background preloader

Onderwijs

Facebook Twitter

10 mindframes om leren zichtbaar te maken. Denkkaders voor goede leraren en docenten. Begeleiding startende leraren. Over het boek:Een startende leraar moet vanaf dag één leren omgaan met belangen en wensen van vele actoren: leerlingen, collega’s, ouders en schoolleiders.

Begeleiding startende leraren.

Of volgens een starter: ‘Je komt met het idee dat je als leraar alleen leraar moet zijn, maar je bent ook pedagoog, opvoeder, je bent van alles’. Een goed ‘inductieprogramma’ voor startende leraren in de eerste jaren van hun loopbaan, is essentieel om een soepele transitie van opleiding naar beroep te realiseren, de praktijkschok te dempen en de professionele ontwikkeling te bevorderen. Dit boek beschrijft verschillende manieren waarop (onderdelen van) inductieprogramma’s kunnen worden vormgegeven en ingebed in de schoolorganisatie.

Culture and Environment – Weaving New Connections. De Bosatlas van de duurzaamheid. De Bosatlas van de duurzaamheid Duurzame ontwikkeling in kaart en beeld De Bosatlas van de duurzaamheid brengt een complex en actueel fenomeen in kaart.

De Bosatlas van de duurzaamheid.

De atlas laat zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde heeft. De Bosatlas van het klimaat. De kracht van reflectie. Een sleutel voor de ontwikkeling van leraren. De leerling centraal in het onderwijs? Grenzen van personalisering. De leerling meer centraal plaatsen in het onderwijs is sinds lang een bezorgdheid van leraars en pedagogen.

De leerling centraal in het onderwijs? Grenzen van personalisering.

Vandaag is het ook een aandachtspunt van beleidsmakers. Verschillende ontwikkelingen getuigen daarvan: onderwijs op maat, leerlinggericht onderwijs en gepersonaliseerde leerpaden. De leraar centraal. Beginselen van de provocatieve pedagogiek. De toekomst van de eindtermen. (Ook als E-book). De actualisering van de eindtermen gaat niet alleen over de leerinhouden.

De toekomst van de eindtermen. (Ook als E-book).

Minstens even belangrijk is het statuut dat deze eindtermen in de toekomst zullen krijgen en de impact hiervan op de onderwijspraktijk. In deze publicatie wakkeren verschillende topauteurs het debat aan over de architectuur van de eindtermen. Volgende pertinente vragen komen aan bod: Is het voldoende om de eindtermen na te streven (inspanningsverbintenis) of moeten ze in alle omstandigheden bereikt worden (resultaatsverbintenis)? En wie stelt de resultaten vast? Geïntegreerd pedagogisch handelen in voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. 'Duidelijk, helder geschreven en verzorgd uitgegeven leerboek voor studenten van de eerste en tweedegraadslerarenopleiding en docenten in het vo en mbo.

Geïntegreerd pedagogisch handelen in voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

Gezien de huidige discussie over de relatie tussen docent en leerling in het vo/mbo een zeer actueel onderwerp.' NBD Biblion, 23 januari 2019 In het Vaktijdschrift Profiel (november 2019) is een artikel verschenen van Jeroen Onstenk: 'Pedagogisch handelen van mbo docenten'. Pedagogiek krijgt momenteel (weer) een steviger plek binnen het onderwijs. In Geïntegreerd pedagogisch handelen heeft Jeroen uitgewerkt dat pedagogisch handelen veel meer is dan een 'veilige werkomgeving' als randvoorwaarde voor effectief didactisch handelen. Groot worden. De ontwikkeling van baby tot adolescent. Handboek voor (toekomstige) leerkrachten en opvoeders. Hebben ze zin? Levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs.

Over het boek:Levensbeschouwelijke vakken?

Hebben ze zin? Levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs.

