background preloader

Gezondheidszorg

Facebook Twitter

Angst overwinnen. Geen zorgen meer, versla stress & voel je weer gelukkig. Zelfhulp. Nik en Eva Speakman hebben duizenden mensen geholpen een gelukkiger leven te leiden zonder angst.

Angst overwinnen. Geen zorgen meer, versla stress & voel je weer gelukkig. Zelfhulp.

Nu is de beurt aan jou: Wordt het leven je soms te veel? Maken angsten je bang en hulpeloos? Beïnvloedt stress je slaap en je gedrag? Lijd je aan obsessief of dwangmatig gedrag? Zit je vast in een relatie of baan die je angstig maakt? Acceptance & Commitment Therapy. Theorie en praktijk. Actieonderzoek. Principes voor verandering in zorg en welzijn. (Ook als E-book). ADHD. Op één spoor. Over het boek:De afgelopen jaren is de wetenschappelijke kennis over ADHD - Attention Deficit and Hyperactivity Disorder sterk toegenomen.

ADHD. Op één spoor.

In de diagnostiek, de behandeling en de farmacotherapie bij ADHD worden voortdurend ontdekkingen gedaan. Heel wat ouders en leerkrachten zijn op zoek naar oorzaken en vooral behandelingen om het kind en de jongere met ADHD zo goed mogelijk te kunnen opvangen en begeleiden. Vanuit zijn jarenlange onderwijservaring geeft de auteur een antwoord op veelgestelde vragen. Meteen pleit hij voor meer respect, begrip en steun voor mensen die met deze stoornis te maken krijgen. Eerst illustreert hij met een voorbeeld hoe men soms te vlug tot de vermeende conclusie komt dat een kind ADHD heeft.

Adventure Therapy: Theory, Research, and Practice. (E-book). Description This revised textdescribes the theory substantiating adventure therapy, demonstrates best practices in the field, and presents research validating the immediate and long-term effects of adventure therapy.

Adventure Therapy: Theory, Research, and Practice. (E-book).

Au secours! Mon patient parle français. Beschermjassen in de praktijk. Professionals en families leren samen. Beter in team. Een leidraad voor begeleiding van teams in de ouderenzorg. Beschrijving Ouderen en hun familieleden verdienen de best mogelijke zorg.

Beter in team. Een leidraad voor begeleiding van teams in de ouderenzorg.

Ook in de manier waarop met hen wordt omgegaan. Maar dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan: de basale zorgtaken slorpen al heel veel middelen en energie op, zorgverleners krijgen te maken met storend gedrag bij de oudere of met kritische opmerkingen van de familie, collega’s hebben weinig tijd voor overleg waardoor een gezamenlijke aanpak vaak ontbreekt, … Hoe kunnen teams dan toch een kwalitatieve omgang met ouderen en hun familie garanderen? Hoe kunnen teams in die richting begeleid worden? Hoe omgaan met gedrags- en psychologische symptomen bij dementie? Daarnaast is het belangrijk om als professionele hulpverlener voldoende aandacht te hebben voor zelfzorg. Per uitdaging schetst de auteur een theoretisch kader, waarin de belangrijkste uitgangspunten worden beschreven. Welke factoren dragen bij tot gedrags- en psychische problemen bij dementie?

Bevorderen van gezondheid en gezond gedrag door verpleegkundigen. Bevorderen van gezondheid en gezond gedrag is een introductie op het gebied van gezondheid, gedrag en preventie.

Bevorderen van gezondheid en gezond gedrag door verpleegkundigen.

Het boek geeft de belangrijkste gezondheidsproblemen in Nederland weer en bespreekt een aantal modellen van gedragsverandering met verschillende beïnvloedende factoren op individueel, gezins- en gemeenschapsniveau. Het is een praktisch boek dat inzichtelijk maakt wat het belang van gezond gedrag is en de verpleegkundige handvatten geeft voor het bevorderen hiervan.

Daarnaast haakt het boek in op actuele ontwikkelingen in de maatschappij, zoals vergrijzing, veranderende leefomgeving en ongelijke kansen op gezondheid bij verschillende groepen mensen. De auteurs besteden aandacht aan diverse voorlichtingsmethodieken gericht op vermindering van drink- en rookgedrag, stress en overgewicht en op de bevordering van sociale steun. Ook thema’s als de betekenis van arbeid, het gebruik van sociale media en het belang van e-health komen aan bod. Cirkels van nabijheid. Hoe dicht kom jij bij mij? Kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking hebben meestal hulp nodig bij de verzorging.

Cirkels van nabijheid. Hoe dicht kom jij bij mij?

