background preloader

Jeugdzorg

Facebook Twitter

De moeilijke oversteek. Wonen na verblijf in gevangenis, bijzondere jeugdzorg of psychiatrie. Over het boek: Om allerlei redenen komen sommige mensen terecht in een residentiële voorziening of een ‘instelling’. Er zijn residentiële voorzieningen die voor mensen zorgen die daartoe zelf niet in staat zijn, zoals instellingen voor jongeren en psychiatrische inrichtingen, en voorzieningen die veeleer gericht zijn op de bescherming van de gemeenschap, zoals gevangenissen. De diversiteit aan residentiële voorzieningen is dus groot. De laatste decennia heeft zich bovendien een proces van vermaatschappelijking van de zorg doorgezet. De oversteek naar een zelfstandige woonsituatie loopt echter niet altijd van een leien dakje.

De zoektocht naar een degelijke en betaalbare woning voor mensen die een instelling verlaten, staat centraal in dit boek. Uit de inhoud: InhoudsopgaveInleiding Over de auteur(s): De vergeetput. Getuigenissen, feiten en cijfers. Een kind opvoeden dat al een hele geschiedenis heeft en nooit echt van jou wordt? Het lijkt ingewikkeld, maar toch besloten Lorin Parys en zijn echtgenoot het te doen. Zijn eigen ervaring vormt de aanleiding tot een persoonlijke en kritische doorlichting van de bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen. Ze zijn momenteel met 27.000, de kinderen die in aanraking komen met bijzondere jeugdzorg. Ze zitten in een instelling, krijgen thuisbegeleiding of wonen bij een pleeggezin. Maar bovenal zijn het onzichtbare kinderen, afwezig in het publieke debat. In De vergeetput geeft Lorin Parys hen een gezicht en gaat op zoek naar hun verhaal. Dat levert hallucinante getuigenissen en al even hallucinante cijfers op.

De zorg voor pleegkinderen. Dit toegankelijke boek legt vanuit de theorie uit wat de gevolgen zijn voor de ontwikkeling van een pleegkind, dat ¿ zoals meestal ¿ veel spanning en onveiligheid heeft doorgemaakt en niet bij de eigen ouders op kan groeien. Daarnaast worden er vanuit de praktijk aan de hand van sprekende voorbeelden, tips en adviezen gegeven. Die maken duidelijk hoe (aanstaande) pleegouders, ouders en leerkrachten met pleegkinderen kunnen omgaan. In het boek komen de volgende vragen aan de orde: Wat is pleegzorg precies?

Met welke problemen krijgen pleegkinderen en hun pleegouders vaak te maken? Wat betekent het voor de ouders bij wie een kind uit huis geplaatst is? Waar krijgen pleegouders (en leerkrachten) allemaal mee te maken bij de opvoeding van een pleegkind? Dit is mijn leven, vriend. Begeleiden van jongeren in de straatcultuur. Handboek voor professionals. Arjan BoltIrna van der Wekke ISBN: 978 90 8850 222 4 240 pagina'sHoe bereik je jongeren in de straatcultuur? Hoe zorg je ervoor dat deze jongeren weer mee gaan doen in de samenleving? Hoe help je hen om weerstand te bieden tegen de druk en de verleidingen van de straat? En hoe kun je hun ouders, familie en netwerk inzetten bij het werken aan een positieve toekomst? Dit is mijn leven, vriend biedt een praktische handleiding om jongeren uit de straatcultuur te begeleiden bij gedragsverandering.

Het boek is bedoeld voor iedereen die met deze jongeren werkt: docenten en leerlingbegeleiders op scholen, buurthuis- en straathoekwerkers, jeugdbeschermers en gezinshulpverleners. Het concrete methodische handelen van de professional staat centraal. Er zijn ook veel praktijkvoorbeelden in het boek opgenomen, die onder andere zijn ontleend aan het – van oorsprong Utrechtse – Programma Jongerenteams. De methodiek is gebaseerd op de oplossingsgerichte benadering en het competentiemodel. Een delictvrije toekomst. Methode voor het begeleiden van delinquente jongeren.

Jongeren die na detentie of verblijf in een gesloten behandelinstelling terugkeren in de samenleving, hebben handvatten nodig voor het heropbouwen van hun leven. Ze moeten van hun criminele verleden loskomen, praktische vaardigheden verwerven en een steunend sociaal netwerk opbouwen. In Een delictvrije toekomst wordt een methode uitgewerkt voor de gefaseerde begeleiding van deze jongeren naar zelfstandigheid.

De beschreven methode is een toekomstgericht veranderingsmodel, met als uitgangspunt de desistance: het doelbewust en actief afzien van criminaliteit. Deze benadering streeft niet alleen naar (uiterlijke) gedragsverandering, maar ook naar een verinnerlijking van de motivatie om een ander, recidivevrij leven op te bouwen. De methode kan worden uitgevoerd in een terugkeervoorziening of in een re-integratiegroep van een beschermende woonvorm. De auteur richt zich in de beschrijving van de methode sterk op de toepassing. Even stilstaan. Beroepsethiek in de jeugdzorg.

