background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Sagomaskinen. Word 2013 - Kommentarer - HKRplay. Sagor från andra länder. Röda tråden. Sagor. Sagor. Akinator, the Web Genius. Argumenterande text från Annas klassrum. Download Edraw Mind Map Freeware. Online Mind Mapping.

Språklig medvetenhet

Läscirkel. Bokstavsarbete. Att Skriva tips och idéer. Skrivdans. Att skriva sig till läsning. Läsa, läslogg. Texttyper, genrer. Retorik. Skolverket, språkutvecklande arbetssätt. Ny planeringsmodell testas för fjärilarna @stehagen @antlin. Resonera kring meta-förmåga i åk 2. Arbetet kring vår PP Vårt samhälle fortsätter.

Resonera kring meta-förmåga i åk 2.

Vi har varit på studiebesök på kommunhuset och utifrån det besöket så har vi skrivit en återberättande text med en resonera-knorr. Vi började att återberätta med stöttning av vår Återgivandegenre-plansch. Så skrev vi texter mha våra bilder. Att utveckla sitt skrivande. Att gestalta, skriva målande och använda bildspråk Här i flikarna finner du stöd för skrivandet som bildspråk (förklaring på engelska än så länge svenska kommer), gestaltning och att skriva målande.

Att utveckla sitt skrivande

Om du tänker på följande tips kommer du utveckla ditt skrivande från en enkel nivå till utvecklat. Formella saker som stycken, punkt, stor bokstav, rubrik och att man håller sig till texttypen är viktigt. Stavfel får du ha på enkel nivå men på högre nivå endast på svårare ord och inte de vanligaste. Digitalt berättande – svenska årskurs 1 grundskola. Lpp Narrativ genre år 3. Genom undervisning i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Formulera sig i tal och skriftLäsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.Anpassa språket efter olika syften, mottagarte och sammanhang.

Lpp Narrativ genre år 3

Lgr11Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.Texter som kombinerar ord och bild, tex film, interaktiva spel och webtexter.Handstil och att skriva på dator.Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

Pedagogens retorik: Den muntliga relationen - UR Skola. Hur vet du det?: Vilka källor kan du lita på? - UR Skola. Hur ska jag hjälpa mitt barn att bli en skicklig läsare? Läsa. Spökägget. Buuu... ibland är det skönt att bli lite skrämd.

Spökägget

Speciellt om man fått hicka. Idag var jag på besök inne hos ettorna som arbetat utifrån boken Spökägget av Peggy Andersson under höstterminen. Temat går ut på att det plötsligt dyker upp ett ägg i klassrummet. Ägget ska tas väl om hand och så småningom kläcks det. I ägget kan det vara ett spöke eller någon annan liten figur. Spökägget. Sannes montessorimateriel – Google Drive. Comments. Genre inbjudan. Inför vårt kommande julspel så skulle vi i fredags skriva inbjudningar till de andra klasserna på skolan.

Genre inbjudan

Men såklart pratade vi om vad som är viktigt att ha med när man skriver inbjudningar. Så gjorde vi en ny lite mindre genreplansch om inbjudningar. Bara för att barnen iaf ska uppmärksamma att det är en annan slags text, en annan liten genre än de vi brukar använda. Skriva brev. Argumenterande text! Idag började vi morgonen med att möta ett nytt ord.

Argumenterande text!

Argumentation stod det på tavlan. Vad betyder det? Svårt tyckte vi, ingen visste. Genrepedagogik. Filmer om Genrepedagogik och språkutveckling. Narrativ genre. SIOP - Learn about SIOP. What Is the SIOP Model?

SIOP - Learn about SIOP

The Sheltered Instruction Observation Protocol (SIOP) Model is a research-based and validated instructional model that has proven effective in addressing the academic needs of English learners throughout the United States. Mitt språkutvecklande klassrum: Språk i alla ämnen - om språkutvecklande arbetssätt med IKT. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Genrepedagogik Och IT. Språkutvecklande arbetssätt by Åsa Söderström on Prezi. 4-fältare med stödtext.

Flerspråkighet i fokus: Vårt gränslösa språkuppdrag. I mitt klassrum: Genrepedagogik- Faktatexter om djur. Under några veckor har vi i förberedelseklassen arbetat med faktafamiljen för elever – med faktatexter om djur.

I mitt klassrum: Genrepedagogik- Faktatexter om djur

Arbetet har fortsatt direkt efter vårt arbetsområde som har handlat om klassiska sagor. Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. Made with Explain Everything Argumenterande text. Det bästa djuret – argumenterande genren. Vi har under en tid arbetat med svenska skogsdjur i klassen och nu har eleverna fått skriva en argumenterande text om det bästa djuret.

