background preloader

Každodennost

Facebook Twitter

Průmyslová revoluce (1750 - 1900) Není práce: proměny a příčiny nezaměstnanosti v ČR, Ondřej Lánský. Will Your Job Be Done By A Machine? : Planet Money. Machines can do some surprising things.

Will Your Job Be Done By A Machine? : Planet Money

But what you really want to know is this: Will your job be around in the future? We have the "definitive" guide. The_Future_of_Employment.pdf. No One Really Knows Who Invented It - Top 10 Things You Didn't Know About Labor Day. The founding father of Labor Day is tangled in a web of union figureheads and, well, spelling.

No One Really Knows Who Invented It - Top 10 Things You Didn't Know About Labor Day

As the legend goes, young carpenter Peter McGuire stood before the New York Central Labor Union in May 1882 proclaiming his plan to honor all workers with a parade through the city. But another union worker, the similarly named machinist Matthew Maguire, is also credited with proposing a day off for laborers. A New Jersey newspaper published an opinion article touting Maguire as the Father of Labor Day, but only after the day became a national holiday in 1894. It's thought that Maguire, a onetime secretary of the New York Central Labor Union, held political views that were too strong to be associated with hatching the day, so the day was credited to McGuire instead.

745_howlaborgotitsday3. Id/cy8hrk/84037-583167715.pdf. Úvaha o specializaci v pravěku. Obsah: 2.1.

Úvaha o specializaci v pravěku

Příčiny specializace 2.2. Fáze výrobní specializace 3.1. Vznik artefaktů a společnosti 3.2. The Dramas of Haymarket: Prologue. The Mill - Episode Guide. International Labour Organization. Kapitola 2 Zdroje teoretického ekonomického myšlení. Ekonomické myšlení se po dlouhá staletí rodilo, formovalo a rozvíjelo v rámci širšího filozofického proudu myšlení.

Kapitola 2 Zdroje teoretického ekonomického myšlení

Josef Macek - Socialismus: IX. Karel Marx. Jako dříve část šlechty přešla k měšťanstvu, tak nyní část měšťáctva přechází k proletariátu, a hlavně část měšťáckých myslitelů, kteří se vypracovali k teoretickému pochopení celého pochodu dějin.

Josef Macek - Socialismus: IX. Karel Marx

Z Komunistického manifestu. Jistě o žádném socialistovi nevznikla tak velká literatura jako o Karlu Marxovi. Nezaložil pouze "školu", to jest skupinu myslitelů stejného myšlenkového směru, ale uvedl v pohyb milionové masy námezdného dělnictva, jemuž razil hesla pro politický boj, hesla strhující námezdnictvo a vzbuzující nepokoj a starost u zaměstnavatelů a držitelů politické moci. Dějiny lidstva, civilizace, otrokářství, feudalismus, kapitalismus, socialismus. Marxovy knihy budou stát za přečtení tak dlouho, dokud bude existovat kapitalismus.

Dějiny lidstva, civilizace, otrokářství, feudalismus, kapitalismus, socialismus

Dělnictvo a racionalizace. Velka mostecka stavka optikou dobovych deniku Bakalarska...aostro.doc. Seznam kulturních památek v Ostravě. Tento seznam vychází z evidence nemovitých kulturních památek v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče.

Seznam kulturních památek v Ostravě

Obecný vývoj práce

The Best Websites For Learning About Labor Day. Our school year doesn’t begin until right after Labor Day, but since I identified Labor Day resources for lessons in my United States History class, I thought a “The Best…” list might be helpful.

The Best Websites For Learning About Labor Day

During my nineteen year community organizing preceding my entry into the teaching profession, I worked very closely with organized labor and saw and experienced the huge positive difference its power made in people’s lives. Though I’m a member of my local teacher’s union, I haven’t been very active. However, I’m very aware of the benefits the union has won for my students and for me.

No institution is perfect, but I would not want to live in a society where organized labor was not a vibrant force. Čas práce. Památce popravených anarchistů z chicagského procesu. Ještě předtím se pozdější anarchisté jako Vilém Körber, podíleli na pořádání vůbec prvních českých oslav prvního máje roku 1890 – tehdy ještě v rámci sociální demokracie, která zakrátko začala být jejich „neodvislým“ a antiautoritářským názorům příliš těsná.

Památce popravených anarchistů z chicagského procesu

Téhož roku začal v New Yorku vycházet jeden z prvních anarchistických časopisů Volné listy. Jednalo se o vůbec nejdéle vycházející anarchistickou periodickou tiskovinu vydávanou v češtině – vycházel přinejmenším do roku 1917. Již během prvního ročníku se na jeho stránkách ocitly dva zajímavé dokumenty k prvomájové tradici. Jednak zvláštní číslo věnované památce popravených anarchistů z chicagského procesu s výzamnými částmi jejich obhajob, a jednak text obhajoby Charlese Malata, autora knih Komuna a anarchie a Filosofie anarchie, obviněného po prvním máji 1890 z podněcování ke vzpouře a nelegálního držení zbraní. Marek Řezanka: Partekon jako parte kapitalismu? Stále více lidí se zaobírá otázkou, zda je kapitalismus „trvale udržitelným“, a pokud není, jak bude vypadat systémová změna a co ho nahradí.

Marek Řezanka: Partekon jako parte kapitalismu?

Není to poprvé, kdy je kapitalismus kritizován. Stalo se tak již v jeho gründerském období, kdy ho hlubší analýze podrobil Karel Marx. Proč právě na počátku jednadvacátého století by měl kapitalismus končit, když se tak nestalo v polovině ani na konci století devatenáctého, ani dvacátého? Proč padl antický Řím? Kvůli problémům, kterými trpí i naše civilizace. Výzkum a studium kolapsů dávných civilizací přináší překvapivé poznání i pro nás, generaci 21. století. Internet vrací lidstvu rovnost prvobytně pospolné společnosti, tvrdí vědci  Pondělí 2. listopadu 2009, 19:32 Ve věku internetu již neplatí, že znalosti jsou dostupné pouze bohatým, kteří si mohou dovolit platit školy až po nejvyšší univerzity, které otevírají cestu k dobře placeným místům.

Znalosti se nyní díky internetu dají získávat zdarma v dříve nevídaném rozsahu. Www.historie.upol.cz/19/prameny/pracedeti.htm. Tudíž je naprosto představitelné mít dvě tvrzení, která se v příčinném pohledu jeví jako neslučitelná. Během období 1790-1840 existoval nepatrný pokrok v průměrném materiálním měřítku.

Během tohoto období se zintensivnilo vykořisťování, stoupla nejistota a zvýšila se lidská bída. Url. Doc Alliance Films: Vaše online dokumentární kino. Doc Alliance Films: Vaše online dokumentární kino. Doc Alliance Films: Vaše online dokumentární kino. Uhv.upce.cz/upload/skripta2012.pdf.