background preloader

Maatschappij

Facebook Twitter

500 mensen die vandaag een begrip zijn. Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2015. Deze 24ste editie van Armoede en Sociale Uitsluiting staat in het teken van kinderarmoede.

Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2015.

Iets meer dan 1 kind op 6 in ons land leeft in een gezin met een inkomen onder de armoededrempel. Dit cijfer is onrechtvaardig. Opgroeien in armoede beknot immers de latere kansen op succes. Dit boek wil kinderarmoede ontrafelen vanuit diverse invalshoeken. Kinderarmoede is een schending van de kinderrechten. We starten dit boek met de evolutie van armoede en sociale uitsluiting na vijf jaar beleid onder de noemer van ‘Europa 2020’ en de rol van die Europese strategie voor groei, werkgelegenheid en inclusie.

Armoede en depressie. Een (niet) evident verband? Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt depressie tegen 2020 de voornaamste vorm van morbiditeit.

Armoede en depressie. Een (niet) evident verband?

Van depressie weten we dat niet iedereen evenveel 'Lees meer… Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt depressie tegen 2020 de voornaamste vorm van morbiditeit. Van depressie weten we dat niet iedereen evenveel kans maakt om ze te ontwikkelen, en dat depressieve klachten ontstaan door een complex samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren. Eén van die sociale factoren is de plaats die iemand inneemt op de sociale ladder: hoe lager de sport waarop men staat, hoe hoger de kans op een depressie. Dit patroon vinden we in alle landen terug, ook in België zo blijkt uit dit boek.

ProductDetails Uitgeverij: ACCO Uitgeverij Publicatiedatum: 6 maart 2008 Boek - Softcover Pagina's: 368 ISBN: 9789033469299 Over de auteur. Basisboek duurzame ontwikkeling. Beschrijving Basisboek Duurzame Ontwikkeling biedt studenten een brede introductie op duurzame ontwikkeling, een onderwerp dat in onze moderne samenleving van eminent belang is geworden.

Basisboek duurzame ontwikkeling.

Waarom kiezen voor Basisboek Duurzame Ontwikkeling? Geschikt voor alle disciplines in het hoger onderwijs; evenwichtige beschrijving van duurzame ontwikkeling; zeer toegankelijk. Basisboek Duurzame Ontwikkeling is gericht op studenten van alle disciplines in het hoger onderwijs, onder meer technische, economische, sociale, groene, leraren- en kunstopleidingen. Het beschrijft duurzame ontwikkeling op een evenwichtige manier, rekening houdend met people, planet en profit/prosperity. De didactische kwaliteiten van het boek zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met meer dan dertig docenten en hun studenten en de wetenschappelijke correctheid wordt gewaarborgd door een adviesraad van internationaal vooraanstaande wetenschappers.

De inhoud van deze derde editie is volledig geactualiseerd. De constructie van het migrantenprobleem. Een geschiedenis. Reeks : ASP editions In voorraad € 45,00 ISBN: 9789057185557 576 pagina's Verschijningsdatum: 24-10-2016 Google Book Search Een geschiedenisPaul De Roo Er blijkt vandaag in de omgang tussen mensen geen onderwerp te bestaan dat zo aantrekkelijk is als dat van ‘de vreemdelingen’.

De constructie van het migrantenprobleem. Een geschiedenis.

De buurt en de school: gescheiden contexten? Een onderzoek bij kinderen naar de relatie tussen hun buurt en hun onderwijservaringen en -verwachtingen. Welke is de meest geschikte omgeving voor een kind om in op te groeien?

De buurt en de school: gescheiden contexten? Een onderzoek bij kinderen naar de relatie tussen hun buurt en hun onderwijservaringen en -verwachtingen.

De stedelijke buurt is meestal niet het antwoord op deze vraag. Integendeel, de stad wordt beschouwd als overbevolkt, vervuild, druk, onpersoonlijk en allesbehalve een gepaste leefomgeving, zowel voor kinderen als jongeren. Dergelijke invalshoek benadrukt de stedelijke buurt als beperkend en negeert de potentiële kansen. Hoe kinderen die opgroeien in een stedelijke context dit zelf ervaren, blijft echter achterwege in de discussie. Dit boek laat de kinderen, uit drie verschillende stedelijke buurten, zelf aan het woord. De liefdesladder. Over familie en nieuwe liefdes. De maatschappij van de sociologie.

De malaise van de multiculturaliteit. Migraties en de multiculturen die daar rechtstreeks uit voortvloeien, zijn door de hele beschavingsgeschiedenis eerder regel dan uitzondering.

De malaise van de multiculturaliteit.

