background preloader

Politiek

Facebook Twitter

Ruimtelijkeplannen.nl. Cameratoezicht - Burgers / Veilig | Gemeente Houten. Home - Aan de slag met de Omgevingswet. Untitled. Een verkenning naar de toekomst van middelgrote steden in Noord-Brabant. Wie door de oogharen naar Noord-Brabant kijkt ziet een aantal grote ontwikkelingen. Allereerst is daar de trend vanaf de jaren 90 van de toenemende oriëntatie van mensen, instellingen en bedrijven op de dynamische stedelijke centra Eindhoven, Breda, Tilburg en Den Bosch.

Maar wie goed kijkt ziet ook een andere ontwikkeling, namelijk de worsteling van een grote groep middelgrote steden zoals Oss, Roosendaal, Bergen op Zoom en Waalwijk in een nieuwe economische en maatschappelijke context. Deze steden, die lange tijd de ruggengraat van de Brabantse economie vormden, lijken nu te maken te hebben met de wet van de remmende voorsprong. Midsize Brabant gaat over steden met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners waar ongeveer een kwart van de Brabantse bevolking woont: Bergen op Zoom, Roosendaal, Waalwijk, Oosterhout, Oss, Veghel en Uden. Ze zijn te groot voor servet en te klein voor tafellaken. Nul op de Meter_A4_Brochure. Untitled. Het perspectief van de circulaire stad biedt interessante aanknopingspunten en een nieuw ontwikkelperspectief voor de Nederlandse stad. Voor het behoud van de goede economische en sociale positie van onze steden is een nieuwe, duurzame strategie nodig waarin de stad de oplossing is in plaats van het probleem.

Het perspectief van de circulaire stad biedt kansen om steden niet alleen duurzamer, maar ook onafhankelijker en veerkrachtiger te maken en geeft een richting voor de zoektocht naar een nieuwe economie voor de stad én daarmee voor Nederland. Samen met de Innovatiekring De Circulaire Stad, bestaande uit ambtenaren, wetenschappers en praktijkmensen die professioneel bezig zijn met een duurzame toekomst voor de stad, heeft RUIMTEVOLK in kader van de Agenda Stad een pamflet opgesteld met daarin voorbeelden en tien agendapunten om voor te sorteren op het perspectief van de circulaire stad. De circulaire stad? In en rond onze steden vinden ingrijpende veranderingen plaats. Inspiratie 1. 2. Agenda. Ontwerpbestemmingsplan Dorst, herziening 2 (Oude Tilburgsebaan) Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden maximaal toelaatbare geluidsbelasting Dorst Oude Tilburgsebaan op 6 juli 2016 - Oozo.nl.

Duurzaam nieuws voor het bedrijfsleven. Hoe Brabantia werkt richting 100 procent recycling. Familiebedrijf Brabantia maakt onder meer afvalbakken en strijktafels. Doelstelling is 100 procent recyclebaarheid in 2020 en 100 procent gebruik van gerecycled materiaal in 2030. “Om daar te komen, is inzicht in wat er allemaal in onze producten zit de basis”, vertelt Jolanda Wijers, bij Brabantia verantwoordelijk voor duurzaamheid. Circle Economy, MVO Nederland, Accenture en DuurzaamBedrijfsleven Media organiseren dit jaar voor het eerst het nationale onderzoek Circular Economy Index. Dit interview is onderdeel van het rapport 'From rhetoric to reality, The Circular Economy Index of Dutch businesses'. Duurzaamheid zit er al heel lang in bij het bedrijf, dat in 1919 zijn oorsprong vond in het Brabantse Waalre, net onder Eindhoven.

Duurzaamheidsstrategie De vierde generatie staat sinds 2012 aan het hoofd van het familiebedrijf. "In de nieuwe duurzaamheidsstrategie moet de gebruiker ook met een gerust hart afscheid kunnen nemen van zijn Brabantia-producten. Recyclebaar Retailers. Ketensluiting - VANG. Acfd888ff06f6f70612362bfa19ec500. Waarom arme mensen domme dingen doen. Waarom nemen armen zoveel domme beslissingen? Het is een harde vraag, maar de cijfers zijn nog harder: ze lenen meer, sparen minder, roken meer, sporten minder, drinken meer, voeden slechter op en eten vaker bij de McDonald's.

