background preloader

Wiskunde

Facebook Twitter

Basisboek Statistiek met Excel. Handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren over (onderzoeks)gegevens. Beschrijving Dit boek is een handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren over (onderzoeks)gegevens.

Basisboek Statistiek met Excel. Handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren over (onderzoeks)gegevens.

Het toont studenten alle basale statistische mogelijkheden in Excel. Waarom kiezen voor Statistiek met Excel? Behandelt alle basale statistische mogelijkheden in Excel; presenteert Excel als betaalbaar alternatief voor SPSS; handige ondersteunende website. Op hbo's en universiteiten wordt voor statistische analyse meestal het programma SPSS gebruikt. In verschillende hoofdstukken behandelt Basisboek Statistiek met Excel hoe men met Excel frequentieverdelingen kan maken, verschillen tussen steekproefgemiddelden kan toetsen en bijvoorbeeld correlaties kan berekenen.

Deze tweede editie van Basisboek Statistiek met Excel is gebaseerd op Excel 2013 en bevat nog meer beeldmateriaal dan de vorige editie. Online ondersteuning. Basisboek statistiek met SPSS. Handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren over (onderzoeks)gegevens. Beschrijving Het Basisboek Statistiek met SPSS is dé ideale handleiding voor het verwerken, analyseren en presenteren van (onderzoeks)gegevens.

Basisboek statistiek met SPSS. Handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren over (onderzoeks)gegevens.

Vereist geen statistische voorkennis. Het Basisboek Statistiek met SPSS behandelt statistische termen en technieken die vertaald worden in SPSS-procedures. Glashelder toegelicht met concrete uitgewerkte voorbeelden, waarbij de onderzoeksvraag ‘Maakt geld gelukkig? ’als een rode draad door het boek loopt. Voorop staat het principe leren-door-doen. In deze geheel herziene druk is de stof uitgebreid met een aantal bijlagen, termen en technieken en afgestemd op de nieuwste versie 21.0 van SPSS. Basisvaardigheden toegepast rekenen voor het HEO. Beschrijving Het instapniveau rekenen en wiskunde onder hbo-studenten verschilt behoorlijk.

Basisvaardigheden toegepast rekenen voor het HEO.

Daarom is er nu Basisvaardigheden Toegepast Rekenen. Een bondige opfris- en bijspijkercursus rekenen en wiskunde voor economiestudenten die snel het gewenste niveau willen bereiken. Basisvaardigheden Toegepast Rekenen is een deel uit de succesvolle Serie Basisvaardigheden, ontwikkeld om deficiënties van studenten op het gebied van taal, rekenen en exacte vakken te verhelpen. Basisvaardigheden Toegepast Rekenen bestaat uit een boek plus een website waarmee de student zijn beginniveau en voortgang kan toetsen. Basisvaardigheden toegepaste statistiek HO. Beschrijving Het instapniveau voor het vak statistiek verschilt nogal onder hbo-studenten.

Basisvaardigheden toegepaste statistiek HO.

Daarom is er nu Basisvaardigheden toegepaste Statistiek voor het ho. Dé opfris- en bijspijkercursus statistiek voor hbo-studenten die snel het gewenste niveau willen bereiken. Basisvaardigheden toegepaste Statistiek is een deel uit de Serie Basisvaardigheden, ontwikkeld om deficiënties van studenten te verhelpen. Basisvaardigheden toegepaste Statistiek bestaat uit een boek plus een website waarmee de student zijn beginniveau en voortgang kan toetsen. De stof in het boekje is overzichtelijk gestructureerd: op de linker pagina steeds de theorie en voorbeelden, op de rechterpagina opgaven. Bijna 75 onderwerpen komen aan bod in deze uitgave.

De herziene editie geeft van bepaalde moeilijke onderwerpen nu een duidelijkere uitleg. Financiële wiskunde. Met toepassingen in Excel. Iedereen krijgt vroeg of laat wel te maken met financiële wiskunde.

Financiële wiskunde. Met toepassingen in Excel.

Wie een lening afsluit, een spaarrekening opent of een levensverzekering aangaat, kan er niet omheen. En natuurlijk zijn financiële berekeningen ook dagelijkse kost in de bedrijfswereld. Om weloverwogen beslissingen te kunnen maken is een fundamentele kennis van financiële wiskunde dus onontbeerlijk. MS Excel is daarbij de aangewezen tool om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. In dit werk gidst auteur Jacques Van Der Elst u langs de meest fundamentele onderwerpen van de financiële wiskunde, zoals intrestberekeningen, annuïteiten, kredieten en levensverzekeringen. Er is een schat aan oefeningen voorzien waarmee u uw kennis kunt toetsen.