Mariëtte van den HovenJos Kole ISBN: 9789088505058 136 pagina'sKies ik voor de ouder of voor het kind? Of is dat een oneigenlijk dilemma? Moet ik aansturen op uithuisplaatsing of toch nog niet? Hoe informeer ik een collega goed over een gezin zonder hun vertrouwen te verliezen? Wat is hier in het belang van het kind? Wie in de jeugdzorg werkt, ontkomt niet aan dit soort vragen. Uiteenlopende thema’s komen aan bod: van ketensamenwerking tot kindermishandeling, van beroepscodes tot ‘belang van het kind’ en van beroepsgeheim tot handelingsverlegenheid.

Dit boek is samengesteld door Mariëtte van den Hoven, universitair docent bij het Ethiek Instituut (Universiteit Utrecht), en Jos Kole, docent beroepsethiek bij het Radboudumc (Nijmegen), in samenwerking met de beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW. Handboek Jeugdbeschermingsrecht. (E-book). Het jeugdbeschermingsrecht regelt de (overheids)interventies ten aanzien van kinderen en jongeren die zich in bijzondere probleemsituaties bevinden of die delicten hebben gepleegd. Deze interventies betreffen zowel vrijwillige als gerechtelijke maatregelen, veelal uitgevoerd in specifieke voorzieningen. De bevoegdheid om deze interventies te regelen, komt grotendeels toe aan de gemeenschappen, maar ook de federale staat heeft een aantal belangrijke bevoegdheden behouden. Deze elkaar doorkruisende aspecten van doelgroepen, soorten hulpverlening en bevoegde over¬heden maken van het jeugdbeschermingsrecht een complexe materie, die evenwel in hoge mate maatschappelijk relevant is.

In deze derde editie van het “Handboek Jeugdbeschermingsrecht” van Johan Put krijgt u Inhoudstafel Download hier de integrale inhoudstafel (pdf) van Handboek Jeugdbeschermingsrecht. Woord vooraf Lijst van afkortingen DEEL I BEGRIP EN BEGINSELEN Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving en situering Hoofdstuk 2 Algemene beginselen. Misdadigers van morgen? Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners. Rolf Loeber, Wim Slot, Peter van der Laan, Machteld Hoeve, Dorien Graas ISBN: 978-90-6665-962-9 320 pagina's Gebonden 1e druk sept 2010Dat delinquent gedrag van jonge kinderen een voorbode kan zijn van een criminele loopbaan, vindt steeds meer wetenschappelijke erkenning. Toch richten de meeste interventies zich op adolescenten. Misdadigers van morgen? Biedt een systematisch overzicht van recent criminologisch onderzoek naar jeugddelinquentie.

Hoe ontwikkelt delinquent gedrag zich? Zijn er in deze ontwikkeling beschermende en risicofactoren aan te wijzen? Misdadigers van morgen? Omgaan met agressie in de jeugdzorg. Over het boek: fiogf49gjkf0d Dit boek brengt de kennis over agressie in de jeugdzorg bij elkaar. Het eerste deel biedt een overzicht van de theorie. Alle aspecten van het ontstaan en de ontwikkeling van agressief gedrag van kinderen en jeugdigen worden behandeld. Fop Verheij, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, geeft een overzicht. Lonneke Neve en Manuelle Flos bespreken in drie hoofdstukken de invloed van het kind zelf, de ouders en andere opvoeders en de maatschappelijke omstandigheden. De andere hoofdstukken gaan over agressie van kinderen en jeugdigen in de dagbehandeling, de residentiële jeugdzorg en de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Marije Valenkamp, Lonneke Neve en Frouke Sondeijker behandelen deze dimensies in aparte hoofdstukken. Het boek helpt werkers in de jeugdzorg, gedragsdeskundigen en andere specialisten, managers en bestuurders om agressie beter te begrijpen, te voorkomen en te beheersen. Uit de inhoud: InhoudsopgaveInleiding Over de auteur(s): Praktijkboeken jeugdhulp. Lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit. De jeugdhulpverlening is in volle evolutie. Sectoren, voorzieningen en hulpverleners werken meer dan ooit samen. Elkaars werking leren kennen is in deze context niet alleen boeiend maar zonder meer noodzakelijk. Met de Praktijkboeken Jeugdhulp bieden Steunpunt Jeugdhulp en Uitgeverij Politeia informatie op maat aan de praktijkwerkers die het dagelijks waarmaken op 'de werkvloer'. De nieuwe reeks behandelt actuele thema's en zorgt voor verheldering en dialoog. Welke good practices bestaan er rond een thema? Auteurs uit verschillende jeugdhulpsettings sc hrijven hun goede praktijken uit in een heldere, beknopte tekst.

Lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit zijn van alle leeftijden. Deze uitgave van het Praktijkboek handelt niet over grensoverschrijdend seksueel gedrag, maar richt zich bewust op het thema lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de ‘normaliteit’. Hoe zorgt een voorziening voor een duidelijke visie rond seksualiteit, die ook in de praktijk werkbaar is? Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk. Over het boek: Is preventie vandaag goed voor morgen? Dit boek reikt kritische analyses, tips en handvatten aan om op een constructieve, effectieve en ethisch verantwoorde manier met preventie aan de slag te gaan.

Wie rond preventie werkt, wordt geconfronteerd met nieuwe trends, uitdagende mogelijkheden en weerbarstige knelpunten. Over het muurtje kijken en expertise bijtanken kan dan helpen om de juiste beslissingen te nemen. Uit de inhoud:InhoudsopgaveVoorwoord Over de auteur(s): Samen werken aan perspectief. Een methode voor intensieve behandeling in de residentiële jeugdzorg.