Als er een workshop ‘omgaan met geld’ wordt georganiseerd, komen de armen het minst vaak opdagen. Als er een vacature online wordt gezet, schrijven de armen de slechtste sollicitatiebrieven en verschijnen zij het sjofelst op gesprek. Inmiddels zijn het er 1,3 miljoen: Nederlanders die leven onder de armoedegrens. De armoedegrens van het Centraal Bureau voor de Statistiek ligt voor een alleenstaande op 990 euro per maand. Uitkeringsformulieren gaan als warme broodjes over de gemeentelijke toonbank en voedselbanken draaien overuren - inmiddels zijn er zelfs wachtlijsten voor opgesteld.

Uitkeringsformulieren gaan als warme broodjes over de toonbank en voedselbanken draaien overuren - er zijn zelfs wachtlijsten voor Maar. Schaarste Het is de context, stupid. Gratis geld. Cijfers | Kennisbank Openbaar Bestuur. Financiële kengetallen gemeenten en provincies | Kennisbank Openbaar Bestuur. Uitleg bij de kengetallen Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de provincie of gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit Geen externe normering. SCP. Overall rapportage sociaal domein 2015, rondom de transitie van SCP - Per Saldo. Jongeren, potentieel werkenden en ouderen.

PrintPDF In 2013 bedroeg de grijze druk voor heel Nederland 28,0%. Dat is flink hoger dan in 1960 en 2000, met respectievelijk 16,8 en 21,9%. Dat komt doordat sinds 1960 de gezinnen kleiner zijn geworden (minder jongeren) en de overlevingskansen van de naoorlogse geboortegolf hoger zijn dan van daaraan voorafgaande generaties (meer ouderen). De grijze druk is het hoogst in welvarende gemeenten en in de perifere en landelijke gebieden. Jong en oud in Nederland In de afgelopen halve eeuw is de bevolking van Nederland fors gegroeid, van 11,4 naar 16,8 miljoen inwoners. Daarbij groeide de potentiële beroepsbevolking het sterkst. Vooral grijs aan de randen In Nederland bestaan er grote regionale verschillen in de grijze druk. Technische toelichting Naam van het gegeven Jongeren, potentieel werkenden en ouderen, 2013 Omschrijving Aandeel 65-plussers per gemeente.

Verantwoordelijk instituut Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Berekeningswijze Basistabel Geografisch verdeling Andere variabelen Archief. Tabellen per thema. Home | Whitepaperbibliotheek. Elf waarheden over parkeren, mobiliteit en retail - CROW. 1.Parkeren is een privaat goed Economisch gezien is een parkeerplaats een privaat goed, net als een huurhuis; als iemand er de auto neerzet kan niemand anders die plaats gebruiken. Martens en Schneijderberg leggen dit uit in hun artikel in Verkeerskunde [16]. Ze delen daarbij goederen in in wel en niet rivaliserende goederen en goederen waarvan het gebruik al dan niet voor groepen mensen uitgesloten wordt. Dit leidt tot een volgende indeling van goederen: Bijvoorbeeld de dijkbescherming van een land is niet-uitsluitbaar (niemand kan worden uitgesloten van de bescherming van de dijken) en niet-rivaliserend (niemand kan meer of minder bescherming van dijken krijgen dan een ander).

Het stuk van Martens en Schneijderberg gaat primair in op het gebruik van parkeernormen. 2.Gratis parkeren bestaat niet Er bestaat een Engelse uitdrukking ”There’s no such thing as a free lunch. Recente gegevens van gemeenten laten dit zien. 4.Parkeren is een weerstandsfactor, geen attractiefactor. Elf waarheden over parkeren, mobiliteit en retail - CROW.

380kV Zuid-west. 380 kV ZuidWest (hoogspanningstracé) | Gemeente Oosterhout. Voorgeschiedenis Er moet een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en de landelijke ring komen. Deze hoogspanningsverbinding wordt aangeduid als de 380kV ZuidWest. In 2009 is daarvoor de startnotitie (pdf, 1.2 mb) gepubliceerd. Medio 2010 hebben zowel de provincie Noord Brabant als een groot aantal gemeenten in West Brabant zich uitgesproken voor een noordelijk tracé ("C 150 b1"). Tracéwijziging Eind augustus 2014 hebben de ministers van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) kenbaar gemaakt dat ze voornemens zijn het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding te wijzigen naar een zuidelijk tracé. Enorme impact Het voorgenomen zuidelijke tracé voert ongeveer vanaf de Vrachelse Heide, langs de Burg.

