background preloader

Antiken: Grekland och Rom

Facebook Twitter

De 12 Olympiska gudarna. Grekisk mytologi. Antiken.nu - Content. Vem är vem i antiken, grekland, antik historia. Antika+Grekland+genomgång. Antikens Grekland. Grekland var politiskt splittrat De grekiska stadsstaterna enades aldrig i en gemensam stat.

Antikens Grekland

Greklands besvärliga geografiska förhållanden gjorde att stadsstaterna många gånger isolerades från varandra genom naturliga barriärer som bergskedjor och hav. Dessutom förekom det ofta rivalitet och krig mellan de olika stadsstaterna. Men när grekerna hotades av yttre fiender höll de vanligtvis ihop. Perserkrigen Omkring 500 f.Kr gjorde några grekiska stadsstater, belägna vid Mindre Asiens västkust, uppror mot perserna. Kriget som följde mellan perserriket och de grekiska stadsstaterna har inom västerländsk historieforskning blivit känt som ”perserkrigen”. I samband med försvarskriget mot perserna på 400-talet f.Kr fick Aten en ledande ställning. Grekisk religion Religionen hade stor betydelse för grekerna, men det fanns en mängd olika sätt att dyrka gudarna och tolka den grekiska religionen. Därutöver fanns olika mysteriekulter.

Filosofi Alexander den store infogar Grekland i sitt välde. Romarriket+-+pp. Romarriket. Romarnas ekonomiska tillväxt hörde samman med deras geografiska erövringar.

Romarriket

Det romerska slaveriet var som mest omfattande då romarriket var i stark expansion - från omkring 100-talet f.Kr till en bit in på 100-talet e.Kr. Plundring, tributer och slavar var expansionens centrala syfte. Militär styrka var på så vis sammanlänkad med ekonomisk tillväxt - nya geografiska erövringar gav ökade skatteintäkter och nya slavar. Det gjordes många tekniska landvinningar i det romerska imperiet men de kom inte alltid i allmänt bruk.

En orsak var att slavar i regel skötte arbetet och inte behövde ersättas eller ges tekniska hjälpmedel. Till en början fick romarna sina slavar genom krig i form av krigsfångar från erövrade områden. Romarrikets delning Under 200-talet e.Kr började det romerska imperiet få stora yttre och inre problem. Kristendomen uppstod i Palestina som var en provins i det romerska riket. Västrom gick under medan Östrom bestod i ytterligare tusen år Arvet från romarna. Populär Historia. Rom präglades av trångboddhet och många levde under torftiga förhållanden i höga hyreskomplex.

Populär Historia

Trots detta verkar staden ha drabbats av relativt få epidemier och svältperioder. Förklaringarna till hur man fick denna förindustriella jättestad att fungera är naturligtvis flera men ingenjörskonsten var en grundläggande faktor. Roms ingenjörer kunde bygga akvedukter som förde in väldiga volymer vatten akvedukter som inte endast försåg folk med friskt dricksvatten, utan även möjliggjorde dagliga bad för flertalet invånare. Tack vare den goda vattentillgången var större sjukdomsutbrott sällsynta. Med romersk ingenjörskonst anlades också välfungerande hamnar, kanaler och kajer, vilket i sin tur underlättade införseln av stapelvaror som spannmål, olivolja och vin. Merparten av all mat som konsumerades i Rom nådde staden sjövägen.

En uppfinning som kom att få särskilt stor betydelse var betongen. Detta faktum gjorde den sällsynt lämpad för hamnanläggningar och liknande. . – ja, Claudius! Romarriket - från början till slut. Filmer om antika grekland och rom. Antikens Grekland_Romarriket. Greklands historia.

Greklands historia omfattar av tradition grekerna och de områden som stått under deras kontroll samt det territorium som idag utgör det moderna Grekland.

Greklands historia

Genom historien har grekernas inflytande varierat högt avsevärt och den grekiska historien omfattar följaktligen olika områden under olika epoker. Grekerna är ett indoeuropeiskt folkslag och invandrade norrifrån[källa behövs] och spred sig därefter ut på öarna. Detta skedde på 3000-talet f.Kr. och då den grekiska civilisationens inflytande var som störst behärskade de allting mellan Egypten och Indusdalen. Sedan dess har stora grekiska minoriteter existerat i denna region (till exempel i Turkiet, Italien, Libyen och Levanten) och många greker har idag emigrerat till länder som USA, Australien och Sverige.

De flesta grekerna återfinns dock fortfarande i dagens demokratiska republik (självständig sedan 1821) och på Cypern (självständigt sedan 1960). Se även: Tidsaxel över Greklands historia Stenåldern[redigera | redigera wikitext] Forntiden och antiken. Antik grekisk religion. Framställning av ett djuroffer i Korint från 500-talet f.Kr.

Antik grekisk religion

Antik grekisk religion omfattar den polyteistiska religion som praktiserades i antikens Grekland samt den kult och de ritualer som omgav vad som idag kallas den grekiska mytologin (för en beskrivning av de enskilda grekiska gudarna se vidare denna artikel). Den grekiska religionen saknade helig skrift och fasta doktriner vilket gjorde att nya gudar utan svårigheter kunde introduceras och att varken hädelse eller religiösa schismer existerade.

De gamla grekerna visar vägen. Grekerna hade bättre kunskap om vetenskap och teknik än man tidigare trott.

De gamla grekerna visar vägen

Det visar nya studier av ett förbryllande fynd från antiken. Någon gång omkring år 80–60 f. Kr. var ett romerskt skepp på väg genom den grekiska övärlden med ett mycket speciellt föremål i lasten, ett föremål som ensamt har gett oss ett nytt perspektiv på antikens kultur och vetenskap. Lyckligtvis för oss sjönk det, strax utanför den lilla ön Antikythera norr om Kreta.

Vraket hittades år 1900 av grekiska dykare som försörjde sig på att hämta upp tvättsvamp från havsbottnen. Fyndet väckte stort intresse, utbildningsministern Spyridon Stais, själv en framstående arkeolog, kopplades in, och snart var ett bärgningsfartyg på väg ut till Antikythera tillsammans med dykarna, som anställdes för att hämta upp fynden. Några dykardräkter med lufttuber fanns inte vid den här tiden. Dykarna arbetade i nio månader och bärgade statyer av brons och marmor, som nu finns utställda på Nationella arkeologiska museet i Athen.