підготовка до ЗНО. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання) 1.

Зв’язок між думками виражає вставне слово в реченні (розділові знаки пропущено) А Я знаю село повірте зовсім не з книг і викривлених фільмів з яких ніколи правди не дізнаєшся. Пряма мова, цитата, діалог, епіграф. Пряма мова і розділові знаки при ній Чужа мова, передана дослівно від імені того, кому вона належить, називається прямою мовою. Слова, що вказують, кому належить пряма мова і як вона висловлена, називаються словами автора. Пряма мова береться з обох боків у лапки. Пряма мова. ЗНО: нововведення 2018. 6.9-Тест.

Disted.edu.vn. Урок 16 Контрольна робота № 2 до теми «Пряма і непряма мова. Цитата. Діалог» Після номера завдання у дужках вказана кількість балів, якою б оцінювалася ця контрольна за 12-бальною шкалою. Варіант 1. Українська мова. Складнопідрядні речення ("Наталка Полтавка" І.П.Котляревського) Flashcards. Звертання.