background preloader

Betyg och bedömning

Facebook Twitter

Sign in to your account. Type the email address of the account you want to sign in with. We're having trouble locating your account. Which type of account do you want to use? Sign in to {0} Which type of account do you want to sign in with? Be sure to type the password for your work or school account. Your user ID should look like an email address, for example someone@contoso.com or someone@contoso.onmicrosoft.com. Make sure you typed your email address correctly. Please enter your password. To sign in, start by entering a user ID. Check the email address you entered. Enter a different email address or get a new Microsoft account. You may still be signed in to some applications. Please try again in a few minutes. Please try again in a few minutes. Please try again in a few minutes.

Please try again in a few minutes. Arbetsmaterial till filmerna om rc3a4ttssc3a4ker bedc3b6mning. Rättssäker betygssättning – arbetsmaterial. Det här blogginläggen handlar om det arbetsmaterial om bedömning och betygssättning som är kopplat till de filmer jag lät spela in. Den 10 oktober 2015 anordnade jag en heldagsföreläsning som hette Rättssäker betygssättning, där Per Måhl och Bo Sundblad föreläste om bedömning och betygssättning. Anledningen var att det aldrig borras så djupt i dessa frågor samt att betygsfrågan drivs av ett ideologiskt etablissemang, något som jag tagit upp på den här bloggen många gånger. Måhl och Sundblad har ingen ideologisk agenda, de utgår från regelverket i sina föreläsningar. Syftet med föreläsningen den 10/10 var att filma den och lägga ut filmerna på Youtube för att göra dem tillgängliga för alla. Jag har tillsammans med Bo Sundblad arbetat fram ett arbetsmaterial som i detta blogginlägg bifogas, där skolor kan fortbilda sig själva kollegialt.

Här är materialet: Arbetsmaterial till filmerna om rättssäker bedömning. Arbetsmaterial till filmerna om rättssäker betygsättning bo.sundblad@gmail.com. Samtal mellan två lärare: Skolverkets webbaserade kurs om betyg och bedömning - modul 5. Malin, bedömningskursens femte (och näst sista) modul handlar om dokumentation. Den stora frågan är förstås: Hur ska jag dokumentera elevernas kunskapsutveckling på ett för dem begripligt sätt, som också hjälper mig vid betygssättning och som helst inte tar för mycket av min tid i anspråk? Det är onekligen så att Måhl, Gustavsson och Sundbalds bok Betygssättning - en handbok tillsammans med vår lärplattform SchoolSoft hjälpt mig oerhört mycket vad gäller dokumentation. Tidigare har jag brottats med matriser i pappersform som jag fyllt i för varje elev. (Rekommenderas inte! Det blir kladdigt och otydligt och väldigt ofta fel) och haft svårt att på ett effektivt och tydligt sätt kommunicera resultaten till eleverna.

Här nedan tänkte jag föröka beskriva hur jag numera dokumenterar, med utgångspunkt i ett exempel från kursen Svenska 1. Eleverna har rätt till fortlöpande information, vilket informationen efter varje arbetsområde kan ses som. När får du återkoppling? Samtal mellan två lärare: Skolverkets webbaserade kurs om betyg och bedömning - modul 6. Malin, den sista modulen i Skolverkets bedömningskurs handlar om hur vi som lärare ska göra när vi sätter betyg. Inte mycket var nytt under solen för oss som arbetat med Skolverkets skrift Allmänna råd för bedömning och betyg i gymnasiet. Här nedan bjuder jag ändock på en sammanfattning: Vid betygsättning ska jag göra en helhetsbedömning där jag inventerar: Vad vet jag om elevens kunnighet idag?

Betygen jag kan sätta är följande: A: Alla kunskapskrav på A har uppnåtts.B: Alla kunskapskrav på C har uppnåtts och övervägande del av kunskapskraven för A.C: Alla kunskapskrav på C har uppnåtts.D: Alla kunskapskrav på E har uppnåtts och övervägande del av kunskapskraven för C.E: Alla kunskapskrav på E har uppnåtts.F: Kunskapskraven för E har inte uppnåtts.Streck (-): Sätts när jag som lärare inte kan bedöma elevens kunskaper på grund av att eleven varit frånvarande.