In elk rijk werd er gemengd en gemixt, geëmigreerd en geïmmigreerd, meestal met véél bloed, zweet en tranen. Toch heeft het ontzettend lang geduurd alvorens de wetten en mores die stelden wat mocht en niet mocht kritisch in vraag werden gesteld. De mensenrechten bijvoorbeeld, een vrij recente humane uitvinding, wordenbegrijpelijkerwijs met alle kracht verdedigd en het minste euvel in dat verband wordt als een onmiddellijk te verwijderen smet gezien. De dwangmatigheid echter waarmee dat geschiedde en de naïviteit die daarbij tentoongespreid werd, leverden een hysterische politieke correctheid op, die, na het failliet van het communisme (marxisme), de behoefte aan een utopie bleef invullen via de nieuwe ideologie van een overspannen multiculturalistische idylle. De trajecten van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Verwachtingen, agency en psychosociaal welzijn. Divers jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen.

Diversiteit is een hot topic in het publieke en politieke debat. Traditioneel denken we dan vooral aan etnisch-culturele diversiteit, maar er bestaan ook andere dimensies van diversiteit, zoals gender en seksuele voorkeur, levensbeschouwing, opleidingsniveau en gezinssituatie. Sinds kort komt de houdbaarheid van traditionele tweedelingen binnen deze domeinen steeds meer onder druk te staan. Enquête research. Gedeeld geluk. Ouderschap in intentionele meeroudergezinnen. (E-book) Uit de samenvloeiing van medische en maatschappelijke ontwikkelingen is een nieuwe gezinsvorm ontstaan waarbij meer dan twee personen bewust ervoor kiezen om ouder te worden van een kind en het samen op te voeden.

Gedeeld geluk. Ouderschap in intentionele meeroudergezinnen. (E-book)

Vaak maken ze daarover afspraken nog voor het kind is verwekt. Deze gezinnen worden intentionele meeroudergezinnen genoemd. Zij vormen een nieuwe uitdaging voor het familierecht. Bijna overal, ook in België, is het aantal juridische ouders beperkt tot twee. Dit tweeoudermodel houdt geen rekening met het bestaan van meeroudergezinnen. Het eerste deel wil de lezer vertrouwd maken met het onderwerp door intentionele meeroudergezinnen als recent maatschappelijk fenomeen te situeren en te verklaren. Emanciperen kun je leren. Kracht en macht, altijd en overal. F*ck de zijlijn. Als hét gezicht van de oppositie straft Kristof Calvo wankel beleid af en zet hij weleens een minister in zijn of haar hemd.

F*ck de zijlijn.

Samen met zijn groene fractie trekt hij resoluut de kaart van een inhoudelijke oppositie tegen deze regering. Een mens zou bijna denken dat Calvo, nota bene het jongste rechtstreeks gekozen parlementslid ooit, zich wentelt in een rol van onstuimige zweeppoliticus. Niets is minder waar: Fuck de zijlijn. Hij wil deel uitmaken van de oplossing en vele mogelijkheden verzilveren die voor het grijpen liggen.

Futures. Turen naar onzekere tijden. Wending/Bonding/Trilling. Generatie Z. Ken ze, begrijp ze en inspireer ze voor een beter leven. Babyboomers opgelet!

Generatie Z. Ken ze, begrijp ze en inspireer ze voor een beter leven.

De generatie Z komt eraan! Die gaat zorgen voor grote aardverschuiving en een heuse culturele clash. - Gooi en Eemlander Het blijft een aardige uitdaging om je voor te stellen hoe de wereld er straks uit zal zien. - Adformatie Een inspirerend boek over de jongste generatie, eigenlijk voor iedereen die zich zou moeten voorbereiden op de veranderingen die op ons afkomen. - IJmuider Courant. Gesluierde vrijheid. De moslima in de moderne wereld. Verplichte kost voor wie wil weten hoe het nu echt zit met de vrijheid van moslima’s!

Gesluierde vrijheid. De moslima in de moderne wereld.

Pas als een moslima afstand doet van de beperkingen die haar geloof, gemeenschap en gezin haar opleggen, en dus ook van haar hoofddoek, is zij echt geëmancipeerd, vinden westerse feministen. Maar de moderne moslima streeft juist naar emancipatie die verenigbaar is met haar religieuze en culturele achtergrond, niet naar een volledige breuk daarmee. Grootmeesters van de sociologie. Help! Ik ben gelukkig. Schizofrenie van een samenleving. In het oog van de orkaan. Nederland in transitie.

Auteur(s): Jan Rotmans Taal: Nederlands Uitgeefdatum: Oktober 2012 ISBN: 978-94-6104-026-8 Aantal pagina's: 270 Formaat: 16,5 x 23 cm Uitvoering: Genaaid gebonden/full color In ‘In het oog van de or­kaan’ verhaalt Jan Rot­mans over de uit­een­lo­pende tran­si­tie­pro­ces­sen die zich in Nederland af­spe­len; van de zorg tot de bouw en van energie tot voed­sel, van Rotterdam tot Limburg en van Friesland tot Zee­land. Het laat zien hoe transities tot stand komen en hoe deze kunnen worden ‘gestuurd’ naar een duurzamere sa­men­leving.

