background preloader

Norway

Facebook Twitter

075/04 - Presse.no. SAMMENDRAG: Publikasjonen Trav og Galopp-Nytt (TGN) brakte i nr. 15/2004 en artikkel over to sider om årsmøtet i Oslo travklubb.

075/04 - Presse.no

Artikkelen hadde tittelen » Sirkus Oslo » og ingressen lød slik: «Oslo travklubbs årsmøte ble det komplette kaos. Medlemmer gikk i protest ? For deretter å komme inn igjen. Valgkomiteens formannskandidat hadde ikke betalt nok i kontingent og ble ikke godkjent som medlem! Og videre i artikkelen: «TNG varslet i forkant av Oslo travklubbs (OTK) årsmøte at det kom til å bli et luftig møte. På de samme to sidene brakte bladet en kommentarartikkel, skrevet av avisens redaktør. «For det var en parodi på god møte- og organisasjonskultur som ble presentert. «Det forundrer oss at betrodde personer i DNT-systemet som Sveen og Aukrust valgte å gå inn på en linje som trosset såvel organisasjonsetiske kjøreregler som medlemmene i OTK. Risikoanalyse E8 Halsebakkan Brennfjell i Skibotn 1 0 med forside og b... Osloby - osloby. Oslo. Bjørvika Utvikling. Planinnsyn - Reguleringsplaner, kommuneplan og kart over Oslo.

Om løsningen Løsningen utvikles og driftes av Plan- og bygningsetaten.

Planinnsyn - Reguleringsplaner, kommuneplan og kart over Oslo

Følgende rammeverk er benyttet for løsningen: 050 del 3 030708. Lindam Invest AS - Hagan - Se Regnskap, Roller og mer. Se eiendom. Brannklassifisering - Paroc.no. Brannsikringskravene i de nasjonale bygningsforskriftene er ofte basert på brannutvikling (standardisert brannkurve).

Brannklassifisering - Paroc.no

Kravene til materialene som brukes og konstruksjonen, fastsettes ut fra bygningstype, størrelse, brannbelastning og belegg. a) Brannklassifisering av materialer: Reaksjon på brann (brannutvikling) Hvis det skulle oppstå en brann, er det viktig at bygningen kan evakueres så raskt som mulig for å redde liv. Hvor lang tid som kan brukes til evakueringen, avhenger av bygningsmaterialene og deres brannegenskaper. Brannsikkerheten til byggeproduktene er fastsatt gjennom Euroklassene. Branntesting av produktene skjer i samsvar med harmoniserte testmetoder. Branntekniske tester for Euroklasser: Brannteknisk testing av byggeprodukter – ubrennbarhet, EN ISO 1182.

Vinterhagen med fire fast vegger i aluminium. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Planinnsyn - Reguleringsplaner, kommuneplan og kart over Oslo. Om løsningen Løsningen utvikles og driftes av Plan- og bygningsetaten.

Planinnsyn - Reguleringsplaner, kommuneplan og kart over Oslo

Følgende rammeverk er benyttet for løsningen: JQuery-1.12.0 OpenLayers-4.3.1 Proj4JS RequireJS-2.1.16 Jquery-Ui-1.10.4 Jquery-Ui-datepicker-nb Jquery.mobile-1.4.5 Jquery.autocomplete-1.2.26 Font Awesome-4.6.1 Bootstrap.css-3.3.6 Det kan forekomme feil i symbolisering av reguleringskartet. Feilene vil bli rettet så fort vi blir oppmerksomme på dem. Ønsker du å gi tilbakemeldinger kan du gjøre det via knappen Gi tilbakemelding.

WAREMA Renkhoff SE - Create your own atmosphere of well-being. Universell utforming Handlingsplan for universell utforming. Husbankens livsløpsstandard - PDF. Funksjonsattest for bolig Funksjonsattest for bolig Befaringsrapport Rapportdata Bestiller: Utført av: Befaringsdato: Tilstede befaring: Eiendomsopplysninger Adresse: Huseier: Om rapporten Formål Funksjonsattesten har til hensikt Detaljer Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 9 HB 7.B.1.3 05.98 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning Detaljer for bevegelseshemmede Fremdeles få boliger egnet for bevegelseshemmede Ole Gulbrandsen Eldre med bevegelsesvansker utgjør langt den største gruppen av alle funksjonshemmede (Barth 1987).

Husbankens livsløpsstandard - PDF

Detaljer Husbankens minstestandard. Livsløpsstandard og universell utforming. Kan dere fortsette å bo i boligen om en av dere blir avhengig av rullestol?