Op de website van het ministerie kunt u zien hoe het tracé zou gaan lopen. Deze, ook voor de gemeente volkomen onverwachte koerswijziging, zou ingrijpende gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat in Oosterhout. Wat doet de gemeente? Stand van zaken Contact Links. 380kV in Oosterhout? Nee! | Géén 380.000 volt langs onze stad. Leegstand winkels: één investeringsagenda biedt oplossingen | Extenzio.

De leegstand in Nederland bedraagt zo’n 7.3%. De lokale verschillen zijn groot. In een stad als Groningen neemt de leegstand af, maar in de provincie Groningen neemt de leegstand juist toe. Wat zijn de risico’s en de kansen? Een gezamenlijke agenda biedt perspectief zegt planoloog en marketeer Eduard Plate in zijn artikel voor VJ. In Zeewolde sluit een kleine fietswinkel op een gemengd bedrijventerrein omdat er geen fietsen verkocht mogen worden. Begrijpelijk, want de gemeente kiest voor het centrum.

Kiezende consumentenWe zien hier in een notendop hoe lastig het is goed ruimtelijk beleid te voeren. Risico: Beschermen slecht functionerend centrumVaak wordt gekozen om met uitsterf constructies winkellocaties af te knijpen. Kans: Nieuwe ruimtelijke behoeftenLeegstand biedt ook kansen. Oplossing: Gezamenlijke investeringsagendaWinkels zijn veranderd. Eduard Plate. Het hoe en waarom van gratis winkelruimten | Extenzio. In een interview met retailwatching gingen we in op onze ervaring met gratis winkelruimten. De kern: Er is een visie nodig. Weet hoe je van een gebied een succes kunt maken en welke ondernemers daarvoor nodig zijn.

Zomaar iemand in een gratis winkelruimte zetten pakt vaak verkeerd uit. Geen dumpwinkel tussen twee mooie modezaken. En geeft scheve ogen bij de buren. Een goede gratis invulling, met perspectief op succes, wordt met open armen ontvangen. Het artikel in Retailwatching: Grote winkelketens die hun huren proberen te verlagen kennen we inmiddels wel. Voor Miss Etam en Promiss kwam de huurverlaging te laat. Vastgoedeigenaren zijn de beroerdste niet, zo lijkt het. Daarin staan ze niet alleen, weet zelfstandig adviseur Eduard Plate. BegeleidingSommige vastgoedeigenaren weten zich geen raad met leegstaande winkelpanden. Begeleiding is volgens Plate cruciaal voor het succes van een gratis winkel. Een winkel kan immers niet altijd gratis te huren zijn. Veel zelfstandige winkels doen het goed. Vier succesfactoren | Extenzio. Kleine, zelfstandige winkeliers hebben het slecht. meldde de NOS. Klopt dat wel? Ik had er een interview met Textilia over.

Kijkend naar onze praktijk is dat beeld te eenzijdig. Veel zelfstandige winkeliers doen het goed, en hebben juist kansen. Sterker nog, hun kansen groeien. 1-Weten waarom je je winkel ook alweer bent gestart. 2-Weten wie je doelgroep is. 3-Weet in welk assortiment je doelgroep is geinteresseerd. 4-Weet hoe je respons met je klanten organiseert, hoe je ze bindt. We hebben een praktisch werkconcept. Lees hier het interview met Textilia. Ruilverkaveling tegen winkelleegstand - e52. De panden van V&D en Blokker blijven voorlopig gewoon als winkel functioneren, maar hoe zit het in de rest van de stad?