Tevens bevat het een inspirerende toekomst­visie voor Neder­land 2050: vooruit naar vroeger. Hoe zou een duurzame samenleving er over pakweg veertig jaar uitzien? Jong met een hart voor familie. Hoe jongeren denken over gezinnen. Meneer Singh en mevrouw Kaur in België. Migratie, gender en integratie in de sikh-gemeenschap. Sikhs vormen een van de boeiendste migrantengroepen in België. Hun gemeenschap kwam al tot stand in de jaren tachtig, nog voor de grote immigratiegolven na de val van de Berlijnse Muur, maar kende sindsdien enkele belangrijke ontwikkelingen. Aanvankelijk waren sikhs verwikkeld in een bloedige onafhankelijkheidsstrijd tegen de Indiase overheid, waardoor velen naar het Westen vluchtten. Het conflict werd geleidelijk opgelost, maar er bleven sikhs naar België migreren. In het begin van de eenentwintigste eeuw werden zij door hun dolken en hoofddoeken meegesleurd in de debatten over moslimfundamentalisme en integratie.

Migratie. Winnaars en verliezers. Migratie staat volop in de belangstelling. Onder invloed van demografische en economische factoren en in het bijzonder de hedendaagse globaliseringstendensen, 'Lees meer… Migratie staat volop in de belangstelling. Onder invloed van demografische en economische factoren en in het bijzonder de hedendaagse globaliseringstendensen, verlaten steeds meer mensen hun thuis om elders te gaan leven. De wereld telt vandaag meer dan 214 miljoen migranten en hun aantal zal in de toekomst blijven stijgen. Migratiemaatschappij. 20 stemmen over samenleven in diversiteit.

Mij overkomt het niet. Ontmoetingen met veroorzakers van verkeersongevallen. Een verkeersongeval veroorzaken: wat doet dat met iemand? Sabine Cocquyt geeft de anonieme veroorzakers in de rubriek 'ongevallen' van uw krant een gezicht. Ze heeft vijf indringende gesprekken. Normaal?! Waar is de norm? Studium generale 2012-2013. Oorlog om de geesten. Het moordende kalifaat, de radicalisering, de terreuraanslagen en -dreiging, de schier eindeloze vluchtelingenstroom… VRT-oorlogs-reporter RUDI VRANCKX ziet een wereld waarin verdraagzaamheid zwaar onder druk staat, waarin onzekerheid regeert en de kloof tussen ‘wij’ en ‘zij’ nog lijkt toe te nemen.

Dit is geen klassieke oorlog meer, van een zichtbare vijand aan de overkant, een oorlog om geld of olie of macht of grondgebied. Het is een oorlog om de geesten, om extreme gedachten die als een virus worden verspreid. Verwerpelijke ideeën die moorden, die mensen bang maken, op de vlucht drijven, uit elkaar jagen. Passages - Overgangsrituelen van hier en elders, getoond en verteld. Praktijkboek sociologie.

Samen. Een pleidooi voor samenwerken en solidariteit. Richard Sennett. Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen. 'Te veel aan uw hoofd, geen cent te makken? Lees dit boek! ' 'Het is zo'n boek waarvan je denkt: waarom wordt dit nu pas geschreven? ' Ons leven wordt bepaald door dingen waar we te weinig van hebben. Schuilen in de schaduw. Mensen zonder wettig verblijf in de Belgische samenleving. Een kwalitatieve multi-method benadering. U koopt voor het eerst een e-book? Smart cities. Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt.

Subsidiologie. Hoe overheden verenigingen kunnen ondersteunen. Theoretische en wettelijke kaders en praktische verkenning. U koopt voor het eerst een e-book? Dit is uw (eenvoudig!) Terra reversa. De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid. ‘Dit is het boek waar vele burgers, beleidsmakers, wetenschappers, ondernemers en studenten al langere tijd naar uitkeken.’ ‘Informeert en biedt inzichten, denkkaders en modellen.’ ‘Baanbrekend.’ ‘Bijzonder interessant voor de sociale bewegingen en middenveldorganisaties.’

‘Een boek dat respect afdwingt.’ The dominion of the dead. How do the living maintain relations to the dead? Why do we bury people when they die? And what is at stake when we do? In The Dominion of the Dead, Robert Pogue Harrison considers the supreme importance of these questions to Western civilization, exploring the many places where the dead cohabit the world of the living—the graves, images, literature, architecture, and monuments that house the dead in their afterlife among us. This elegantly conceived work devotes particular attention to the practice of burial. Harrison contends that we bury our dead to humanize the lands where we build our present and imagine our future.

The network always wins. Hoe overleven in een onzeker tijdperk. Tijd? Altijd! Studium generale 2013-2014 (+CD-rom). Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit. Uw pensioen onder vuur? Vecht terug! Vlaanderen fietst! Sociaal wetenschappelijk onderzoek naar de fietssportmarkt. Wat is het nut van sociologie? Gesprekken met Michael Hviid Jacobsen en Keith Tester. Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies. Welvaart zonder groei. Economie voor een eindige planeet. Werk aan werk. Recepten voor leukere loopbanen. Worden wij betere mensen? Essays over morele vooruitgang.