background preloader

Wiskunde

Facebook Twitter

History Topics Index. WW1_Het opmaken van wiskundeteksten. Basic Excel Math formula - Mathematical Excel Formulas Guide. Algebra Index. Algebra is great fun - you get to solve puzzles!

Algebra Index

With computer games you play by running, jumping or finding secret things. Well, with Algebra you play with letters, numbers and symbols, and you also get to find secret things! The Basics Exponents. Wiskunde online. Wiskunde online. Wolfram MathWorld: The Web's Most Extensive Mathematics Resource. Alle natuurkundeformules HAVO/VWO. Overzichtsblad wiskunde. HAVO/VWO wiskunde formule overzicht. Wiskunde. Wiskunde. Het oudst bekende wiskundige geschrift, de Rhind-papyrus, uit de klassieke Egyptische beschaving.

Wiskunde

Wiskunde (minder gebruikelijk: mathematiek, mathematica of mathesis) is een formele wetenschap die onder andere getallen, patronen en structuren bestudeert. De wiskunde komt voort uit het rekenen en de meetkunde, maar omvat veel meer dan dat. Wiskunde wordt niet alleen zelfstandig bestudeerd, de opgedane kennis wordt toegepast in allerlei dagelijkse situaties en in andere wetenschappen. Men spreekt dan van toegepaste wiskunde tegenover zuivere wiskunde.

De scheidslijn is echter niet heel duidelijk en wat begon als zuivere wiskunde blijkt later toch regelmatig een toepassing te vinden. Cursus algebra, deel 1. Dr. Aart - De digitale wiskunde herhalingsleerlijn. Formularium.pdf.

Drawing

Unit Converter. Wiskunde-interactief. Math Formula Sheets. Formulas & Tables. Math Open Reference. What's Special About This Number?