background preloader

Mariapernefalk

Facebook Twitter

Glad och lite smågalen småbarnsmorsa i sina bästa år!

Filmer om lässtrategier. 12. Att undervisa i läsförståelsestrategier. Från teori till praktik på Sätraskolan. Läsförståelsestrategier i praktiken. Läsförståelsestrategin - Att göra inferenser - YouTube#t=144. Olika filmer om lässtrategier.

YouTube. Lässtrategier med handrörelser – på film! Läsförståelsestrategin - Att skapa inre bilder. Läsförståelsestrategin - Att göra textkopplingar. Läsförståelsestrategin- Att förutspå. Lässtrategier. Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter? Långt ifrån alla lässvårigheter är dyslexi.

Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter?

Att ha lässvårigheter innebär problem i förmågan att ta till sig information genom text; till exempel via böcker, tidningar, läromedel, reklam, internatbaserad information. Vid flera sjukdomar och funktionshinder följer läs- och skrivsvårigheter. Självklart vid synskador men också vid hörselskador och dövhet. ADHD, autism och Aspbergers syndrom är diagnoser som ofta medför läs- och skrivsvårigheter. Förståndshandikapp är ett annat exempel samt komplikationer efter en stroke. När det handlar om medfött nedsatt funktionsnedsättning utan påverkan på begåvning eller annan funktionsnedsättning, brukar läs- och skrivsvårigheten diagnostiseras som dyslexi. Man räknar idag med att cirka fem procent av Sveriges befolkning lider av dyslexi. Man kan delat upp den dyslektiska problematiken i tre grupper: Det vanligaste problemet bland dyslektiker är den bristande fonologiska medvetenheten.

Det finns en stark ärftlighetsfaktor för utveckling av dyslexi. 3 steg « Så löser du läs och skrivsvårigheter. Att det inte skulle vara naturligt för människan att läsa och skriva och därför skulle strävanden att lära sig läsa och skriva, vara förenade med presumtiva svårigheter, är naturligtvis inget annat än dumheter.

3 steg « Så löser du läs och skrivsvårigheter

Kommunikation är något av det mest grundläggande och naturliga som finns hos människan. Läsa och skriva är bara ett annat sätt att kommunicera. Alla kan lära sig att läsa och skriva! Till en början med kanske några av oss har lite större problem än andra när alla ord inte stavas som de låter, och när alla ljud inte har någon direkt motsvarighet bland bokstäverna. Min blogg har blivit en liten Odyssé i 3 mycket grundläggande steg, men vart och mycket effektivt, som jag själv använt för att hjälpa min dotter att komma i kapp i skolan och att lära sig att läsa. 1. 2. . ( Är det till exempel ryska eller grekiska, måste man naturligtvis lära sig det alfabetet först.) 3. Håll till godo och lycka till! Hjälp av Datorn. För dig som är dyslektiker finns anpassade böcker På Legimus kan du söka och låna anpassade böcker.

Hjälp av Datorn

Bakom webbplatsen står Myndigheten för tillgängliga medier. Du kan efter att du skaffat konto hos dem ladda ned böcker i ljudformat med text och utan text. Böckerna går naturligtvis också att läsa/lyssna på i Ipad via Legimus Appen. klicka på länken nedan www.legimus.se Hjälpmedel för pc & macdatorer Talsyntes är att jämföra med ett par glasögon för en dyslektiker. Intensiv träning bra för barn med läs- och skrivsvårigheter - Göteborgs universitet. Dyslexi hjälpmedel. Dyslexi. Dyslexi är ett språkbiologiskt handikapp som drabbar ungefär 5-8 procent av befolkningen.

Dyslexi

Forskningen inom ämnet spänner över flera ämnesområden, från biologi och genetik till psykologi och språkforskning. Tillsammans kan denna forskning ge oss en komplett bild av varför problemen uppkommer och hur vi kan göra det lättare för barn med dyslexi att lära sig läsa och skriva. Teorierna om vad som ligger bakom dyslexi har under åren varierat.

På sjuttiotalet började forskarna intressera sig för den så kallade fonologiska förklaringsmodellen, den modell som det idag råder stor enighet om bland dyslexiforskare. Fonologi handlar om hjärnans förmåga att uppfatta språkets ljudmässiga uppbyggnad. Bristande fonologisk medvetenhet innebär att personen har svårt att skilja mellan olika närliggande ljud i språket. Dessa tre svårigheter kan alltså uppstå enskilt eller kombinerade med varandra i varierande grad. Läsförståelsestrategin - Att ställa frågor. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. Aktivera eleverna som lärresurs för varandra. Återkoppling som för lärandet framåt. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Tydliggöra mål och kunskapskrav.

Skolverkets bedömningsstöd. Kreativ presentation på flera språk! När man jobbar med nyanlända är en vanlig övning att man får träna på att presentera sig.

Kreativ presentation på flera språk!

Det gemensamma för eleverna är att de är nya i Sverige och behöver träna på att presentera sig på svenska. Den här övningen är skapad utifrån inspiration av en bild på ett pyssel som jag såg på Pinterest. Övningen jag skriver om här är en enkel övning som uppskattas av elever och även lärare som jag har delat med mig till. Filerna finns bifogade om man vill använda sig av samma material, se längst ner i inlägget. Arbetsgång Övningen som jag beskriver här är upplagd från att gå från det muntliga till det skriftliga och tar cirka tre lektioner: Gemensam talövning.Gemensam och individuell skriftlig övning.Läsa instruktioner och för att skapa din personliga presentation.Presentera dig på flera språk utifrån skriftlig presentation.Gemensamma samtal om hur ordföljden blir på svenska jämfört med de språk som finns representerade i klassen.Jobba med verben i instruktionen, digital lucktext på instruktionen.

Free ESL Stories and Exercises. Dyslexi. Kamratrespons, text. Dyslexi hjälpmedel.