Livsløpsstandard og universell utforming

Med livsløpsstandard er det meningen at man skal kunne bli boende i sin egen bolig, selv om man blir såpass bevegelseshemmet at man må bruke en enkel manuell rullestol. Det betyr at man også kan klare seg med andre moderate bevegelseshemninger (midlertidige eller permanente). Det betyr også at de aller fleste eldre kan bli boende hjemme helt til de eventuelt må på sykehjem. Trinnfri og robust overganger mellom ute og inne som oppfyller krav i tek 10. Politikk i Bydel Gamle Oslo - Bydel Gamle Oslo - Oslo kommune. Uu bolig. Showregbest. Retten til å bruke bruksenhet og fellesareal i et eierseksjonssameie. Den enkelte sameiers og fellesskapets faktiske rådighet over bruksenheten, det vil si den enkelte seksjonen, og den enkelte sameiers rett til å benytte eierseksjonssameiets fellesareal, er uttrykkelig regulert i eierseksjonsloven.

Retten til å bruke bruksenhet og fellesareal i et eierseksjonssameie

Det rettslige utgangspunktet er at den enkelte sameier har enerett til å benytte sin bruksenhet til det den er beregnet til eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. Det tilsvarende gjelder for eierseksjonssameiets fellesareal. Dette innebærer at vedkommende seksjonseier således har en eksklusiv bruksrett til egen bruksenhet, hvilket betyr full faktisk rådighet.

For å avgjøre hva den aktuelle bruksenheten kan benyttes til, må man således ta utgangspunkt i hva som er formålet med seksjonen – det vil si om det er en boligseksjon eller en næringsseksjon. En boligseksjon vil alltid kunne benyttes til beboelse, og det er uten betydning for bruksretten om det er eieren selv eller andre som bor der. Rådighet over seksjon og fellesareal i eierseksjonssameier. Man kan skille mellom faktisk og rettslig rådighet.

Rådighet over seksjon og fellesareal i eierseksjonssameier

Faktisk rådighet Med den faktiske rådighet sikter man til den fysiske bruken av seksjonen og fellesarealet, eksempelvis retten til å montere og henge opp en taklampe, male veggene i stuen i en annen farge, pusse opp baderommet og kjøkkenet og så videre. Den enkelte sameier har i utgangspunktet full faktisk rådighet over sin egen seksjon, så lenge utøvelsen av rådigheten ikke kommer de øvrige sameierne til skade. Dette innebærer en rett til å bruke seksjonen slik man vil, låne bort eller leie ut seksjonen til andre, samt å nekte andre bruk av seksjonen.

Den enkelte sameier må normalt tillate alminnelig ettersyn med sikte på vedlikehold og forebygging av skade såfremt dette skjer etter avtale med sameieren og med tilfredsstillende forhåndsvarsel. Må du søke? - Skal du bygge, rive eller endre? - Oslo kommune. Saltbakte rødbeter med bacon og parmesan. Vi skal ikke ha for mye salt i maten, sies det.

Saltbakte rødbeter med bacon og parmesan

Det er korrekt hvis man regner saltforbruket som inntas. Men det er ingen som har sagt noe om hvor mye salt man kan ha utenpå maten! Saltbaking er en herlig teknikk som du like gjerne kan lære deg først som sist. Når en råvare pakkes inn i salt, vil det dannes en hard skorpe rundt råvaren og maten vil dampe inne i kokongen. Dermed får du den saftigste og deiligste maten du kan tenke deg. Kjøleskap test 2017. Best i test Guiden - Kjøleskap. Skal du kjøpe nytt kjøleskap og vil vite hvilket som har vunnet eksperttestene den siste tiden?

Kjøleskap test 2017. Best i test Guiden - Kjøleskap

Da har du kommet helt rett! På denne siden kommer vi til å avsløre hva som er viktig å tenke på når du skal kjøpe nytt kjøleskap. Vi har nemlig sammenstilt ekspertenes og forbrukernes meninger om hvilket som er det beste kjøle/fryseskapet. Tips & Råd - Nordsjo. Personvernerklæring for www.nordsjo.no Dette er personvernerklæringen for nettstedet www.nordsjo.no («Nettstedet»). Dette nettstedet drives og vedlikeholdes av AkzoNobel-selskapet det vises til i «Nettstedets eier»-delen av dette nettstedet (heretter "Akzonobel Coatings AS" eller «vi»). Innredning av stue & inspirasjon. Hva gjelder for eiendommen? - Oslo Kommune. Dronninglunden. E24 - Først med økonominyhetene. Artikkel: Veiledning til internkontrollforskriften (fulltekst)

Innledning Hensiktsmessig organisering av arbeidet, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater. Om Codex Advokat. Planinnsyn - Reguleringsplaner og kart over Oslo - reguleringskart. Om løsningen Løsningen utvikles og driftes av Plan- og bygningsetaten. Følgende rammeverk er benyttet for løsningen: Eiendomsadvokater.no. 13798 FULLTEXT. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Vedlegg 2 Henvisninger til Byggforskserien.