Wie ligt daar nog wakker van, zou je kunnen denken. De secularisering vond al ruim ingang, toch? Het onderwijs ligt daar wakker van! Verschillende koepels zijn immers de zoektocht gestart naar de invulling en de plaats van levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs. Terwijl het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs (GO!) Iedereen schoolmaker. Investeren in samen leren. In de wereld komen. Een studie naar de pedagogische betekenissen van opvoeding, onderwijs en het leraarschap. Over het boek:Opvoeding en onderwijs zijn dagelijkse mediakost: dan is er weer een pleidooi voor een nieuw onderwijsconcept, dan een notitie over opvoedingsondersteuning, een wetenschapper die op grond van onderzoek een nieuwe manier van leren propageert, dan weer een beleidsmaatregel om de output van het onderwijs te verhogen.

In de wereld komen. Een studie naar de pedagogische betekenissen van opvoeding, onderwijs en het leraarschap.

De invalshoek van waaruit dat gebeurt, is steeds weer anders. In dialoog. Positieve, grensverleggende interactie in de klas. De juiste prijs wordt berekend na inloggen.

In dialoog. Positieve, grensverleggende interactie in de klas.

Deze prijs is btw inbegrepen. Gratis verzending in België vanaf € 25. Verschijningsdatum: 08/10/2020 door Montasser AlDe’emeh en Werner de Saeger Op basis van veldonderzoek waarbij gedurende vier opeenvolgende schooljaren zowel individuele als klasgesprekken werden gevoerd met leerlingen van het basis- en secundair onderwijs van Scholengroep Brussel, wordt in dit boek een overzicht geboden van de bezorgdheden en verzuchtingen van kinderen en jongeren. Is ons onderwijs gebuisd? Mythes en feiten. Experts aan het woord. Mythes en feiten: experts aan het woord We horen heel wat verontrustende berichten over de Vlaamse scholen.

Is ons onderwijs gebuisd? Mythes en feiten. Experts aan het woord.

Ons onderwijs gaat achteruit, meertaligheid in de klas en multiculturaliteit bemoeilijken het leren in plaats van het te bevorderen. Inclusief onderwijs brengt enkel lasten met zich mee. Focussen op het welbevinden van de leerlingen staat gelijk aan betuttelen. Dergelijke slogans zijn wervend, maar zijn ze ook correct? Leerkracht zijn in een stedelijke context. Basiscompetenties, taalwerving en talentbeleid. Samenvatting Wanneer je start als leerkracht in een stedelijke context, begin je aan een boeiend en verrijkend avontuur.

Leerkracht zijn in een stedelijke context. Basiscompetenties, taalwerving en talentbeleid.

De dynamiek die je in deze scholen ervaart, vind je immers nergens anders terug. Toch schrikken veel jonge leerkrachten wanneer ze de eerste keer voor een stedelijke klas staan. Al die talen, al die culturen, hoe moeten ze daarmee aan de slag als de leerlingen nauwelijks tot geen Nederlands spreken buiten de school? Hoe kunnen deze leerlingen toch goede resultaten halen en wat kun je daar als leerkracht toe bijdragen? Over de auteur(s) Barbara De Groot Barbara De Groot is doctor in de taalkunde en kan terugblikken op een jarenlange ervaring in het onderwijs in de (groot)stedelijke context op verschillende onderwijsniveaus. Meer info Productspecificaties. Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs. Basisinzichten voor leraren nu en in de toekomst.

. basisinzichten voor onderwijs op micro-, meso- en macro-niveau. praktisch toepasbaar en theoretisch onderbouwd. geschreven door internationaal erkende experten. voor leraren en iedereen die geïnteresseerd is in onderwijs Inzichten op het niveau van het onderwijsbestel, de school en de klas Onderwijs lokt sinds eeuwen heftige discussies uit en is de inspiratiebron voor evenveel geëngageerde bespiegelingen als fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Bovendien belangt onderwijs als complex en gelaagd fenomeen direct of indirect ook heel diverse maatschappelijke actoren aan – leerlingen, leraren, directies, ouders, beleidsmakers, werknemers en werkgevers.