In bijna alle winkelcentra staan nu al winkels leeg, en dat worden er de komende jaren alleen maar meer. Volgens prognoses daalt de vraag naar winkelruimte de komende tien jaar met bijna 15 procent, ook in de regio Eindhoven. Er is opvulling te vinden voor de leegstaande winkels, maar dan moeten de gemeenten en vastgoedondernemers wel actie ondernemen. De cijfers zien er allesbehalve rooskleurig uit. Volgens adviesbureaus Roots en AnalyZus ligt de vraag naar winkelruimte over 10 jaar flink lager. In Eindhoven wordt de afname geschat op 15,5 procent en in Valkenswaard zelfs 18,5 procent. Op het kaartje hieronder is te zien hoe het ervoor staat in de andere gemeenten in de regio. RSP Makelaars uit ‘s-Hertogenbosch heeft veel leegstaande winkels in Eindhoven in haar portefeuille.

Slob heeft nog een andere, ouderwetse oplossing voor de leegstand: ruilverkaveling. Limburgse Streetwise buigt zich over winkelleegstand Boxtel: 'Ga voor het nieuwe ondernemen' Rondleiding Streetwise door centrummanager Jef van Stratum (l) BOXTEL - Het komt steeds vaker voor: leegstaande winkels in het centrum van een stad of dorp. Een groot probleem, waar kennelijk geen oplossing voor is. Adviesbureau Streetwise uit Heerlen denkt een aanpak gevonden te hebben. In hun eigen stad hadden ze er in ieder geval succes mee. Pas geleden namen ze een kijkje nemen in Boxtel. Streetwise is een adviesbureau in Heerlen, opgericht door Sjaak Vinken. "Ik zag de verloedering om me heen en daar wilde ik iets aan doen.

" Het concept van Streetwise sloeg in Heerlen aan. Limburgse Streetwise buigt zich over winkelleegstand in Boxtel. Hengelo bestrijdt leegstand met gratis winkelhuur. Idee uit België Stichting Centrummanagement Hengelo is vijf jaar geleden opgericht door ondernemers vanuit een BIZ (Bedrijven Investeringszone) om het centrum een economische impuls te geven, vertelt Veldhof. Leegstand is daarbij een van de urgente problemen; in het centrum van Hengelo staan bijna twintig winkels leeg. In de Belgische stad Tongeren deed Veldhof enige tijd geleden het idee voor gratis verhuur op. Hij werkte het plan Win je Winkel uit voor Hengelo, benaderde vastgoedeigenaren en zocht samenwerking met de gemeente. Inmiddels hebben zes pandeigenaren in totaal acht panden ter beschikking gesteld, die in grootte variëren van 40 tot 650 vierkante meter. Extra aantrekkingskracht Binnenkort presenteren de ondernemers hun businessplan – uiteenlopend van een shop-in-shopconcept tot de verkoop van streekproducten en kleinschalige horeca.

Geen bureaucratische rompslomp De samenwerking met de gemeente is goed, volgens Veldhof en dat is voor het project ook van groot belang. Stichting Streetwise | Nieuwsarchief. Fijne feestdagen! Jij en je zaak | Financieringen De nieuwe winkels in onze regio komen niet uit de lucht vallen. De voorbereiding die hieraan vooraf gaat is vaak lang en vol hindernissen. Om de (startende) ondernemer in dit voortraject te ontzorgen en de slagingskans te vergroten heeft stichting Streetwise een netwerk opgebouwd van partijen waar intensief mee wordt samengewerkt. ...

BNR Nieuwsradio De stad is in trek en groeit als kool. ... Omroep Brabant Het komt steeds vaker voor: leegstaande winkels in het centrum van een stad of dorp. ... Frisse blik op winkelcentra Op woensdag 4 november is de bijeenkomst ‘Frisse blik op winkelcentra‘ gehouden in De Gruyterfabriek in ‘s Hertogenbosch over het leegstandsprobleem in winkelgebieden. ...

Streetwise op Startersdag Limburg Op zaterdag 7 november vindt de Startersdag Limburg plaats in het Van der Valk Hotel in Heerlen. International Week Zuyd Hogeschool ... Snel minder lege winkelpanden In hartje Sittard staan te veel winkelpanden leeg. ... ... Publicatie 'Winkelgebied van de toekomst' Centrumontwikkelingen van invloed op leegstand | RUIMTEVOLK | Kennis en inspiratie voor steden, dorpen en regio's. Cookies op AD.nl. Het hoe en waarom van gratis winkelruimtenPlateMarketing. 'Statten' is weer leuk in De Nieuwe Winkelstraat. Frankwatching. Frankwatching.