Vad som är övervägande del avgör läraren utifrån kursens syfte och mål. Jag kan konstatera att jag gör lite olika. Betydelsen av icke-kognitiva förmågor. Forskning m.m. om individuella faktorer bakom framgång. Rapporten beskriver forskning kring kogntitiva och icke-kognitiva förmågor utifrån en konferens som Skolverket anordnade våren 2012. Vad kommer ut av den svenska skolan? Svaret har kommit att i hög grad handla om resultat, i termer av elevers ämnesvisa kunskaper. Skolan har samtidigt breda mål. Den ska bidra till kompetenta, kunniga och kreativa personer som fungerar väl i samhälle och i arbetsliv och som vill fortsätta lära livet ut. Men hur främjas och fångas individers utveckling mot dessa mål? Senare forskning kring förmågor och färdigheter (skills) har uppehållit sig kring vilka faktorer hos individer som är förknippade med framgång i fråga om studier, arbetsmarknad, hälsa etc.

LyssnaLadda ner som PDF (1086 KB) Sambedömning i skolan. Det här stödmaterialet har tagits fram för att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning. Materialet riktar sig till sig till lärare, skolledare och andra som arbetar med pedagogisk utveckling i skolan. Det här stödmaterialet har tagits fram för att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning. Materialet riktar sig till sig till lärare, skolledare och andra som arbetar med pedagogisk utveckling i skolan. Syftet med stödmaterialet är att beskriva hur lärare kan arbeta med sambedömning som ett sätt att öka likvärdigheten i bedömning och betygssättning. Stödmaterialet innehåller gott om exempel på sambedömning, både i Sverige och utomlands. LyssnaLadda ner som PDF (5821 KB) Betygsskalan och betygen B och D. Det här stödmaterialet är till för att stödja en likvärdig tillämpning av bestämmelserna kring betygsskalan och betygen B och D och riktar sig till alla lärare som sätter betyg och till rektorer.

I materialet presenteras bakgrunden till betygsskalan, några allmänna utgångspunkter för betygssättning och tre frågor som stöd i tolkningen av ”till övervägande del” för betygen B och D. Vidare exemplifieras en process som lärare kan gå igenom vid betygsättningen. I exemplet beskrivs vilka överväganden en lärare gör i olika skeden av processen och hur läraren kommer fram till och kan motivera att något av betygen B och D ska sättas. Den första versionen av det här stödmaterialet togs fram 2012 och reviderades 2016. LyssnaLadda ner som PDF (2732 KB) PM - Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015. Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan? En analys av sambandet mellan nationella prov och kursbetyg. Hur likvärdigt sätts betygen i den svenska gymnasieskolan? Ger samma kunskaper samma betyg oavsett lärare, skola, kommun eller huvudman? Ger samma kunskaper samma betyg oavsett lärare, skola, kommun eller huvudman?

I denna rapport diskuteras, och i viss mån prövas, ett antal tänkbara förklaringar till skillnader mellan skolor när det gäller provresultat och betyg.Skolverket gjorde år 2007 en granskning av betygssättningen i förhållande till de nationella proven i grundskolan som visade på betydande brister när det gäller likvärdigheten mellan lärares och skolors betygssättning.Denna rapport är en likartad granskning av betygssättningen på gymnasieskolan.Förhoppningen är att rapporten ska fungera som ettunderlag i diskussioner om likvärdig betygssättning för alla som är verksamma inom skolområdet på både lokal och nationell nivå.

LyssnaLadda ner som PDF (1450 KB) Bedömning i yrkesämnen - dilemman och möjligheter. I och med den nya gymnasieskolan ska yrkeslärare bedöma elevernas yrkeskunnande, både i karaktärsämnen och i gymnasiearbeten. Denna skrift ska vara ett stöd för lärare i den bedömningen. Stödmaterialet ger en bild av bedömning i den nya gymnasieskolans yrkesprogram. Innehållet grundar sig på perspektiv och tankar från Skolverket, forskare och yrkesverksamma lärare.Materialet vänder sig till yrkeslärare och skolledare. Syftet är att ge en bred utblick över de dilemman och möjligheter som möts i bedömning i yrkesämnen. Materialet är tänkt att kunna tjäna som utgångspunkt för diskussion och kompetensutveckling inom ett arbetslag.Vi hoppas att materialet kan bidra till att starta nya diskussioner och ett förnyat arbete med bedömning där samarbete, dialog, lärande och likvärdighet blir ledord.

LyssnaLadda ner som PDF (753 KB) Allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Bedömningsaspekter. Kunskapsbedömning - vad, hur och varför?