Vaak hebben zij meerdere verzorgers die intieme handelingen verrichten die door de kinderen meestal niet als zodanig worden ervaren. Dit kan leiden tot een onderontwikkeld besef van autonomie en lichaamsgrenzen. Wolanda Werkman en Nynke Biegel-Slappendel ontwikkelden hiervoor de methodiek Cirkels van Nabijheid, waarmee kinderen leren zelf hun grenzen aan te geven.. Daarbij is begrip van afstand en nabijheid tot anderen een voorwaarde. De methodiek is inzetbaar voor het aanleren van diverse vaardigheden. Na een uitgebreide casus volgt een theoretische onderbouwing van de methodiek. Compassion focused therapy in de praktijk. Dat onwillige lijf. Over het lichaam en ouder worden. Beschrijving “In mijn hoofd blijf ik dertig, in de spiegel jammer genoeg niet.”

Dat onwillige lijf. Over het lichaam en ouder worden.

Een verzuchting van velen met zo’n halve eeuw of meer op de teller. En het is meer dan de spiegel alleen. Ons lijf, dat voor de meesten lange tijd een betrouwbare vriend is gebleken, wil bij momenten nukkig zijn, en doet niet meer wat we in gedachten hadden. De behandeling van angst bij kinderen en jongeren op basis van cognitieve gedragstherapie en geweldloos verzet. Een gids voor hulpverleners en ouders. Dit krachtige handboek voor hulpverleners en ouders biedt bewezen effectieve en methodische strategieën om kinderen te helpen over hun angst heen te komen, zelfs als ze zich verzetten tegen behandeling.

De behandeling van angst bij kinderen en jongeren op basis van cognitieve gedragstherapie en geweldloos verzet. Een gids voor hulpverleners en ouders.

In dit boek zijn concrete adviezen voor zowel de therapeutische setting als de huiselijke omgeving te vinden voor uiteenlopende situaties. Wat kun je bijvoorbeeld doen als angst overheerst in het gezin of als er sprake is van schoolangst of schoolweigering. Het boek gaat onder andere in op hoe om te gaan met zeer afhankelijke jongeren, het bieden van ouderlijke ondersteuning en bescherming en het herstellen van de gezagsfunctie, het behandelen van angst met handvatten uit de cognitieve gedragstherapie en geweldloos verzet. De draad tussen cliënt en begeleider. Emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke beperking.

In de hulpverlening aan personen met een verstandelijke beperking is het toepassen van thema’s uit de ontwikkelingspsychologie erg bruikbaar gebleken.

De draad tussen cliënt en begeleider. Emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke beperking.

De ontwikkelingspsychologie als discipline is een basiswetenschap voor de begeleiding van personen met een verstandelijke beperking. Er zijn dan ook vele begeleiders in Nederland en Vlaanderen die zich inspireren aan de principes van het ontwikkelingsperspectief. Het is niet zozeer de kennis van de fase waarin iemand zich bevindt die belangrijk is. De kracht van het levensverhaal. Herinneringen ophalen onder vrienden, we kennen het allemaal.

De kracht van het levensverhaal

Maar wat als we ouder zijn en er niemand meer is die die gebeurtenissen samen met ons heeft 'Lees meer… Herinneringen ophalen onder vrienden, we kennen het allemaal. Maar wat als we ouder zijn en er niemand meer is die die gebeurtenissen samen met ons heeft beleefd? Dan loop je als oudere het gevaar dat je de zin van het leven verliest. Vanuit de zoektocht naar wat kwetsbare ouderen nodig hebben, ontwikkelde het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Brussel de vernieuwende methodiek van de ‘narratieve zorg’.Narratieve zorg vertrekt vanuit de behoefte van de oudere om betekenis te geven aan zijn levenservaringen. De relatie. Persoonlijk contact als basis voor waardevolle zorg. In het sociaal domein en in de zorg staan de menselijke maat en het persoonlijk contact steeds meer onder druk. De laatste decennia bedreigen procedures en regelzucht basale behoeften als gezien en gehoord worden, aansluiten en afstemmen. Dit ervaren zowel de mensen die zorg of ondersteuning vragen als degenen die het bieden.

Dit boek pleit daarom voor hernieuwde aandacht en waardering voor de ondersteuningsrelatie. Een persoonlijke relatie is een belangrijke voorwaarde voor goede, waardevolle zorg. Maar hoe kan die relatie ook bijdragen aan kwaliteit van leven? Bij het beantwoorden van deze vragen beschouwen de auteurs de relatie vanuit het perspectief van degene met een ondersteuningsvraag en dat van de zorgverlener. ‘De relatie’ is bedoeld voor studenten, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

De zin van ziekzijn. Signalen en betekenis van ziekten. De zin van ziekzijn van Thorwald Dethlefsen en Rüdiger Dahlke gaat in op de achtergronden en filosofie van het ziek zijn én beter worden. Vervolgens beschrijven de auteurs de meest voorkomende ziektebeelden en -symptomen, de mogelijke oorzaken, met welke gevoelens en activiteiten ze samenhangen en wat we eraan kunnen doen. Hun boodschap: we zullen de confrontatie met onszelf moeten aangaan, willen we aan onze genezing kunnen werken.