Een onmisbare leidraad voor alle studenten die financiële wiskunde in de praktijk moeten toepassen en een basiskennis hebben van MS Excel. De oplossingen bij de oefeningen kan u downloaden via het tabblad 'Downloads'. Download hier de volledige inhoudstafel: Inhoudsopgave. Statistiek en wetenschap. Statistiek in 20 stappen voor management en economie.

Beschrijving Wat moet iedere student minimaal aan bagage hebben op het gebied van de statistiek?

Statistiek in 20 stappen voor management en economie.

Statistiek in 20 stappen voorziet elke hbo- of wo-student in twintig compacte hoofdstukken van de nodige basiskennis en basisvaardigheden statistiek. Toegepaste statistiek. Inductieve technieken. Beschrijving De serie Toegepaste Statistiek bestaat uit de delen Beschrijvende Technieken en Inductieve Technieken en is bedoeld als leergang statistiek voor studenten in de sociale wetenschappen.

Toegepaste statistiek. Inductieve technieken.

Het uitgangspunt is dat lezers meer geïnteresseerd zijn in de toepassing van statistiek dan in formele afleidingen op grond van aannamen. Omdat in sociaalwetenschappelijk onderzoek vanzelfsprekend statistische programma’s als SPSS gebruikt worden is het belangrijker om computeruitvoer goed te kunnen lezen dan om zelf ‘alles’ te kunnen berekenen. Vademecum van de wiskunde. Verklarende statistiek. Schatten en toetsen. Dit boek levert een toegankelijk en diepgaand overzicht van de belangrijkste basistechnieken uit de verklarende statistiek.

Verklarende statistiek. Schatten en toetsen.

Het boek legt eerst uit hoe gemiddeldes, proporties en varianties geschat kunnen worden op basis van steekproefgegevens, en hoe de (on)betrouwbaarheid van de schattingen in kaart gebracht kan worden. Daarna wordt aandacht besteed aan het formuleren van onderzoekshypothesen en aan het toetsen of testen van deze hypothesen. Initieel gaat de aandacht uit naar hypothesetoetsen voor één enkele populatie. Vervolgens behandelt het boek hypothese-toetsen voor de vergelijking van twee populaties, en, ten slotte, hypothesetoetsen voor de vergelijking van meer dan twee populaties. De klassieke parametrische hypothesetoetsen, die uitgaan van normaal verdeelde populaties, komen uitgebreid aan bod, maar er wordt ook heel wat aandacht besteed aan niet-parametrische alternatieven zoals de tekentoets, de rangtekentoets, de rangsomtoets en de Kruskal-Wallis toets.

Wiskunde in de bouw. Wiskunde in de bouw behandelt de belangrijkste wiskundige vraagstukken die een professional in de bouw tegen kan komen.

Wiskunde in de bouw.

Denk bijvoorbeeld aan: Voor hoeveel kinderen moet een stad over 15 jaar klaslokalen bouwen? En welke invloed heeft een boekenkast op de doorbuiging van een houten vloer? Dit boek leert studenten procesmatig en in modellen te denken en helpt het technische inzicht te ontwikkelen dat een bouwer nodig heeft. Daarbij komen vaardigheden aan de orde, zoals berekenen, specificeren en het beoordelen van (technische) adviezen van specialisten in de bouw. Elk hoofdstuk wordt op dezelfde duidelijke manier opgebouwd. Nieuw in deze editie In deze editie van Wiskunde in de bouw wordt er meer aandacht geschonken aan afleidingen en worden de antwoorden van de opgaven in het boek geplaatst. Doelgroep Studenten in het hoger onderwijs aan een technische opleiding, zoals bouwkunde, civiele techniek en bouwtechnische bedrijfskunde.

Wiskunde in het hoger onderwijs. Deel A. Beschrijving Wiskunde voor het hoger onderwijs Deel A is het eerste deel van de nieuwe Serie Wiskunde voor het hoger onderwijs.

Wiskunde in het hoger onderwijs. Deel A.

Vanaf 2009 verschijnt elk jaar een nieuw deel, zodat op den duur de bestaande Serie Wiskunde voor het Hoger Onderwijs compleet vervangen wordt. Tot die tijd blijven de huidige delen 0 t/m 3 gewoon leverbaar. Deel A, het eerste deel dat verschijnt, is de compleet vernieuwde herziening van Deel 0. Deel A biedt een goede aansluiting tussen voortgezet onderwijs en HBO en legt de basis voor de vervolgstudie. Wiskunde voor bachelor en master. Deel 1: basiskennis en basisvaardigheden.

Wiskundige uitvindingen. Spelen met rekenkunde & geometrie.