background preloader

Bedömning för lärande

Facebook Twitter

Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. Aktivera eleverna som lärresurs för varandra. Anna Karlefjärd. Assessment for learning. Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan).

Att använda exittickets som en del av formativ bedömning

Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt. Syftet för oss var att:Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivåAnpassa frågorna till lektionens syfteBli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummetSynliggöra elevernas kunskapsutvecklingFörebygga slentrianfrågeställandeArbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering.

Som inspiration läste vi Christians Lundahls bok Bedömning för lärande s.116-125. För mig var fokus att definiera kunskapsnivån för varje lektion enligt Blooms taxonomi och sedan avsluta lektionen med en exitticket med en eller flera frågor kopplade till den kunskapsnivå vi arbetat med under lektionen. Härigenom hoppades jag kunna tydliggöra kunskapsmål och kunskapsutveckling för eleverna och mig själv.

Att få alla att delta: Dylan Wiliams glasspinnar. Jag gör ett litet avbrott i mina inlägg om att planera arbetsområden för att istället skriva om en konkret förändring jag gjort i mitt klassrum.

Att få alla att delta: Dylan Wiliams glasspinnar

Det hela började med att jag såg TV-programmet om Dylan Wiliams experiment på en högstadieskola i England. Vissa delar tyckte jag mindre bra om men en sak fastnade jag för. Användandet av talpinnar. Att skapa högkvalitativa frågor för att skapa belägg för elevers prestationer. Att skapa högkvalitativa frågor för att skapa belägg för elevers prestationer. Bedömning För Lärande. Jag tänkte fortsätta på samma spår som igår, då jag beskrev hur jag på lektionerna öppnar upp elevernas kunskapande och tankar genom att använda mig av öppna frågor.

Bedömning För Lärande

Att använda mig av öppna frågor på lektionen är en del i det som jag kallar för ”formativ undervisning”. Jag låter eleverna reflektera kring, inte bara vad de ska lära sig, utan hur de kan uppnå största möjliga kunskapande på lektionen utifrån sina förutsättningar, vid just det tillfället/den lektionen. Formativ undervisning handlar för mig om att möta varje elev utifrån var den eleven befinner sig, för att kunna utmana, stötta och hjälpa eleven vidare. Bedömning för lärande - en vägledning utifrån aktuell forskning - Kvutis. Bedömning för lärande i matematik.

Bedömningsstödet Bedömning för lärande i matematik utgår från kursplanen i matematik och relaterar till ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 i matematik.

Bedömning för lärande i matematik

Materialet ska stödja och strukturera lärarens kontinuerliga bedömning av elevens kunskapsutveckling och ger även underlag för att eleven ska kunna följa sitt eget lärande. I bedömningsstödet beskrivs vad bedömningen behöver fokusera vad gäller både förmågorna och det centrala innehållet. Bedömning för lärande i matematik - ett bedömningsstöd. Bedömning för lärande och andraspråksutveckling, del 1. Robert Walldén, som arbetar inom vuxenutbildningen i Borås, kommer i tre blogginlägg beskriva utmaningar och möjligheter med att arbeta med bedömning för lärande.

Bedömning för lärande och andraspråksutveckling, del 1

Här hittar du del 2 och del 3. Hela artikeln finns även nedladdningsbar som .pdf-fil. Det är nu snart tio månader sedan jag skrev min första text om hur vi arbetar med bedömning för lärande i Borås, och mer specifikt inom vuxenutbildningen. I denna uppföljande text kommer jag att lämna det övergripande perspektivet och flytta fokus till mitt eget klassrum, och beskriva hur arbetet har fungerat med mina vuxna elever i svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Jag kommer vid upprepande tillfällen hänvisa till bedomningforlarande.se, där utgångspunkterna för bland annat Borås kommuns BFL-arbete finns presenterade. BFL. BFL. BFL. En av mina personliga favoriter når det gäller pedagogik är Dylan Wiliam.

BFL

Han har många kloka insikter kring vad som fungerar (som vi borde göra mer av) och vad som inte fungerar (som vi borde göra mindre av) när det gäller elevers inlärning. En av flera saker som jag gillar är att Dylan ifrågasätter metoder som är allmänt accepterade och som de flesta ser som framgångsrika pedagogiska metoder, när de i verkligheten kan vara kontraproduktiva.

En sådan metod är att eleverna räcker upp handen när läraren ställer en fråga till klassen. Den metodiken leder ofta till att de som redan kan svaret replikerar befintlig kunskap och de som inte kan svaret känner att det är ingen idé att ens försöka (d v s de får ingen träning), då eleven har alldeles för kort tid (oftast mindre än 2 sekunder) till förfogande innan läraren förväntar sig ett svar. BFL - ur ett annat perspektiv av Michael Rystad. Hur arbetar ni med BFL i Svedala, är en fråga som jag får allt oftare och det är självklart roligt att vårt arbete för att alla ska lyckas, uppmärksammas.