Op deze manier leren we zelf symptomen te interpreteren en als zinvol te aanvaarden: onze ziekte is een weg om onszelf te vinden en innerlijk te groeien. Dat lichamelijke klachten en psychische problemen zeer nauw met elkaar samenhangen, is inmiddels algemeen geaccepteerd. Maar de auteurs van deze klassieker gaan nog een stap verder en maken duidelijk dat alle ziekten verschijningsvormen zijn van één grote ziekte, namelijk het ongelukkig zijn van de mens. Diagnostiek en planning in de hulp- en dienstverlening. Een dynamische cyclus.

Of je nu met kinderen in een buurthuis werkt, of met vluchtelingen, bejaarden of psychiatrische patiënten in een residentiële instelling, altijd zal je als werker zaken moeten uitzoeken: Wat is er met de betrokkenen aan de hand? Hoe kunnen zij het best verzorgd, begeleid of behandeld worden? En wat moet het doel van de hulp- en dienstverlening zijn? Diagnostiek en planning in de hulp- en dienstverlening reikt werkers een methode aan om deze vragen stap voor stap te beantwoorden: de 'plancyclus'. Deze cyclus is opgebouwd uit de volgende fasen: oriëntatie, diagnostiek, planning, uitvoering en evaluatie. In dit boek worden naast de theorie van deze systematische methodiek ook de praktische toepassing ervan belicht, evenals de reflectie op de ervaringen. Om zelf kritisch naar het eigen handelen te kijken zijn er studietaken beschikbaar.

Eenzaamheid. Ontmoetingen met ouderen. In onze samenleving neem het aantal ouderen toe. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt zal hierdoor ook stijgen. De uitgave Eenzaamheid helpt (toekomstige) zorgverleners in kaart te brengen waar ouderen behoefte aan hebben en biedt aanknopingspunten om hen te ondersteunen in het omgaan met eenzaamheid. Ontmoetingen spelen daarbij een cruciale rol. Encyclopedie van anatomie-oefeningen. Epidemieën en pandemieën. De recente uitbraak van het coronavirus in China en de wereldwijde verspreiding ervan heeft de mensheid momenteel in haar greep.

Iedereen ervaart de gevolgen van de pandemie aan den lijve, doordat hij ziek wordt, doordat naasten erdoor worden geraakt, en omdat de bewegingsvrijheid wordt ingeperkt. Het dagelijks leven staat geheel in het teken van een minuscuul virus waar we geen grip op lijken te krijgen. Met grote maatschappelijke en economische gevolgen. Wat kunnen we leren van eerdere epidemieën en pandemieën? ePsychologie. Over technologie in therapie. Evenwichtskunstenaars. Over leven met ongeneeslijke kanker.

Mensen met kanker leven tegenwoordig vaak langer, ook wanneer duidelijk is dat de kanker niet te genezen is. Ondanks hun ziekte is de kwaliteit van leven tussen de behandelingen relatief hoog. Zij staan voor de moeilijke opdracht om opnieuw inhoud en betekenis aan hun leven te geven. Hoe doen zij dat? Margot Scholte kreeg in 2012 zelf de diagnose ‘ongeneeslijke kanker’. In 2016 besloot ze aan de hand van haar eigen ervaringen en vragen onderzoek te doen onder lotgenoten. Farmacologie. Gezien het feit dat veel patiënten medicijnen krijgen voorgeschreven, is het voor verpleegkundigen noodzakelijk om basiskennis van de farmacologie te hebben.

Geef me de 5. Een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme. Algemeen Geef me de 5 is een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme. In het boek "Geef me de 5" is een praktische werkwijze beschreven die in de praktijk is ontwikkeld. Geweldbeheersing en zelfbescherming in zorg en welzijn. Toolbox voor de zorgverlener. Gezondheidspsychologie. Gezondheidspsychologie behandelt uiteenlopende onderwerpen die met de psychologische aspecten van gezondheid en ziekte te maken hebben, zoals (on)gezond gedrag, stress, preventie, pijn- en ziektebeleving, de invloed van ziekte op de omgeving en interventies op het gebied van de gezondheidszorg. De auteurs bieden een brede benadering van gezondheid, ziekte en de zorgpraktijk, waarbij het begrijpen van het gedrag rond gezondheid en ziekte centraal staat. Het boek is overzichtelijk opgebouwd rond drie thema's: - gezondheid, gezond gedrag en gezond blijven; - ziek worden en de gezondheidszorg; - ziek zijn en de impact hiervan op het individu en zijn omgeving.