Innhold Dette vedlegg inneholder henvisninger til anvisninger i Byggforskserien som kan være til hjelp for å oppfylle funksjonskravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven og ytelsesnivå er angitt i veiledningen til denne forskriften. Kap. Brann og konstruksjoner - Direktoratet for byggkvalitet. Faktaside: HMS - Helse, miljø og sikkerhet. Designsofaer med kvalitet, komfort og stilren design. Søkeresultater. Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) - Lovdata. § 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal - Direktoratet for byggkvalitet. (1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og plass til fast og løs innredning. (2) Tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert for rullestol på inngangsplanet. Rom skal ha trinnfri tilgang og snuareal med diameter på minimum 1,5 m.

Rom skal utformes slik at rullestolbruker kan betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte. (3) I tilgjengelig boenhet skal det i rom for varig opphold være fri passasje på 0,9 m til dør og vindu utenfor møbleringssone. (4) Rom og annet oppholdsareal i byggverk med krav om universell utforming skal ha a) størrelse, utforming, belysning og lydforhold slik at likestilt deltakelse er mulig b) trinnfri tilgang og snuareal med diameter på minimum 1,5 m. DSB: Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter/veiledninger. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) - Lovdata.

Kapitteloversikt: Forskrift om brannforebygging - Lovdata. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 17. desember 2015 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5, § 6, § 8, § 9, § 10, § 11, § 13, § 15, § 26, § 27 og § 43, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161 og delegeringsvedtak 1. juni 2015 nr. 580. Velkommen til Sørenga 3 Sameie - bt3. Designstoler. Hjem - SØRENGA 4 SAMEIET. Sørenga 1 Sameie. Lamper fra Lampegiganten – Skap en lys atmosfære i ditt hjem. Barstoler - Stoler, barmøbler, cafemøbler & design møbler online.

Barstol Retro. Bt1. Metric Conversion charts and calculators. Ny rapport: For første gang eier én prosent av verdens befolkning over halvparten av verdens verdier. Rapporten Global Wealth in 2015, utarbeidet av Credit Suisse, slår fast at for første gang eier den rikeste prosenten av verdens befolkning over halvparten av verdiene. I fjor eide den rikeste prosenten 48,2 prosent av verdens samlede formue, ifølge samme rapport. Ifølge årets rapport, har denne andelen nå økt til 50,4 prosent. Hjelpeorganisasjonen Oxfam advarte i januar om at rikdomsakkumuleringen kunne føre til at den rikeste prosenten ville disponere over halvparten av verdens samlede formue.

Organisasjonen mente denne symbolsk viktige milepælen ville nås i løpet av 2016. Men ifølge Credit Suisse har det altså allerede skjedd. Akkumuleringen av verdier i toppen har gått fort: For seks år siden, i 2009 eide den rikeste prosenten «bare» 44 prosent av verdens verdier. Store skjevheter Tar man med store deler av det som av den sveitsiske storbanken blir definert som den globale middelklassen, får man nok et bilde på skjevheten: Rotevatn (V): - Posisjoner og privilegier skal ikke gå i arv i et demokrati. Punktum. Vedlikehold - Hvem har ansvaret? - Huseierne.Web. Grensen mellom seksjonseieren og sameiets ansvar kan være vanskelig å trekke. Det kan være lurt å ha vedtekter som presiserer grensen nærmere enn det loven gjør. Her jakter Demi og Andrea på veggedyr - Dinside. Dinside - Nå er jeg spent, jeg har hatt vondt i magen i hele dag, sier Renate Fimland da vi kommer til huset hennes sammen med Tor Iljar i selskapet DogPoint, og ikke minst hundene Demi og Andrea.

Del med vennene dineDemi og Andrea er spesialtrente hunder for søk etter veggedyr, maur og kadaver. Dette bør du tenke over når du skal fikse soverommet. § 4 – 1. Rømningsveier - dsb.no. NBL10_A03162.pdf. Problem loading page. Problem loading page. 4 Rømningsvei - dsb.no. 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveienForflytning i korridorForflytning i trapperom til utgang. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) - Lovdata. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) - Lovdata. Forside - dsb.no. Germany’s REWE Group acquires Apollo. Sorengstranda. Alltinn - go to internet explorer. Skatteetaten - Person. Slik blir nye Bjørvika. Rapporter og planer. Tips/AA1F4D17-265A-463F-A55C-A9AFF83233DE.pdf. Oslo Konserthus.

Tv-guide - Se.no. SF Kino.

Jantelov