BFL - ur ett annat perspektiv av Michael Rystad

Vi har bara börjat vår BFL-resa och jag tror egentligen att mycket av det vi gör i Svedala också görs på många andra platser i Sverige, men jag delar gärna med mig av både tankar och erfarenheter. Min resa började 2006 på en tvådagars konferens i Stockholm. BFL Bedömning för lärande. BFL Bedömning för lärande. BFL i undervisning. BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning.

BFL i undervisning

BFL-kartläggning - Kvutis. BFL-kartläggning kan användas som stöd för att följa upp arbetet med att utveckla undervisning på vetenskaplig grund.

BFL-kartläggning - Kvutis

Genom att använda indikatorer som bygger på den senaste skolforskningen kan enkätsvaren fungera som stöd för pedagoger att systematiskt utveckla undervisning och verksamhet som leder till ökat lärande och bättre resultat. Frågorna har tagits fram i samarbete med Tankesmedjan Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg och bygger på nyckelstrategier utvecklade av forskaren Dylan Wiliam.

Borås och bedömning för lärande. Efter att snällt ha blivit ombedd om det kommer jag i denna text berätta om bedömning för lärande (BFL) och hur vi använder det för att utveckla undervisningen i Borås kommun.

Borås och bedömning för lärande

Jag har tidigare behandlat ämnet på min egen blogg, men kommer i denna text försöka beskriva lite mer hur arbetet har gått till. Det skrevs nyligen även ett inlägg om formativ bedömning här på Skollyftet, och denna text kommer att återupprepa en del eftersom utgångspunkten är densamma. Jag hoppas att utöver kunna ge konkreta exempel på verktyg som används inom BFL och formativ bedömning. Kommunala skolor i Borås på samtliga nivåer är delaktiga i detta projekt, som dessutom spänner över samtliga ämnen, och denna text visar hur jag som lärare i engelska och svenska som andraspråk på kommunens vuxenutbildning har uppfattat arbetet. Den anglosaxiska dominansen i forskningen kring BFL kommer att visa sig i en del svengelska i denna text; jag ber om läsarens överseende med detta.

Educational Technology and Mobile Learning: Beautiful Visual Featuring 7 Ways to Do Formative Assessments in Class. Exit Ticket i Google Formulär. Fem nyckelstrategier för bedömning av kunskap för lärande och undervisning. Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor. De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, fundera, samtala och diskutera. En lärare som ställer feta öppna frågor möjliggör för eleverna att delta i lektionerna. Tanken får utvecklas i gemenskap med frågan. Jag kommer publicera feta frågor kopplade till Lgr 11. Film: Likvärdig undervisning. I filmen får du möta idrottslärare som berättar om sina utgångspunkter och förhållningssätt när de planerar och genomför en undervisning där alla elever deltar och ges möjligheter att vara delaktiga.

Du får också möta en förvaltningschef och en rektor som visar hur de skapar förutsättningar för lärarna att planera och förbereda lektioner tillsammans med de elever som behöver extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. En specialpedagog berättar om hur hon samarbetar med läraren redan i planeringen för att underlätta och främja delaktighet för alla, men också för att förebygga svårigheter. Du får även möta elever som ger sin syn på hur en undervisning där alla kan delta, ska vara. Franska revolutionen – hade den kunnat undvikas? Nu har du läst och arbetat med orsaker som leder fram till franska revolutionen. Du känner till hur samhället var uppbyggt, var makten låg, vilka som fick betala skatt och hur orättvist det franska samhället såg ut i slutet av 1700-talet.

Utifrån dessa kunskaper kommer du nu få skriva en riktad skrivning med rubriken: Franska revolutionen – hade den kunnat undvikas? Formativa arbetssätt för engelskundervisningen. Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna. Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Forskning i korthet 2014 2 slutversion. Frågebatteri. Frågebatteri. Frågebatteri. Implementera BFL. Bedömning för lärande. Individuellt samtal elev lärare 2. Inside the black box: raising standards through classroom assessment - Paul Black, Dylan Wiliam - Google Books.

John Hattie x 4. Kamratbedömning. Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning. Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi. Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar. Min tanke med nedanstående ”poesi” är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord – varje gång du arbetar med samma förmåga.

Nyckelstrategier. Open digital lab. Plattform BFL - Hem. Problemlösning i matematik blev BFL-smileysar! - Förstelärare i Svedala. Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams. Samhällskunskap, centralt innehåll. Segertrappa+svensk+C+.jpg (JPEG Image, 1600 × 1223 pixels) - Scaled (64%) Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Skolverkets bedömningsstöd. Startkit - BFL genom kollegialt lärande. Startkit - BFL genom kollegialt lärande. Startkit - BFL genom kollegialt lärande. Startkit – en termins arbete med BFL. Strategier - Plattform BFL. Stöd för att utveckla undervisningen.

Tankesmedjan SLUTSEMINARIUM. The Force is strong! Tydliggör mål och kunskapskrav. Verktyg för formativ bedömning. Verktyg för formativ bedömning. Verktyg för formativ bedömning. Verktyg för formativ bedömning. Vi ♥: Cirkelmodellen. Workingoutwhatworks. Återkoppling som för lärandet framåt.