Naast een sterk theoretisch kader bevat Gezondheidspsychologie veel didactische elementen, zoals per hoofdstuk een samenvatting, leerdoelen en kernbegrippen. Groepsdynamiek in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Methodisch werken aan een positief groepsklimaat. ‘Eindelijk een boek voor groepsbegeleiders waarin groepsdynamiek is toegepast op de (L)VG-zorg!’ Het groepsklimaat in de verstandelijk gehandicaptenzorg is een belangrijke factor voor het welzijn en de ontwikkeling van individuele cliënten. Handboek emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking. Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het systematisch rehabilitatiegericht handelen. Klik hier voor de nieuwe herziene editie Handboek Steunend Relationeel Handelen! De integrale rehabilitatiebenadering onderscheidt zich doordat gedurende meer dan 20 jaar voortdurend inzichten uit praktijk en wetenschap met elkaar geïntegreerd werden.

Handbook of pediatric psychology. Hart op slot. Een wegwijzer voor rouwverwerking bij kinderen. Healthy ageing. Het ondersteunen van gezondheid gedurende de levensloop. Gezond ouder worden, hoe doen mensen dat? Bij healthy ageing staat het gedrag dat bijdraagt aan een zo gezond mogelijk leven centraal. Hechtingsproblemen bij kinderen. Help, ik vergeet! Milde cognitieve beperking en beginnende dementie. Help-je? Eerste hulp in vier stappen. Herstel als leerproces.

Herstelondersteunende zorg. Behandeling, rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid als hulp bij herstel van psychische aandoeningen. Passage cahier. Het elektronisch medisch dossier. Praktische en juridische knelpunten. Het gewone leven ervaren. Triple-C in theorie en praktijk [ fiches met figuren en modellen ]. Het gezin centraal en LVB. Gezinsgerichte hulp aan jeugd en ouders met een licht verstandelijke beperking. Het spel van de verbeelding. Activeer je fantasie. Hoe swipe je een trauma weg? Snelle traumatherapieën zoals Flash, EMDR 2.0 en HAT. Intervisie met impact. Effectiever van elkaar leren. (Ook als E-book). Kleine gids voor dementie. Kleine kwalen en alledaagse klachten bij zwangeren. Klinische neuropsychologie. Korte therapie. Handleiding bij het 'Brugse model' voor psychotherapie met een toepassing op kinderen en jongeren. Krachtgericht werken vanuit persoonlijke diagnostiek. Leerboek kindergeneeskunde. Leerboek medische geschiedenis. Maak me niet Down. Meer dan mijn ziekte. Patiënten betrekken in de zorg.

Mentale kwetsbaarheid door parkinson. Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners. Narratieve therapie in de praktijk. Verhalen die werken. Nature-based therapy. A practitioner's guide to working outdoors with children, youth, and families. Ontwerpen voor zorg en welzijn. Onvolmaakt tevreden. Omgaan met je innerlijke criticus. (Ook als E-book) Oplossingsgericht werken met ouderen. Orthopedagogiek. Een eerste oriëntatie. Orthopedagogische werkvelden in beweging. Recente evoluties en veranderingen in Vlaanderen. Ouderen met karakter. Over hoe graag mensen leven. Gedachten en verhalen over leven en dood. Over normaliteit en andere afwijkingen.

Partnerrelatie, intimiteit en seksualiteit in de tweede levenshelft. Praktijkgericht onderzoek. Zorgbasics. Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Rapporteren in de hulp- en dienstverlening. Spelen met schaduw en licht. The Handbook of Art Therapy and Digital Technology. ToM training. Leren denken over denken en leren begrijpen van emoties. Verstandelijke beperking en dementie. Effectieve interventies.

Veerkracht bij klimaatverandering. Behoud van gezondheid en welzijn. Vitaliteit werkt! Gezondheidscoaching in de praktijk. Voorbij de angst. Distress bij kinderen in de (para)medische setting. Wat ervan te zeggen. Informatie en beroepsgeheim in de welzijnssector. Werken met ontwikkelingsleeftijden. Afstemmen op mensen met een verstandelijke beperking. Williams Obstetrics. Zelfregulatie. Diagnostiek en behandeling van executieve functies bij kinderen. Zelfregulatie. Werkboek. Zingeving bij herstel. Helende perspectieven in dialoog.

Zo verliep de tijd die me toegemeten was.