Nieuwe autoriteit. Verbindend gezag voor onderwijs. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken. Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.pelckmanspro.be Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Overstijgen interculturele verschillen. Praktijkonderzoek in de school. Regie versterken in het onderwijs. Worden wie je bent. Klik op het logo voor Elena's youtube kanaal Regie versterken in het onderwijs gaat over de invloed die leraren hebben op de ontwikkeling van hun leerlingen.

Iedere leerling ontwikkelt zich anders. Waarom is dat zo en hoe kan je ervoor zorgen dat jouw leerlingen belangrijke vaardigheden en het vermogen om relaties aan te gaan zo goed mogelijk ontwikkelen? Jezelf zijn en professional zijn is het antwoord. Weten wie je bent en welke waarden je hebt, weten welk effect je handelen heeft op het denken en doen van jouw leerlingen. In dit boek worden praktische handvatten gegeven om doelgericht met zogenaamde Regiefuncties van leerlingen aan de slag te gaan. Daarnaast biedt het boek een model voor een onderwijskundig zinvolle relatie die passend en goed onderwijs voor alle leerlingen mogelijk maakt en de basishouding van de leraar versterkt. Samen werken aan leren en opvoeden. Basisboek over ouders en school.

(…) een uitstekend naslagwerk.' – NBD Biblion, 6 augustus 2014 ‘Enorm prettig boek! Vlot leesbaar. Fijn dat de losse thema's vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Verschillende hoofdstukken zijn een mooie aanvulling als achtergrondinformatie over onderwerpen die aan bod komen tijdens onze cursusdag over ouderbetrokkenheid en het voeren van gesprekken met ouders.’ – docent Basiscursus Gedragsspecialist Post HBO, 12 april 2018 'Samen werken aan leren en opvoeden haakt in op de voordelen van een goede samenwerking tussen ouders en school, waarbij de focus ligt op het actief betrekken van ouders bij het onderwijsleerproces van hun kind op school.

Seksuele vorming en diversiteit. Inclusieve burgerschapsvorming op school. (Ook als E-book). Scholen hebben de taak te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de school en aandacht te besteden aan seksuele vorming, seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie in het po en vo blijkt dat scholen over het algemeen weliswaar aandacht schenken aan deze onderwerpen, maar vaak beperkt in omvang en weinig planmatig gestuurd.

De politiek geeft duidelijk richting: op basis van de uitkomsten zullen de kerndoelen in 2019 worden aangescherpt. De kennisbasissen voor pabo’s en tweedegraadsdocentenopleidingen zijn hierop al aangepast. Seksuele vorming en diversiteit anticipeert op deze veranderingen in het onderwijs en bereidt (aankomende) leraren voor op het onderwijs van de toekomst. Met dit boek leer je les te geven in lhbti-inclusieve seksuele vorming. Startende leerkrachten. Bouwen aan zelfvertrouwen en begeleiding. Team school. Leergemeenschappen creëren in onderwijs. The Secret of the Highly Creative Thinker. How to make connections others don't. Dorte Nielsen and Sarah Thurber. Vol potentieel. Krachtig lesgeven in diversiteit. Een klas vandaag is een diverse klas, en die diversiteit is breed: afkomst, taal, etniciteit, gender, beperking, ... Kwaliteitsvol onderwijs is een recht 'Lees meer… Een klas vandaag is een diverse klas, en die diversiteit is breed: afkomst, taal, etniciteit, gender, beperking, ...

Kwaliteitsvol onderwijs is een recht voor alle leerlingen. Als leerkracht doe je al heel wat inspanningen om daaraan tegemoet te komen. Toch voelen leerkrachten zich vaak niet voldoende voorbereid en weten ze niet altijd hoe om te gaan met de aanwezige diversiteit. Hoe creëer je als leerkracht een inclusieve leeromgeving?

Op die vragen wil het boek Vol potentieel. Een klas vandaag is een diverse klas, en die diversiteit is breed: afkomst, taal, etniciteit, gender, beperking, ... Zonder wrijving geen glans. Identiteit en waarden op school. Met praktijkwijzer voor leraren.