Det bästa djuret – argumenterande genren

I onsdags delade jag in klassen i fyra grupper. Varje grupp fick tillsammans välja ett djur som de tycker om. Grupperna valde skogsharen, vargen, skogsmusen och huggormen. Tema: Genrepedagogik och Gibbons i praktiken. Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – ladda ner den gratis här! Arbetar du på en skola med flerspråkiga elever? Behöver du och dina kollegor mer kunskap och tips och idéer om hur man undervisar elever med annat modersmål än svenska? Eller hur man arbetar språk- och kunskapsutvecklande med alla elever i alla ämnen? Hur man som lärare kan stötta elevernas litteracitet inom olika ämnen?

Starta en studiecirkel med kollegorna med hjälp av vårt material! Många har frågat efter handledningarna till Gibbons böcker, så nu lägger vi ut dem här. STÄRK SPRÅKET STÄRK LÄRANDET – skolan Handledning Lyft språket lyft tänkandet Pauline Gibbons har skrivit två mycket uppskattade böcker för lärare som undervisar elever med både svenska som modersmål och svenska som andraspråk i samma klassrum. STA RK SPRA KET STA RK LA RANDET skolan. Cirkelmodellen spar tid! Denna termin provar jag att arbete med Cirkelmodellen. Detta är helt nytt för mig, och innan jag drog igång detta arbete försökte jag läsa så mycket som möjligt (till exempel Pauline Gibbons böcker och Anna Kayas blogg) och jag kollade på fler av de filmer som finns att tillgå på nätet, till exempel från UR och Anna Kayas film om Cirkelmodellen.

Min kollega provade läromedlet ZickZack ”Skrivrummet” till sina 4:or förra läsåret och i år använder jag det till min 3-4:a. Jag använder enbart lärarhandledningen, eftersom jag tycker man blir för låst om man även skulle använda den tillhörande elevboken. Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det. Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra.

Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad. Tack för det tipset! Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Först ger man en instruerade uppgift – antingen muntligt, i filmform eller i skrift eller annan form för den delen.

- teori & praktik i förskola & skola. Checklista för språkutvecklande arbetsområde[1].pdf - Google Диск. Rohman Roth Om samtal, Linnéuniversitetet. Flerspråkighet i fokus: Metodiken Reading to learn för alla. Home page. Argumenterande text! Undervisning i svenska och psykologi på gymnasiet: Mot ett akademiskt skrivande - gemensamma språkövningar i Svenska 2. På min skola har jag fått chansen att föreläsa och utbilda alla skolans lärare inom både lässtrategier och språkutvecklande undervisning under 2014, och detta är frågor som ligger mig varmt om hjärtat.

Alla lärare har ett gemensamt ansvar att tillsammans verka för att eleverna utvecklar ett skolspråk, och den enskilda ämnesläraren är den som är expert på det specifika ämnesspråk som varje ämne kräver. Det är också viktigt att lärare får tid att arbeta med och diskutera sådana här frågor tillsammans, tycker jag. I årskurs 2 och 3 blir kurserna svårare och kraven högre, vilket kan vara utmanande för många elever. Det finns en risk att man som lärare väljer att förenkla innehållet och språket när det blir för utmanande, vilket är fel väg att gå. I stället ska vi, precis som språkforskaren Maiike Hajer betonar, aktivt arbeta för att stärka elevernas ämnesspecifika språk och synliggöra typiska drag i de texter de förväntas skriva och läsa inom olika ämnen. Produkter. Utvecklingsprojekt.

Norrbackaskolans språkutvecklingsgrupp - Hem. Berättande texter - fabler - Svenska. Att_skriva_en_bra_faktatext_instruktioner1. Utvärdering - beskrivande texter. Argumenterande text från Annas klassrum. Argumenterande texter. Några mycket enkla och användbara tips. Lejonet och musen - ett språkutvecklande arbete.

Vad är genrepedagogik? Bilaga_5.pdf. Minskat gap mellan starka och svaga med genrepedagogik. När Karin Pettersson såg vilken positiv effekt genrepedagogiken hade på sina elever så ville hon sprida undervisningsmetoden till kollegerna. Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper. Återgivande genre. Matris. Språkutvecklande arbete med begrepp.

Handledning Lyft spra ket lyft ta nkandet. Big 5 keynote 1. Modellerande undervisnig om instruerande texter. Skriva berättelse. Vägledd läsning – så gick det! Texttyper. Återgivande genre. Språkutveckling och BFL lyfter mina NO-lektioner. Recensioner – ny genre. Skolbibliotek 2014: Läsförståelse i olika genrer. Språkutvecklande arbetssätt.